Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Liczy się to, co polskie

Fotorzepa, Waldemar Kompala
Nie sposób zaprzeczyć, że w cišgu ostatnich kilku lat doszło do pewnego przewartoœciowania w naszej gospodarce. Zaczęło się w niej liczyć to, co polskie. Firmy – czy to rodzime, czy z międzynarodowym kapitałem – zaczęły się przeœcigać w licytowaniu dotyczšcym korzystania z polskich zasobów – pracowników lub np. dostawców.

Czy na tym polega patriotyzm gospodarczy? Pewnie też, ale z pewnoœciš nie wyłšcznie. Rzecz jasna, patriotyzmu gospodarczego w żadnej mierze nie można łšczyć z niechęciš do wszystkiego co obce. Natomiast patriotyzmem gospodarczym jest – i to podkreœlamy w naszym rankingu – wnoszenie wartoœci do polskiej gospodarki, a co za tym idzie, wkład do wzrostu zamożnoœci naszego kraju. Od płacenia tutaj podatków do wykorzystywania potencjału polskich oœrodków naukowych przez firmy polskie i zagraniczne.

Patriotyzm gospodarczy nie stoi w żadnej sprzecznoœci z trendami w œwiatowej gospodarce, takimi jak globalizacja. Owszem, oprócz wielu korzyœci przyniosła ona sporo patologii, jak choćby możliwoœć ucieczki od płacenia podatków na niespotykanš wczeœniej skalę. Tym, w jaki sposób przymusić niektóre korporacje do unormowania stosunków z fiskusem, zajmujš się służby celne poszczególnych państw, Unia Europejska czy organizacje takie jak OECD.

Natomiast w kwestii patriotyzmu gospodarczego żadnego przymusu nie ma. To kwestia wyboru i podjęcia decyzji. Albo wišżemy się z danym rynkiem w sposób doraŸny i powierzchowny, trochę na chwilę, albo kraj, w którym prowadzimy interesy, traktujemy poważnie. A to „poważnie" oznacza wroœnięcie w tkankę gospodarczš danego państwa, korzystanie z jego zasobów, ale też stanie się elementem nie tylko obiegu czysto biznesowego – również np. społecznego poprzez działania CSR.

To wszystko nie dotyczy wyłšcznie firm zagranicznych działajšcych na rynku polskim. Wydawałoby się, że patriotyzm gospodarczy dla przedsiębiorstw z polskim kapitałem jest czymœ naturalnym. Niestety, delikatnie rzecz ujmujšc, jest coraz lepiej, ale jeszcze trochę zostało do zrobienia. Trzeba jednak przypomnieć, że polskie przedsiębiorstwa sš w większoœci słabsze od swych zagranicznych odpowiedników, cišgle sš firmami na dorobku i majš mniej œrodków choćby na działania społeczne.

Co więcej, Polska nie jest krajem specjalnie przyjaznym dla szerzenia patriotyzmu gospodarczego, gdyż jest po prostu krajem trudnym pod względem prowadzenia biznesu. Wskazywaliœmy na to mocno już podczas poprzedniej edycji naszego zestawienia. Bolšczki zwišzane z przedsiębiorczoœciš w naszym kraju nie sš rytualnym narzekaniem czy abstrakcyjnymi przeszkodami, tylko realnoœciš, z którš biznes musi się mierzyć na co dzień. Państwo zatem musi spełnić warunki dla patriotyzmu gospodarczego. Jeżeli tego nie zrobi, wskaŸniki w naszych zestawieniach nie będš rosły tak, jakbyœmy sobie tego życzyli.

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Nagroda pomyœlana jako uhonorowanie firm, które szczególnie przyczyniajš się do rozwoju naszego kraju, nie uchylajšc się przy tym od swoich powinnoœci względem państwa i społeczeństwa.

Warunkiem przystšpienia do konkursu był wypełnienie ankiety, zwierajšcej 15 pytań o dane finansowe za lata 2014–2016. Pytaliœmy o: przychody ze sprzedaży, zysk netto, wynagrodzenia brutto, zapłacony podatek dochodowy, akcyza, zatrudnienie, wydatki na badania i rozwój, zatrudnienie w dziale badania i rozwój, liczbę posiadanych patentów, wydatki na inwestycje czy wydatki na działalnoœć charytatywnš.

Prosiliœmy także o podanie maksymalnie trzech akcji, imprez prospołecznych lub istotne wsparcie dla inicjatyw społecznych, w których firma brała udział lub które sponsorowała w 2016 i 2015 r. oraz zwišzanych z tym kosztów. Najwięcej punktów można było uzyskać za wzrost zatrudnienia, oraz procent podatków zapłaconych w stosunku do zysku i przychodów.

Laureaci zostali wybrani przez kapitułę spoœród pięciu najlepszych firm w danej kategorii. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach.

Nagroda główna

Przedsiębiorstwa zostały podzielone na trzy podkategorie:

- małe (do 100 mln zł obrotu)

- œrednie (100–1000 mln zł obrotu)

- duże (pow. 1 mld zł obrotu)

3 kategorie nagród dodatkowych (w tym dwie podwójne)

I. Firmy zagraniczne (kontrolowane przez zagraniczny kapitał) - œrednie (obroty do 1 mld zł) - duże (obroty powyżej 1 mld zł)

II. Firmy polskie

- œrednie (obroty do 1 mld zł)

- duże (obroty powyżej 1 mld zł)

III. Spółki giełdowe

IV. Instytucje finansowe

V. Lider polskiej innowacyjnoœci

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu 2017

Laureaci

- Duże spółki – Synthos SA

- Œrednie spółki – EKO-OKNA SA

- Małe spółki – Zakład Usługowo-Produkcyjny ROZTOCZE Roman Rak

Wyróżnieni

- Spółki giełdowe – PKB Pekabex SA

- Instytucje finansowe – PZU SA

- Duże polskie spółki – Pruszyński sp. z o.o.

- Œrednie polskie spółki – Arche sp. z o.o.

- Duże spółki kontrolowane przez zagraniczny kapitał – Grupa Can-Pack SA

- Œrednie spółki kontrolowane przez zagraniczny kapitał – Wawel SA

- Œrednie spółki kontrolowane przez zagraniczny kapitał – Famot Pleszew sp. z o.o

- Lider polskiej innowacyjnoœci – Comarch SA

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL