Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Unia Europejska chce obowišzkowego 4-miesięcznego urlopu rodzicielskiego dla ojców

Fotolia
Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy unijnej, zgodnie z którym cztery miesišce urlopu rodzicielskiego będzie musiał wykorzystać ojciec dziecka – w przeciwnym razie prawo do płatnej opieki nad dzieckiem z tego tytułu przepadnie.

Projekt dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów to kolejny pomysł Unii Europejskiej, który majšc na celu aktywizację zawodowš kobiet, jednoczeœnie może przyczynić się do destabilizacji rodziny i więzi matki z dzieckiem oraz odebrania rodzicom prawa wolnoœci wyboru odnoœnie do życia rodzinnego i pracy zarobkowej – uważa Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Dokument przedstawiony przez KE przewiduje m.in. redefinicję unijnego urlopu rodzicielskiego. Ma on być płatnym urlopem przysługujšcym każdemu pracownikowi indywidualnie w wymiarze co najmniej 4 miesięcy, bez możliwoœci przeniesienia go na drugiego rodzica. Jeœli zatem rodzic go nie wykorzysta – urlop przepadnie. Bruksela argumentuje pomysł dšżeniem do aktywizacji zawodowej kobiet i do równego podziału obowišzków domowych i rodzinnych między kobietami i mężczyznami jako realizację równouprawnienia płci.

Instytut Ordo Iuris zwraca uwagę, że przy obecnie obowišzujšcych przepisach polskiego kodeksu pracy powyższe zmiany oznaczajš, że matka miałaby prawo maksymalnie do niecałych 9 miesięcy płatnego urlopu zwišzanego z opiekš nad nowonarodzonym dzieckiem. Pozostałe 4 miesišce w pierwszym roku życia dziecka musiałby wykorzystać ojciec – w przeciwnym razie prawo do płatnego urlopu rodzicielskiego przepadnie. - Jeœli Polska chciałaby utrzymać prawo matki do rocznej, płatnej opieki nad dzieckiem, ustawodawca musiałby wydłużyć prawo do płatnego urlopu do 16 miesięcy lub wprowadzić zasiłek za częœć urlopu wychowawczego – wskazuje Ordo Iuris.

- Projekt nowej dyrektywy regulujšcej urlopy rodzicielskie, który zaproponowała Komisja Europejska w oczywisty sposób ingeruje w życie rodzinne Europejczyków, odbierajšc im prawo do swobodnego kształtowania relacji rodzinnych, zmuszajšc ich do przyjęcia okreœlonego przez Brukselę modelu funkcjonowania oraz narażajšc na szwank więŸ matki z dzieckiem – wytyka Magdalena Olek, analityk Ordo Iuris.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL