Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Efraim Zuroff: Śmierć Żydów cieszyła wielu Polaków

Autor nieznany, Domena publiczna
Kiedy minister edukacji mówi, że nie wie, czy Polacy mordowali w Jedwabnem, to dzieje się coœ złego – mówi dyrektor Centrum Wiesenthala w Jerozolimie, Efraim Zuroff.

"Rzeczpospolita": Uważa pan, że były „polskie obozy œmierci”?

Efraim Zuroff: Nie, używanie tego terminu jest absolutnie niedopuszczalne. W tym punkcie Polska ma 100 proc. racji. Te obozy nie zostały ani zaprojektowane, ani zbudowane, ani nie były prowadzone przez Polaków. Żaden Polak w nich nie służył! Nasza organizacja, Centrum Wiesenthala, nigdy nie używa tego terminu. Nie jestem jednak pewien, czy należy z tego czynić sprawę kryminalnš. Nie sadzę, aby dało się ten zapis wprowadzić życie.

Dlaczego nowelizacja ustawy o IPN została przyjęta w Izraelu z takim oburzeniem?

Zakaz mówienia, że polskie państwo było zaangażowane w Holokaust jest problematyczny. Oczywiœcie, polskie państwo w czasie okupacji nie istniało, Polska była okupowana. Ale działał rzšd na wygnaniu w Londynie. Armia Krajowa zaœ, która była ramieniem zbrojnym tego rzšdu, nie przyjmowała do swoich szeregów Żydów, a i w wielu przypadkach Żydów zabijała. Mówišc zaœ szerzej, wiele tysięcy Polaków zabiło Żydów, wydawało Żydów, przekazywało ich nazistom. Zatem wielu Polaków odegrało rolę w Holokauœcie. To jest bardzo dobrze udokumentowane przez godnych szacunku polskich historyków. Ta ustawa jest więc niemal próbš uniknięcia winy. Pytanie też, jak to wpłynie na wolnoœć wypowiedzi, swobodę badań nad przebiegiem Holokaustu. W międzynarodowej wspólnocie naukowców, do której należę, budzš się poważne obawy.

 

Jednak w ustawie wyraŸnie zapisano, że przepisy te nie dotyczš badań naukowych.

Cieszę się, że tak jest zapisane. Pytanie jednak, jak ten zapis będzie egzekwowany. Powiem otwarcie: mamy w tej sprawie podejrzenia wobec polskiego rzšdu, głównie z powodu dotychczasowych wypowiedzi jego członków o zbrodniach, które w sposób oczywisty były wynikiem działań Polaków. Kiedy minister edukacji mówi, że nie wie, czy to Polacy zabijali Żydów w Jedwabnem, to dzieje się coœ złego...

 

Ustawa nie mówi o odpowiedzialnoœci indywidualnej Polaków, ale o zrzucaniu winy za zabijanie Żydów na naród polski.

Częœć grup, które dopuœciły się mordów na Żydach, jak choćby Narodowe Siły Zbrojne, uważała się za reprezentantów narodu…

Może i uważała się, ale jednoczeœnie Polacy ratowali dziesištki tysięcy Żydów.

Nikt tego nie podważa.

Co zatem robił polski naród: zabijał czy ratował?

Chce pan powiedzieć, że to, co dobre, można przypisać narodowi polskiemu, a to co złe, to już nie?

Myœlę, że i w jednym, i w drugim przypadku ludzie działali we własnym imieniu.

To jest delikatna kwestia. Badałem Holokaust na Litwie i znalazłem kilka przypadków, w których kiedy Litwini zabili Żydów, œpiewali polski hymn albo polskie pieœni patriotyczne. Czy zatem dokonali tego mordu w imieniu narodu czy też nie? To jest problem.

Ilu Żydów zostało zabitych przez Polaków?

To znakomite pytanie, ale żaden badacz nie jest w stanie podać wiarygodnej liczby.

 

W Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie mówi się o 50 tys. zamordowanych Żydów.

To brzmi rozsšdnie, ale żadnej pewnoœci nie ma. Tymczasem mamy 6,7 tys. polskich sprawiedliwych. I jeœli założyć, że każdy uratował po kilku Żydów, mamy może 20 tys. uratowanych. Ale powiem tak: liczba tych, którzy zabijali Żydów jest znacznie większa niż sprawiedliwych. Pod tym bym się podpisał.

W przeciwieństwie do zachodniej Europy w Polsce za ratowanie Żydów groziła kara œmierci.

Polska jest w innej sytuacji niż pozostałe kraje Europy Wschodniej. Naziœci zabili tu trzy miliony nieżydowskich obywateli Rzeczypospolitej. O tym nigdy nie wolno zapomnieć. Ale nie ma też wštpliwoœci, że na postawę Polaków w czasie okupacji wpłynšł silny antysemityzm takich ludzi jak Roman Dmowski, a także postawa Koœcioła. Dlatego wielu Polaków było bardzo zadowolonych, że Żydzi ginš. To była zasadnicza, obok chęci przejęcia żydowskich majštków, motywacja ludzi popełniajšcych zbrodnie.

Uważa pan, że ustawa przygotowywana właœnie w Knesecie jest dobrš odpowiedziš na polskš nowelizację przepisów?

Mam tu poważne wštpliwoœci. Ustawa w Knesecie powinna dotyczyć nie tylko Polski, ale też Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Chorwacji. To nie jest tylko polski problem! To jest problem całej Europy Wschodniej! Pokazuję to w wydanej także w Polsce ksišżce o Holokauœcie na Litwie pt. „Nasi”.

I porównuje pan udział Polaków w Holokauœcie do udziału ludnoœci innych krajów Europy Wschodniej?

Sytuacja w innych krajach była inna. Naziœci, przepraszam, uważali Polaków za podludzi i nie włšczyli ich do machiny Zagłady. Dlatego Polacy, którzy popełniali zbrodnie, robili to indywidualnie. Tymczasem istniała litewska, łotewska, ukraińska czy chorwacka policja polityczna. WeŸmy Litwę: tam zabito 212 tys. Żydów, w wielu przypadkach czynili to Litwini. Na Litwie, ale także w pozostałych krajach bałtyckich i na Ukrainie, skala zbrodni popełnionych na Żydach przez miejscowych, ale także sposób, w jaki to zostało przeprowadzone, były o wiele gorsze niż w Polsce.

A Węgry? Czy nie cišży na nich jeszcze większa wina?

Węgry miały model mieszany. Największš zbrodniš była deportacja 437 tys. Żydów do Auschwitz. Ale też sami Węgrzy dopuszczali się bezpoœrednich mordów na Żydach, jak w Budapeszcie w listopadzie 1944 r.

 

To jak do tego wszystkiego może pan porównywać Polskę?

W innych krajach na wielkš skalę działała machina Zagłady, ale zauważmy, że wysłanie Żydów do Auschwitz to jednak nie to samo, co ich bezpoœrednie mordowanie. Podobne deportacje prowadzono w Holandii, Francji, Belgii, Grecji czy Norwegii.

Czy jednak w tej debacie nie należałoby także uwzględnić udziału osób pochodzenia żydowskiego w aparacie terroru w okresie stalinowskim, odpowiedzialnych za polityczne mordy na tysišcach Polaków?

Ci ludzie powinni stanšć przed wymiarem sprawiedliwoœci, czujemy ból ich ofiar. Ale oni popełnili te zbrodnie jako komuniœci. Z pewnoœciš nie zrobili tego w wyniku jakiejœ lojalnoœci żydowskiej. Dostawali instrukcje z Moskwy, nie z Jerozolimy! Wręcz odcinali się od żydowskoœci, wierzyli w Stalina, nie w Boga Izraela.

 

Jak ocenia pan stan debaty o Holokauœcie w Polsce w porównaniu z debatami w innych krajach naszego regionu?

W Europie Wschodniej nikt tak naprawdę nie zmierzył się ze współodpowiedzialnoœciš własnego narodu za Zagładę. Ani jeden kraj! Na Litwie nikt nie podważa, że nastšpił Holokaust. Ale Litwini mówiš: Niemcy i Austriacy przyszli do naszego kraju i zabili naszych Żydów. A jeœli się ich trochę przyciœnie, przyznajš, że byli jacyœ litewscy degeneraci, niepiœmienni chłopi, którzy także zabijali Żydów. Ale to jest całkowite kłamstwo! Większoœć warstw litewskiego społeczeństwa była włšczona w proces Holokaustu! W ksišżce „Nasi” opisałem to bardzo wyraŸnie.

Jak obecny kryzys wpłynie na stosunki polsko-żydowskie?

W Talmudzie jest napisane, że po zniszczeniu œwištyni szaleńcy otrzymali zdolnoœć przepowiadania. Ja nie chcę być szaleńcem. Mamy problem. Żydzi i Polacy. Możemy za to podziękować PiS.

Efraim Zuroff jest izraelskim historykiem, koordynatorem prowadzonych na całym œwiecie przez Centrum Szymona Wiesenthala poszukiwań zbrodniarzy hitlerowskich. Nazywany jest „ostatnim łowcš nazistów”

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL