Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Trump wywraca porzšdek wolnego handlu na świecie

Adobe Stock
Amerykańskie cła na europejskš stal to dla polskiej gospodarki raczej niewielki problem. Ale zagrożeniem byłaby eskalacja konfliktu pomiędzy USA a UE.

Jest jeszcze zbyt wiele niewiadomych, by teraz oceniać, jaki wpływ na polskš gospodarkę będzie mieć nałożenie ceł na importowanš do USA stal i aluminium – twierdzš ekonomiœci i analitycy rynkowi. Według Jadwigi Emilewicz, ministra przedsiębiorczoœci i technologii, wyższe stawki nie zaszkodzš polskim producentom. W pištkowej wypowiedzi dla Radia TOK FM Emilewicz zaznaczyła jednak, że polski rzšd nie bagatelizuje problemu. Nie można na razie przewidzieć, jakie będš skutki poœrednie wywołane reakcjš innych krajów na decyzje prezydenta Donalda Trumpa.

Zwłaszcza że USA to dla Polski bardzo ważny rynek. Co prawda pod względem wielkoœci polskiego eksportu Amerykanie znajdujš się dopiero na dziesištym miejscu. – Ale jeœli uwzględnimy, ile polskiej wartoœci trafia finalnie na ten rynek, także poœrednio, np. poprzez Niemcy czy inne kraje, to rynek amerykański okazuje się dla nas ważniejszy niż Włochy czy Czechy – podkreœla Marek Rozkrut, partner i główny ekonomista EY. Wtedy USA klasyfikowane sš już na miejscu czwartym, po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. – Jeszcze większe znaczenie ma wpływ gospodarki amerykańskiej na globalnš koniunkturę i obroty w handlu œwiatowym, które sš kluczowš determinantš wzrostu polskiej gospodarki – dodaje Rozkrut.

GroŸny będzie odwet

Zdaniem Miroslava Novaka, analityka instytucji płatniczej Akcenta, rynek amerykański nie jest istotnym kierunkiem dla polskiego eksportu wyrobów stalowych. Kluczowymi sš natomiast Niemcy, Czechy i Słowacja, również w przypadku aluminium. – Amerykańskie cła nie powinny mieć bezpoœredniego wpływu na polski eksport – uważa Novak. Przyznaje natomiast, że dużo bardziej niebezpiecznym dla polskiej sprzedaży zagranicznej byłby potencjalny efekt zachwiania równowagi w globalnej wymianie i przeniesienia działań Trumpa także na handel innymi produktami eksportowymi.

Zapalnikiem dla takiego scenariusza byłaby zapowiadana reakcja odwetowa ze strony władz UE. Zdaniem Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej, może ona stać się poważnym problemem dla większego grona wytwórców europejskich. W pierwszej kolejnoœci dotknie on producentów maszyn i urzšdzeń oraz œrodków transportu i w konsekwencji dostawców wytwarzajšcych na potrzeby tej produkcji. – W danych o wymianie handlowej widoczni sš przede wszystkim dostawcy z Niemiec i ich kooperanci, wœród których jest sporo przedsiębiorstw z Polski. Przy wzroœcie eskalacji konfliktu problemy mogš mieć ponadto liczni producenci innych dóbr, w tym konsumpcyjnych, gdzie także będš polscy dostawcy, coraz mocniej rozpychajšcy się na amerykańskim rynku – twierdzi Soroczyński. Wzrost napięcia uderzyłby przy tym jeszcze raz w europejskich wytwórców stali i aluminium, w dodatku bardziej niż same zmiany ceł. – Dobrze by było, gdyby przemysłowcy europejscy odwiedli polityków od zrobienia im niedŸwiedziej przysługi, rozpoczynajšc totalnš wojnę handlowš z USA – dodaje Soroczyński.

Straci motoryzacja

Amerykańskš odpowiedziš na unijny odwet byłyby najprawdopodobniej cła importowe na samochody. Trump już zapowiedział możliwoœć podjęcie takiego kroku, zarzucajšc UE, że blokuje sprzedaż amerykańskich samochodów w Europie. Realizacja tej groŸby najbardziej uderzyłaby w niemiecki przemysł motoryzacyjny. W 2017 r. sprzedaż niemieckich samochodów na rynku amerykańskim sięgnęła 1,35 mln sztuk. Ale rykoszetem oberwaliby polscy producenci. Co prawda nie w przypadku samochodów: wysyła je tam jedynie fabryka Opla w Gliwicach, rocznie tylko kilka tys. sztuk. Zabolałoby natomiast wytwórców częœci i komponentów. Zwłaszcza dostarczajšcych je do niemieckich fabryk aut. Polski eksport branży motoryzacyjnej do Niemiec to blisko 30 proc całego eksportu sektora. Według analizujšcej rynek firmy AutomotiveSuppliers.pl za pierwsze 11 miesięcy ub. roku był wart przeszło 7 mld euro. Częœci stanowiły w tym przeszło połowę. – Jeœli cła uderzš w producentów aut w Niemczech, my to odczujemy – mówi Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl.

Wprowadzenie ceł na produkowane w Europie samochody może wywołać duże zamieszanie w całej branży samochodowej. Według organizacji europejskich producentów ACEA USA to dla unijnego eksportu samochodów osobowych największy rynek zbytu. W 2016 r. miały w wartoœci tego eksportu ponad 30-procentowy udział wynoszšcy 37,7 mld euro. Z kolei w unijnym imporcie aut z innych państw USA sš dostawcš drugim po Japonii. W 2016 r. wartoœć tego importu wyniosła 7,2 mld euro (19 proc. udziału w całoœci importu). Zdaniem Jakuba Farysia, prezesa Polskiego Zwišzku Przemysłu Motoryzacyjnego, obydwa rynki samochodowe – europejski i amerykański – sš dla siebie niezwykle ważne. – Te dwa œwiaty sš bardzo ze sobš powišzane i czasem trudno oddzielić, co jest produktem europejskim, a co amerykańskim. Europejscy producenci prowadzš swoje operacje w USA i odwrotnie, więc wprowadzenie ceł może przynieœć bardzo poważne reperkusje – uważa Faryœ.

Nieopłacalna wojna

Pesymistyczne scenariusze nie muszš się jednak sprawdzić. W krótkim okresie na barierach w handlu mogš skorzystać niektóre nieefektywne firmy, natomiast z punktu widzenia całej gospodarki protekcjonizm oznacza straty dla wszystkich krajów. – Nie ma wygranych, sš tylko bardziej lub mniej przegrani – mówi Marek Rozkrut, dla którego wojna handlowa nie jest scenariuszem bazowym, ale pesymistycznym. Obecna sytuacja pokazuje jednak, jak na polskiej gospodarce, silnie uzależnionej od eksportu, mogš odbić się decyzje, które nie dotyczš jej bezpoœrednio. Ponad jedna trzecia tworzonej w Polsce wartoœci dodanej jest finalnie konsumowana lub zużywana za granicš. – To więcej niż w przypadku Niemiec czy innych większych lub porównywalnych z Polskš gospodarek. Zwiększenie tzw. eksportu wartoœci dodanej odpowiadało za większoœć wzrostu PKB Polski w XXI wieku – dodaje główny ekonomista EY.

Donald Trump oczekuje na specjalne oferty od partnerów handlowych w zamian za wyłšczenie z nielegalnego instrumentu karnych ceł.

Prezydent USA podpisał 8 marca decyzję o wprowadzeniu 25-procentowych ceł na stal i 10-procentowych ceł na aluminium. Wejdzie ona w życie 23 marca. Na razie nie dotyczy Kanady i Meksyku, ale wcale nie oznacza, że ich w końcu nie dotknie. Bo Waszyngton zażšdał renegocjacji układu o wolnym handlu NAFTA i tam może nalegać na wprowadzenie różnorakich restrykcji handlowych.

Ponadto Trump po rozmowie z premierem Australii obiecał także wyłšczenie tego kraju i zachęca innych do składania ofert. Nie wiadomo, co dokładnie miałyby one zawierać, bo Waszyngton nie przedstawił żadnych kryteriów. Natomiast z licznych „tweetów" prezydenta USA można wycišgać rozmaite wnioski. A to, że trzeba zaoferować USA jakieœ koncesje handlowe. A to, że trzeba zwiększać wydatki na wojsko. – Mam nadzieję, że nikt nie oczekuje od nas koncesji w handlu, nawet w sytuacji, gdy pod znakiem zapytania staje cały handel między USA a Europš. To nie sš negocjacje handlowe. Mówimy o jednostronnej akcji podjętej wbrew międzynarodowym regułom i chcemy to wyjaœnić, zanim naprawdę stanie się to problemem – mówi Jyrki Katainen, wiceprzewodniczšcy KE.

Czas na wyjaœnienia był już w ostatniš sobotę, gdy do Brukseli przyjechał amerykański minister ds. handlu Robert Lighthizer. Nie mógł jednak nic obiecać ani Cecilii Malmstrom, unijnej komisarz ds. handlu, ani Hiroshige Seko, ministrowi gospodarki Japonii, z którš UE tworzy teraz sojusz na rzecz wolnego handlu. – Jako bliski partner USA w dziedzinie bezpieczeństwa i handlu, UE musi być wyłšczona z ogłoszonych œrodków. Nie mamy jednak jasnoœci w sprawie szczegółów wyłšczeń, więc dyskusja będzie trwała w kolejnym tygodniu – napisała na Twitterze Cecilia Malmstrom.

Decyzja o karnych cłach nie była zaskoczeniem, bo od wielu miesięcy Trump narzekał na nieuczciwe – jego zdaniem – relacje handlowe między USA a resztš œwiata. W czasie kampanii wyborczej wypowiadał się przeciwko wolnemu handlowi, po objęciu urzędu prezydenta USA zdecydował o wycofaniu się z uzgodnionego już Partnerstwa Transpacyficznego z 11 krajami regionu Pacyfiku oraz o zamrożeniu negocjacji na Partnerstwem Transatlantyckim – ambitnym porozumieniem z UE. Ponadto zdecydował też o renegocjacji układu NAFTA z Kanadš i Meksykiem.

'Ponieważ jednak sama niechęć do wolnego handlu i subiektywne przekonanie o nieuczciwych jego zasadach nie mogš stanowić podstawy do wprowadzania karnych ceł, to Trump zdecydował się użyć dopuszczalnego w ramach Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) pretekstu, mówišcego o bezpieczeństwie narodowym. Ten argument jednak nie wytrzymuje zestawienia z faktami, bo Departament Obrony USA kupuje stal stanowišcš równowartoœć zaledwie 3 proc. amerykańskiej produkcji i jeœli chce, to bez wprowadzania takich œrodków, może zdecydować o zakupie całoœci u amerykańskich producentów. Zresztš sam Trump w swoich licznych wypowiedziach podaje inne przyczyny rozpętania wojny handlowej.

UE zamierza zaskarżyć decyzję prezydenta USA do WTO. Jednak postępowanie w tej sprawie potrwa dwa lata, a jeœli USA – a to raczej pewne – będš się odwoływać, to nawet trzy lata. Po takim czasie sędziowie WTO wydaliby opinię o skali szkód i kraje pokrzywdzone miałyby prawo do wprowadzenia œrodków odwetowych na porównywalnš skalę. Ponieważ to długotrwały proces, to Bruksela jednoczeœnie grozi, że sama już po 90 dniach wprowadzi cła karne na wybrane amerykańskie produkty. Raz mówi o burbonie, czyli whisky ze stanu Kentucky, dżinsach Levi's czy motocyklach Harley Davidson, innym razem o stali oraz produktach rolnych, jak sok pomarańczowy, żurawina czy masło orzechowe.

USA sš największym importerem stali na œwiecie. Głównymi dostawcami tego surowca na rynek amerykański sš Kanada, Brazylia i Korea Południowa. —Anna Słojewska z Brukseli

Wprowadzajšc cła Donald Trump zrealizował jednš z największych obietnic wyborczych i zdobył kartę przetargowš w międzynarodowych negocjacjach.

Jednym podpisem zmienił zasady globalnego handlu i przewrócił do góry nogami wolnorynkowy porzšdek, na którym przez dziesištki lat opierały się ideologie gospodarcze amerykańskich administracji, bez względu na to, którš partię reprezentowały.

Rozporzšdzenie o cłach na stal i aluminium to jednak przede wszystkim realizacja największej obietnicy wyborczej Donalda Trumpa, spójnej z wyznawanš przez niego od lat nacjonalistyczno-populistycznš ideologiš. To dzięki niej trafił do Białego Domu, bo dał nadzieję na pracę milionom mieszkańców rejonu Rust Belt, w którym niegdyœ kwitł przemysł stalowy.

Będšc zagorzałym przeciwnikiem globalizacji, prezydent argumentował, że cła pomogš przywrócić miejsca pracy w kluczowych sektorach przemysłu amerykańskiego, zniszczonych przez zagranicznš konkurencję. Wœród największych winowajców wskazywał na Chiny, mimo że sš one Ÿródłem zaledwie 2.5 proc. importowanej do USA stali. – Nasz przemysł był przez lata niszczony przez nieuczciwe praktyki handlowe, które doprowadziły do zamknięcia zakładów i kopalni oraz zwolnienia milionów robotników i wytrzebienia całych społecznoœci. To nie tylko katastrofa ekonomiczna, ale katastrofa zagrażajšca bezpieczeństwu narodowemu – argumentował w czasie kampanii wyborczej. – Chcemy budować statki, samoloty, sprzęt wojskowy stalš i aluminium produkowanym w naszym kraju. I wreszcie mogliœmy podjšć kroki ku temu. Dzisiaj w imię bezpieczeństwa narodowego Ameryki nakładam cła na importowane z zagranicy stal i aluminium – powiedział, podpisujšc w ubiegłym tygodniu swoje rozporzšdzenie.

Decyzja Trumpa wywołała euforię od Pensylwanii po Ohio, czyli w stanach, które zadecydowały o zwycięstwie Trumpa w 2016 r. „Cła pozwalajš nam na przywrócenie produkcji na pełnš parę – cieszš się obrońcy sektora stalowego, wœród których znaleŸli się nawet ustawodawcy z Partii Demokratycznej. – To bardzo mile widziana i długo oczekiwana decyzja. Da spokój ducha robotnikom, którzy żyjš w strachu, że ich miejsca pracy padnš ofiarš chińskich podchodów – powiedział senator Sherrod Brown, populistyczny demokrata z Ohio.

Rzeczywiœcie w kilku oœrodkach, m.in. w Ohio, Pensylwanii czy Wisconsin, ponownie ruszy produkcja stali, dzięki czemu setki osób znajdš zatrudnienie. Ekonomiœci ostrzegajš jednak, że to złudne korzyœci. Cła na stal i aluminium mogš się niekorzystnie odbić przede wszystkim na kieszeniach konsumentów, którzy więcej zapłacš za samochody, urzšdzenia i inne artykuły zrobione ze stali lub aluminium. Gdy spadnie popyt na te artykuły – pracę stracš ludzie zatrudnieni w sektorach je produkujšcych.

W ogólnym rozrachunku zatem cła nie zdadzš egzaminu. Ameryka już kilkakrotnie się o tym przekonała, m.in. po tym, jak cło na stal nałożył w 2002 r. prezydent George W. Bush. Według badań więcej miejsc pracy zostało wówczas zlikwidowanych niż utworzonych, a republikanie obiecywali, że już nie będš tak eksperymentować. Teraz œrodowiska popierajšce wolny handel szacujš, że cła przyczyniš się do utworzenia 33 500 miejsc pracy w sektorach stalowych, ale za to zniknie ponad 179 tys. miejsc pracy w innych sektorach.

Eksperci bijš na alarm, iż cła nijak się majš do zwiększenia bezpieczeństwa narodowego. Po pierwsze dlatego, iż ten krok w kierunku gospodarczego protekcjonizmu słono będzie kosztował amerykański sektor obronny. – Jeżeli będziemy dšżyć dalej tš drogš, to z pewnoœciš wpłynie to na cenę amerykańskich produktów obronnych, a to jest coœ, czym powinniœmy się martwić – twierdzi Seth Cropsey, były podsekretarz Marynarki Wojennej. Po drugie, nakładanie ceł, które uderzajš w interesy krajów sprzymierzonych, jest posunięciem ryzykownym i tak naprawdę podważajšcym bezpieczeństwo krajowe. – Gdy sprzymierzeńcy traktowani sš cłami, to trzeba się zastanowić, kto tu jest wrogiem – stwierdził Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL