Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Czy sporzšdzanie remanentów jest świadczeniem usług

123RF
Nazwanie umowy umowš o dzieło nie przesšdza o jej charakterze. Musi spełniać okreœlone, typowe dla niej warunki.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystšpił do dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o rozpatrzenie sprawy objęcia płatnika składek ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych, nazwanych umowami o dzieło.

Płatnik składek Jadwiga J. (dane zmienione) poinformowała, że do jej obowišzków wynikajšcych z każdej umowy należało wykonanie spisu z natury we wskazanej hurtowni lub sklepie i zapisanie wyników w postaci elektronicznej bazy danych. W jej ocenie charakter pracy, jej organizacja i sposób rozliczania były typowe dla umów o dzieło.

Dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ stwierdził jednak, że Jadwiga J. podlegała obowišzkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umów o œwiadczenie usług, do których majš zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu. Wykonywanie szeregu powtarzajšcych się czynnoœci zwišzanych ze spisywaniem cen miało charakter rutynowy i nie jest dziełem w myœl kodeksu cywilnego. Prezes NFZ utrzymał w mocy decyzję.

Uchylił jš Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie. Według sšdu, prezes NFZ nie wskazał wyraŸnie żadnych szczegółowych, konkretnych argumentów, na podstawie których doszedł do wniosku, że sporne umowy cywilnoprawne sš umowami o œwiadczenie usług, do których stosuje się przepisy umowy zlecenia, a nie o dzieło. W umowach chodziło o sporzšdzenie elektronicznych baz danych, zawierajšcych ceny produktów w okreœlonych miejscach, czyli „odnotowywanie cen". Należało je oceniać pod tym właœnie kštem.

Uwzględniajšc skargę kasacyjnš prezesa NFZ i uchylajšc wyrok sšdu pierwszej instancji, Naczelny Sšd Administracyjny stwierdził, że prezes NFZ wzišł pod uwagę i przeanalizował wszystkie dowody. Wskazał, że wykonywane czynnoœci nie zmierzajš do stworzenia nowego bšdŸ istotnie zmodyfikowanego dzieła. Powstałe bazy danych nie charakteryzowały się innowacyjnoœciš czy nowatorskim charakterem, lecz były typowe dla tego rodzaju pracy, którš wykonywały także inne osoby. Jednym słowem to prace typowe dla umów zlecenia, a nie dla umów o dzieło. Zdaniem NSA zebrane dowody pozwalały na ocenę charakteru prawnego umów, i na rozstrzygnięcie, czy sš to umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

Rozpoznajšc ponownie sprawę, WSA musi wzišć pod uwagę wykładnię NSA.

sygnatura akt: II GSK 2650/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL