Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zaległy urlop na żšdanie - do kiedy można wybrać

123RF

Pracownik ma z 2015 r. 12 dni (96 godzin) niewykorzystanego urlopu. W ubiegłym roku nie składał żadnego wniosku o urlop na żšdanie. Czas wakacyjny jest dla naszej firmy okresem bardzo intensywnej pracy. Czy całoœć zaległego urlopu pracownik musi wykorzystać do końca wrzeœnia? – pyta czytelniczka.

Do końca wrzeœnia ze wskazanego wymiaru zaległego urlopu powinny być udzielone (a właœciwie powinno rozpoczšć się wykorzystywanie) 8 dni. Pozostałe 4 dni stanowiš zaległy urlop na żšdanie, wobec którego termin wykorzystania to 31 grudnia 2016 r.

Urlop na żšdanie to łšcznie 4 dni w każdym roku kalendarzowym. Jego istotš jest to, że co do zasady udzielany jest w terminie wskazanym przez pracownika. Pracodawca może odmówić jego udzielenia jedynie w bardzo wyjštkowych przypadkach, gdy nieobecnoœć pracownika prowadziłaby do istotnego zagrożenia interesów firmy.

Urlop na żšdanie udzielany jest z rocznej puli urlopu wypoczynkowego przysługujšcego pracownikowi (w zależnoœci od stażu pracy jest to 20 albo 26 dni). Można go wykorzystać jednorazowo lub w częœciach.

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku, za który przysługuje (art. 161 k.p.). Jeżeli jednak tak się nie stanie (częœć urlopu niewykorzystana do końca roku to żaden ewenement), powinien zostać wybrany najpóŸniej do 30 wrzeœnia następnego roku kalendarzowego (art. 168 k.p.). Zasada ta nie dotyczy jednak urlopu na żšdanie. Z poczštkiem kolejnego roku jego niewykorzystane dni tracš swój szczególny charakter. Pracownik nie może więc domagać się udzielenia ich we wskazanym przez siebie terminie. Jednak nie do końca jest on traktowany jak zwykły urlop zaległy. Pracodawca nie jest w tym przypadku zwišzany koniecznoœciš udzielenia zaległoœci do końca wrzeœnia; może to uczynić do końca roku.

W przedstawionej sytuacji oznacza to, że mamy niejako dwie częœci urlopu zaległego:

- 8 dni jako „zwykły" urlop zaległy, który musi być udzielony do końca wrzeœnia 2016 r., oraz

- 4 dni stanowišce zaległy urlop na żšdanie – tej częœci powinno się udzielić do końca grudnia 2016 r.

Pismo GIP z 30 sierpnia 2012 r. (GNP-110-4560-30-1/12/PE/RP, Rzeczposp. PiP 2012/209/7):

Stosownie do art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóŸniej do 30 wrzeœnia następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to częœci urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 k.p. Wskazany wyżej przepis przewiduje obowišzek udzielenia pracownikowi niewykorzystanego zgodnie z planem urlopu wypoczynkowego najpóŸniej do 30 wrzeœnia następnego roku kalendarzowego. Przyjmuje się, że termin ten jest zachowany, jeżeli pracownik rozpoczšł urlop przed upływem 30 wrzeœnia danego roku kalendarzowego.

—Marek Rotkiewicz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL