Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Inwestujemy w przyszłość Polski

materiały prasowe
Cyfryzacja funkcji publicznych to obecnie jeden z priorytetów rzšdowych – słuszny, bo bez wštpienia wpływa na komfort życia - mówi Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Rz: Orange Polska od roku, dwóch lat realizuje inwestycje w sieci œwiatłowodowe i zasięg mobilnego dostępu LTE i LTE-Advanced w Polsce. W ilu miastach i ilu mieszkańców może korzystać dziœ z tych usług?

Jean-François Fallacher: Często mówię, że mamy teraz trzy priorytety: œwiatłowód, œwiatłowód i œwiatłowód. Na rozwój sieci przeznaczamy wszystkie dostępne œrodki. Z naszego 4G może korzystać ponad 99 proc. Polaków, z Orange Œwiatłowodu – mieszkańcy 54 miast, wkrótce rozpoczynamy prace w kilkudziesięciu kolejnych. Do końca przyszłego roku chcemy objšć zasięgiem œwiatłowodu co czwarte z 14 mln polskich gospodarstw domowych. Dziœ, z ponad 1,7 mln domów, mieszkań i biur, jesteœmy już za półmetkiem. To infrastruktura, która pozwala Polsce wzmacniać innowacyjnoœć i potencjał.

Spotykał się pan z włodarzami lokalnych samorzšdów. W jaki sposób i jakimi argumentami przekonywał ich pan do współpracy przy inwestycjach?

Mamy już ponad 20 porozumień z mniejszymi i większymi miastami – to m.in. Zielona Góra, Rzeszów, Zakopane czy Szamotuły. Zaczęliœmy inwestycje od największych oœrodków i stopniowo coraz bardziej wykraczamy poza ich granice. Przede wszystkim porozumienie to nie zobowišzanie do zakupu usług. To raczej deklaracja o współpracy: samorzšd wspiera nas w uzyskiwaniu dostępu do nieruchomoœci, a my inwestujemy. Dla samorzšdowców to korzystne – mieszkańcy będš mieli dostęp do bardzo szybkiego internetu wraz ze wszystkimi korzyœciami z tego płynšcymi. Samorzšd, promujšc budowę œwiatłowodów, nie tylko odpowiada na potrzeby swoich mieszkańców, ale też przygotowuje sobie pole do rozwoju w kierunku „smart city". „Smart city" to w naszym rozumieniu miasto, które umożliwia swoim mieszkańcom załatwienie podstawowych spraw online. Wyrabianie prawa jazdy czy dowodu osobistego to najpopularniejsze w Polsce sprawy urzędowe, do których wykorzystujemy internet. Coraz częstsze sš w polskich miastach inteligentne systemy informacji pasażerskiej, zarzšdzania ruchem i oœwietleniem. Przykładowo wspieramy system oœwietlania ulic, który umożliwia zdalne sterowanie mocš oœwietlenia. W rezultacie samorzšd może zaoszczędzić nawet 80 proc. na rachunkach za pršd.

Czy lokalne firmy mogš liczyć na udział w projektach Orange jako wykonawcy?

Na co dzień pracujemy z bardzo wieloma dostawcami o różnym zasięgu, często sš to małe i œrednie polskie firmy, działajšce lokalnie. Jeœli chodzi o projekt œwiatłowodowy, szacujemy, że większoœć z 2,2 mld zł w cišgu najbliższych lat trafi do polskich firm.

W jaki sposób pana zdaniem dostęp do internetu przekłada się na poprawę jakoœci życia mieszkańców miast w Polsce?

Cyfryzacja funkcji publicznych to obecnie jeden z priorytetów rzšdowych – słuszny, bo bez wštpienia wpływa na komfort życia. W ubiegłym roku co trzeci dorosły Polak korzystał z usług administracji publicznej przez internet. Co roku w mediach słyszymy o nowym rekordzie złożonych e-deklaracji, w tym roku była to już ponad połowa wszystkich PIT-ów. Estończycy wyliczyli, że każdy obywatel, załatwiajšc wszystko elektronicznie, zamiast czekać w kolejkach do urzędów, odzyskuje tydzień swojego czasu. Osoby korzystajšce z internetu zarabiajš więcej, szybciej też poprawia się ich sytuacja finansowa – potwierdza to Diagnoza Społeczna. To dotyczy wszystkich, w tym tych grup, które dotychczas mogły mieć mniejsze szanse rozwoju – mieszkańców mniejszych miejscowoœci, osób z niepełnosprawnoœciami, pracowników po 50. roku życia, matek wracajšcych do pracy. Nasze badania pokazały, że tam, gdzie były realizowane programy społeczne Orange zwišzane z edukacjš cyfrowš, społecznoœci lokalne stawały się bardziej zintegrowane, otwarte i aktywne.

Jest wiele przykładów na korzystne, inkluzywne działanie technologii: internet ułatwia pozostawanie w kontakcie, a nawet podjęcie pracy np. osobom niepełnosprawnym czy starszym. Z drugiej strony mówi się o uzależnieniu od internetu, mediów społecznoœciowych, likwidacji miejsc pracy zwišzanej z robotyzacjš i cyfryzacjš. Czy jest pan przekonany, że inwestycje Orange wpłynš ostatecznie korzystnie na bilans zmian?

To, jak żyjemy, jakie mamy przyzwyczajenia, ewoluuje wraz z rozwojem technologii. Podobnš ewolucję muszš przejœć gospodarka i rynek pracy. Upowszechnienie szybkiego internetu to „maszyna parowa" naszych czasów. Czy częœć miejsc pracy zniknie, bo maszyny będš efektywniejsze niż ludzie? Z pewnoœciš, ale w ich miejsce pojawiš się nowe. Z raportu Œwiatowego Forum Ekonomicznego wynika, że 65 proc. dzieci rozpoczynajšcych dziœ naukę będzie w przyszłoœci pracowało w zawodach, które jeszcze nie istniejš. Ministerstwo Cyfryzacji już teraz szacuje, że każde miejsce pracy bezpoœrednio zwišzane z komunikacjš elektronicznš powoduje powstanie jednego–trzech kolejnych miejsc pracy w innych branżach. Wszystko sprowadza się do kompetencji – dlatego w nie również inwestujemy. W cišgu ostatnich dwóch lat wydaliœmy ponad 5 mln zł na programy, jak np. #SuperKoderzy, uczšce dzieci kodowania i bezpiecznego, mšdrego korzystania z sieci. Niedawno podpisaliœmy z ministrem cyfryzacji, paniš Streżyńskš, porozumienie majšce na celu podłšczenie ponad 4500 szkół do œwiatłowodu. Dziœ mamy już ponad 100 szkół podpiętych do bardzo szybkiego internetu w ramach tego porozumienia. To inwestycja w przyszłoœć naszego kraju, Polski.

Uważa pan, że dostęp do internetu to usługa, bez której nie można się będzie obejœć w przyszłoœci w większym stopniu niż telefon?

Dokładnie tak. Już teraz nie możemy obejœć się bez telefonu, tak samo będzie z internetem. Statystyki jasno pokazujš, że większoœć osób, gdy zapomni rano zabrać swój telefon komórkowy, wraca po niego do domu. Dzisiejsze telefony można przyrównać do szwajcarskiego scyzoryka, można nimi płacić za zakupy, sprawdzić maila, surfować po internecie, oglšdać filmy, dzwonić. Nasze sieci: optyczna i superszybka mobilna 4G, otwierajš wiele możliwoœci, skracajšc dystans i czas. Zwrot ku cyfryzacji nie wyeliminuje faktu, że ludzie lubiš i potrzebujš ze sobš rozmawiać.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL