Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Łatwiej zatrudniać na dłużej Ukraińców

AdobeStock
W zeszłym roku do pracy w Polsce na uproszczonych zasadach przyjechało 1,1 mln cudzoziemców, dwa razy więcej niż w 2016 r. Właœnie weszły w życie korzystne dla biznesu przepisy zachęcajšce do zatrudniania ich na dłużej.

Od 1 stycznia 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która znaczšco modyfikuje zasady sprowadzania cudzoziemców do pracy w Polsce. Chodzi o obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii, którzy w ramach tzw. procedury oœwiadczeniowej mogš przyjeżdżać do pracy w Polsce na szeœć miesięcy w cišgu kolejnych 12 miesięcy. W ostatnich latach powiatowe urzędy pracy co roku rejestrujš rekordowe przyrosty liczby wniosków składanych przez polskich przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem takich pracowników.

– Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i wyjštkowo niskie bezrobocie sprawiajš, że w ostatnich latach znaczšco roœnie imigracja zarobkowa do Polski – powiedziała w œrodę minister Elżbieta Rafalska.

Z oficjalnych statystyk Ministerstwa Rodziny wynika, że w 2017 r. przedsiębiorcy złożyli w poœredniakach aż 1,8 mln oœwiadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, z czego do Polski przyjechało ponad 1,1 mln pracowników, głownie Ukraińców. Poza tym wojewodowie wydali pracodawcom ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw spoza UE, które umożliwiajš całkowicie legalnš pracę w Polsce nawet do trzech lat.

Po zmianie przepisów przedsiębiorcom znacznie łatwiej będzie wydłużać legalnš pracę cudzoziemca po upływie szeœciu miesięcy dozwolonych w procedurze oœwiadczeniowej. Po upływie trzech miesięcy takiego zatrudnienia pracodawca będzie mógł złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla takiej osoby na okres do trzech lat. Ułatwienie polega na tym, że w okresie oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia praca takiej osoby będzie uznawana za legalnš. Nie ma przy tym znaczenia, czy ta decyzja będzie pozytywna czy negatywna. Pozwoli na nieprzerwane zatrudnienie u danego pracodawcy niezależnie od długoœci procedury. Będzie to jednak możliwe, tylko gdy taka osoba będzie zatrudniona na umowie o pracę.

Aby usprawnić rozpatrywanie wniosków w urzędach wojewódzkich, powstanie prawie 300 nowych etatów.

Wszystkie formularze potrzebne przedsiębiorcom po zmianach przepisów zostały już udostępnione przez Ministerstwo Rodziny na portalu praca.gov.pl w formie elektronicznej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL