Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Inwestycje

Rzšd rozpoczyna erę innowacji

Konferencja prasowa nt. powołania międzyresortowej Rady ds. Innowacyjnoœci w warszawskim Centrum Nauki Kopernik
PAP
Rzšd powołał Radę ds. Innowacyjnoœci. W skład gremium, które ma pobudzić innowacyjnoœć polskiej gospodarki, weszło trzech wicepremierów – minister rozwoju Mateusz Morawiecki, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
W radzie, która ma odpowiadać ze realizację programu „StartInPoland” zasiedli również Dawid Jackiewicz, minister skarbu, Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, a także sekretarze stanu w resortach obrony narodowej i finansów.

 

- Konkurencyjnoœć polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które – dzięki uruchamianym właœnie mechanizmom – stanš się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na œwiatowych rynkach – mówi wicepremier Morawiecki.

 

Rada ma inicjować działanie oraz proponować rozwišzania, które pozwolš aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki.

 

Członkowie rady wyznaczyli już sobie pierwsze zadanie – skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, by zbudować nowe „połšczenia neuronowe” pomiędzy strategicznymi programami i instrumentami finansowymi, które dziœ nie sš ze sobš powišzane. Następnie, zostanie opracowany system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli œwiata nauki, które majš przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalnoœć badawczo-rozwojowš. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwišzania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Pierwsze efekty pracy zostanš przedstawione za sto dni.

 

Wszystkie planowane przez radę działania, będš szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami œwiata nauki, samorzšdami. Do pomocy rodzimym startupom zaprzęgnięte zostanš spółki Skarbu Państwa. – Program „StartInPoland” ma na celu wykorzystanie potencjału finansowego i potrzeb rozwojowych spółek SP oraz œrednich i dużych firm z polskim kapitałem. Z jednej strony ma on służyć poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania technologiczne czy procesowe, jakie stojš przed czempionami polskiej gospodarki. Z drugiej – wsparciu startujšcych, kreatywnych przedsiębiorców. Zbudowany w ten sposób program akceleracyjny pozwoli wykorzystać istniejšcš już infrastrukturę, potencjał zdolnych i  głodnych sukcesów ludzi dla wzmocnienia polskiej gospodarki – deklarujš członkowie rady.

 

Za sto dni zostanie wskazane usytuowanie i wysokoœć funduszu oraz ogłoszone będš pierwsze konkursy.

 

Przygotowywany jest też projekt nowej ustawy o innowacyjnoœci, która ma znieœć bariery prawne, ograniczajšce rozwój innowacji. Będzie ona miała charakter horyzontalny, to znaczy zmieni przepisy w wielu innych ustawach. Opracowanie katalogu przepisów wymagajšcych zmiany poprzedzš szerokie konsultacje społeczne. Ich efektem będzie "Biała księga innowacji", która zostanie wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych. Projekt ustawy będzie gotowy do końca roku (przed przygotowaniem projektu ustawy horyzontalnej, przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu innowacyjnoœci, w którym uwzględniony zostanie w m.in. system zachęt podatkowych ułatwiajšcych przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje, a do oceny skutków regulacji zostanie dodany punkt dotyczšcy wpływu regulacji na poziom innowacyjnoœci gospodarki).

 

Ponadto przeprowadzone zostanš przeglšdy krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz opracowane plany modyfikacji konkursów (np. w PARP) pod kštem wprowadzenia: programów strategicznych „pierwszej prędkoœci”, uruchomienia programu z krótkš œcieżkš aplikacyjnš i elastycznym modelem wdrożenia dla przedsiębiorców. Założeniem jest, by w cišgu roku rozpoczšć wdrażanie programów wspierajšcych najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjnoœci gospodarki.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL