Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Śledczy na tropie zbrodni UPA

Ofiary rzezi dokonanej przez UPA. Maciejów na Wołyniu, luty 1944 r.
IPN
Prokuratorzy IPN prowadzš kilkadziesišt œledztw zwišzanych ze zbrodniami ukraińskich nacjonalistów.

Choć stosunki polsko-ukraińskie charakteryzuje ocieplenie, pion œledczy IPN prowadzi postępowania dotyczšce najboleœniejszych kart wspólnej historii.

Prokuratorzy IPN zakładajš, że zbrodnie, których dopuszczono się wobec ludnoœci polskiej na Kresach, noszš znamiona zbrodni ludobójstwa i nie podlegajš przedawnieniu. Inaczej to widzš jednak Ukraińcy.

– Z punktu widzenia ukraińskiego prawa czyny te się przedawniły, dlatego nie mogliœmy liczyć na pomoc prawnš strony ukraińskiej w ustaleniu sprawców zabójstw – tłumaczy prokurator Konrad Bieroń z wrocławskiego pionu œledczego IPN.

Akta rzezi

Prokurator Bieroń zakończył właœnie postanowienie o umorzeniu œledztwa dotyczšcego zbrodni dokonanych przez UPA w powiecie Zborów oraz Brody na terenie województwa tarnopolskiego w latach 1939–1945.

Z ustaleń œledczego wyłania się dramatyczny obraz wydarzeń, do których dochodziło w czasie wojny na terenie zachodniej Ukrainy.

– Nie ma wštpliwoœci, że mieliœmy tam do czynienia z czystkami etnicznymi, których ofiarami byli Polacy, wyczerpujšcymi znamiona zbrodni ludobójstwa okreœlone m.in. w art. II konwencji uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 r. – mówi.

Udokumentował on kilkanaœcie masowych zbrodni, do których doszło w dwóch powiatach. Œledczy opisał też m.in. przypadki pojedynczych porwań Polaków do lasów, zabijanie ich w trakcie prac polowych.

12 marca 1944 r. mieszkańców wsi Palikrowy i przebywajšcych tam uciekinierów z pobliskiego powiatu Rohatyń (woj. stanisławowskie) zgromadzono na placu.

Ocalał ten, kogo nie znały kobiety

Kobiety narodowoœci ukraińskiej wskazywały napastnikom swoich sšsiadów narodowoœci polskiej, po czym przy użyciu broni palnej i ostrej dokonano zabójstwa 362 osób.

Z rzezi zorganizowanej przez UPA ocaleli tylko ci, których ukraińskie kobiety nie znały, a którzy posługiwali się językiem ukraińskim i w ten sposób pozorowali przynależnoœć do tej grupy narodowoœciowej.

– Materiał dowodowy pozwolił na ustalenie tożsamoœci jedynie 87 ofiar masakry we wsi Palikrowy – tłumaczy prokurator.

W sumie w trakcie prowadzonego œledztwa prokurator Bieroń opisał okolicznoœci zabójstw co najmniej 571 osób.

– Udało mi się ustalić nazwiska częœci ofiar. Było to o tyle trudne, że niektórzy œwiadkowie podawali np., że ofiarš było jakieœ konkretne małżeństwo z dziećmi. Œwiadek nie pamiętał ich imion – mówi prokurator.

Najwięcej postępowań dotyczšcych zbrodni ukraińskich nacjonalistów prowadzš oddziały IPN we Wrocławiu oraz w Rzeszowie.

Najczęœciej œledztwa dotyczš zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, w tym członków dywizji Waffen SS-Galizien (zabójstwa w Iwoniczu i Moderówce).

Ukraińskie ofiary

IPN badał też wydarzenia, których ofiarami stali się Ukraińcy. Prowadzone były œledztwa dotyczšce masakry na cywilnej ludnoœci ukraińskiej dokonanej przez Polaków we wsiach Pawłokoma oraz Piskorowice, a także znęcania się nad Ukraińcami podejrzewanymi o członkostwo w UPA przez polskie, komunistyczne organy bezpieczeństwa.

Œledztwa takie trwajš po kilka, kilkanaœcie lat i zwykle kończš się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawców zbrodni. Œledczy głównie opierajš się na zeznaniach bliskich ofiar rzezi, materiałach przygotowanych przez historyków, dokumentach zgromadzonych w Zakładzie im. Ossolińskich we Wrocławiu, a także instytucjach koœcielnych (to głównie księgi parafialne). Polscy prokuratorzy współpracujš też z ukraińskim odpowiednikiem IPN.

Sięgajš też do osšdzonych już spraw dotyczšcych zbrodni ukraińskich nacjonalistów skazanych np. przez sowieckie sšdy.

Cenne archiwa

– Przeprowadzone zostały także kwerendy w archiwach państwowych dysponujšcych „Kwestionariuszami szkód wojennych", w których repatrianci ze Wschodu poza stratami materialnymi wskazywali zabitych krewnych, w tym również tych zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich – opisuje prokurator Bieroń.

Badajšcy sprawę sięgajš też do archiwów na terenie Niemiec oraz londyńskich: Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Studium Polski Podziemnej i Instytutu im. Józefa Piłsudskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL