Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Dzięki RODO kamery w firmach będš legalne

Adobe Stock
Od 25 maja zmieniš się zasady monitoringu wideo terenu zakładu pracy. Wielu pracodawców o tym nie wie.

Sejm uchwalił w pištek nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych, do której w ostatniej chwili posłowie dodali ważne zmiany w kodeksie pracy. Założenie jest takie, by nowe przepisy weszły w życie 25 maja, czyli równolegle do unijnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych, które zrewolucjonizuje zasady gromadzenia i przetwarzania przez przedsiębiorców danych osobowych przeszło 12 mln zatrudnionych u nich pracowników. Senat przedłużył swoje posiedzenie do wtorku, jest więc prawdopodobne, że nowe przepisy jeszcze w tym tygodniu trafiš do podpisu prezydenta.

Prawnicy pozytywnie oceniajš zmianę, choć trudno oprzeć się wrażeniu, że będzie stanowiła spore zaskoczenie dla pracodawców. Szczególnie że poprawki pierwotnie znajdowały się w innym projekcie, który nie wyszedł jeszcze z rzšdu i będzie miał spore opóŸnienie. Posłowie zdecydowali się bowiem przyspieszyć tylko częœć zmian w kodeksie pracy, przez wprowadzenie do niego nowych art. 22[2] i 22[3] dotyczšcych monitoringu pomieszczeń zakładu pracy i terenu wokół niego, a także kontroli służbowej poczty elektronicznej.

Nagranie na miesišc

W myœl tych przepisów każdy pracodawca będzie mógł wprowadzić u siebie monitoring, jeœli będzie to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, lub kontroli produkcji, lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Taka regulacja zalegalizuje też działajšce obecnie monitoringi. Ograniczeniem będzie tylko to, by nadzór wideo nie obejmował pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji zwišzkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

Nowe przepisy stanowiš wyraŸnie, że po miesišcu pracodawca będzie musiał skasować wszystkie zapisy ze swoich kamer, chyba że nagrania zostanš wykorzystane jako dowód w postępowaniu cywilnym czy karnym. Podobne zasady będš dotyczyły monitoringu służbowej poczty elektronicznej pracowników.

– Uchwalone zmiany nie budzš zastrzeżeń. Monitoring pracownika jest dopuszczalny już w obecnym stanie prawnym, a obowišzek pracodawcy do poinformowania pracownika o stosowanym monitoringu wynika już z orzecznictwa ETS oraz poœrednio z RODO, ale dobrze się stało, że kwestie te zostanš wyraŸnie uregulowane w polskim prawie przed 25 maja 2018 – komentuje Grzegorz Nowaczek, adwokat w kancelarii Clifford Chance.

Kolejna zmiana

Pracodawcy będš jeszcze musieli poczekać na pozostałe zmiany do kodeksu pracy zaproponowane przez rzšd. Znajdujš się one w ustawie wprowadzajšcej unijne rozporzšdzenie o RODO.

– Zmiany sš rewolucyjne, bo istotnie zaostrzajš zarówno obecny reżim prawny, jak i wymogi RODO. Przyjęcie ich w obecnym kształcie spowodowałoby duże kłopoty dla większoœci pracodawców – dodaje mecenas Nowaczek. – Poœpiech w ich uchwalaniu nie jest więc wskazany. Najważniejsze, żeby nowe regulacje były poprzedzone głębszš dyskusjš i refleksjš i w efekcie wyważone. Nawet jeœli oznacza to, że za jakiœ czas pracodawcy będš musieli ponownie dostosowywać swoje procedury do nowych przepisów kodeksu pracy, po tym jak robiš to teraz w zwišzku z RODO – dodaje prawnik.

Wszelkie informacje dodatkowe o pracowniku będš mogły być przetwarzane tylko za zgodš zatrudnionego i tylko wtedy, gdy będzie to dla niego korzystne. Prawnicy obawiajš się, że taka regulacja może ograniczyć możliwoœci wykrywania nadużyć powodujšcych szkody w majštku pracodawcy dokonywanych przez zatrudnionych. Š?

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Paweł Litwiński - adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński

Z pewnoœciš ustawowe uregulowanie monitoringu w stosunkach pracy było bardzo potrzebne, gdyż powoływanie się na ogólne zasady przetwarzania danych i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nieraz okazywało się niewystarczajšce w konkretnych sprawach. Przyjęcie nowych art. 222 i 223 kodeksu pracy oznacza, że znikajš wštpliwoœci co do tego, czy pracodawca ma prawo stosować monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej: ustawodawca przesšdził, że ma prawo. Uważam przy tym, że obowišzujšcy art. 221 k.p. nie stoi na przeszkodzie temu, by pracodawcy zbierali dane osobowe w wyniku stosowania monitoringu: stosujšc go, pracodawcy nie będš „żšdali" danych od pracownika, a tylko tego dotyczy obowišzujšcy art. 221. Nowe przepisy należy więc traktować jako ustawowe uprawnienie do przetwarzania danych osobowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL