Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

#RZECZoBIZNESIE: Janusz Steinhoff: Górnictwo powinno być dawno sprywatyzowane

tv.rp.pl
Zajmowanie się przez Radę Ministrów szczegółowymi problemami restrukturyzacji takiej, czy innej branży, jest działaniem rodem z poprzedniego systemu – mówi Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki w rzšdzie Jerzego Buzka, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Mamy spójnš, długofalowš politykę energetycznš?

Czekamy na podstawowy dokument jakim jest „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku". To jest najważniejszy dokument do którego dobiera się istotne mechanizmy rozwoju elektroenergetyki.

Ten dokument był zapowiadany wielokrotnie.

Opracowanie go jest wyjštkowo trudne, bioršc pod uwagę to, co dzieje się w Europie i jakie mogš być konsekwencje pakietu klimatyczno-energetycznego. To jest jak rozwišzanie równania liniowego z co najmniej 3 niewiadomymi. Matematyka podpowiada, że dobrze można rozwišzać takie równanie tylko z 1 niewiadomš.

Jakie czynniki trzeba wzišć pod uwagę?

Wiemy o tym, że miks energetyczny zbudować należy w sposób racjonalny. Dominacja węgla czyli paliw stałych nie może mieć miejsca. Substytucja paliw stałych ze względu na emisję dwutlenku węgla jest koniecznoœciš.

Podobno założenia polskiego miksu energetycznego przedłożone w Brukseli zostały wstępnie zaakceptowane. Wynika z nich, że do 2030 r. udział węgla kamiennego i brunatnego w miksie energetycznym ma wynieœć minimum 60 proc.

Jest to możliwe, chociaż obcišżone dużym ryzykiem.

Nasze kopalnie wydobywajš coraz mniej węgla i jego import będzie musiał rosnšć. Polska elektroenergetyka ze względu na trudne warunki górniczo-geologiczne może w przyszłoœci w znaczšcy sposób być zasilana węglem importowanym.

Może zbudujemy nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego?

W wielu regionach społecznoœć lokalna nie chce słyszeć o tego typu projektach.

Rzšd powinien przyjšć dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku" w którym zdywersyfikujemy noœniki energii w elektroenergetyce.

I tak węgiel jeszcze przez wiele lat będzie dominujšcym paliwem w naszych elektrowniach.

Nie sposób przestawić w cišgu 10 czy 15 lat na inny noœnik energii w znaczšcym stopniu.

Jak pan widziałby polski miks energetyczny?

Z jednej strony jako paliwa stałe, które sš teraz powszechnie stosowane. Paliwa gazowe z drugiej strony, bo bioršc pod uwagę konsekwencje pakietu klimatyczno-energetycznego, byłoby to racjonalne. Trzecia sprawa to odnawialne Ÿródła energii. Do 2020 r. mamy mieć 15 proc. udział OZE. Jest też sprawa energii atomowej.

Uzyskanie 15 proc. udziałów OZE chyba nie będzie trudne?

To jest do osišgnięcia o ile rzšd nie będzie wprowadzał zaskakujšcych regulacji. Nie może być tak, że w trakcie realizacji wielu inwestycji, zmienia się zupełnie reguły gry na wyjštkowo niekorzystne. Tym samym krytycznie oceniam nowelizację ustawy o OZE.

A co z energiš atomowš?

Zdania w tej materii sš podzielone. Trzeba pamiętać, że koszty inwestycyjne sš trzykrotnie wyższe niż w energetyce węglowej. 1 MW mocy to ok. 4-4,5 mln euro. Z punktu widzenia kosztów inwestycyjnych to bardzo trudna inwestycja, trudny projekt. Moim zdaniem nie do przeprowadzenia bez istotnej pomocy państwa w formie gwarancji itd.

Wiadomo jednak za co się płaci.

Atutem jest bezpieczeństwo energetyczne i niska emisja różnych toksyn.

Powinniœmy iœć w kierunku Odnawialnych ródeł Energii?

Tak, ale nie za szybko. Wyobrażam sobie szybszy rozwój OZE w przyszłoœci. Szybszy rozwój zarówno energetyki wiatrowej jak i fotowoltaiki.

Chińczycy, mimo tego, że majš olbrzymie pokłady węgla i powinni go wspierać, postawili na OZE.

Trzeba odczytywać znaki czasu. Oni wiedzš, że powoli kończy się dominacja węgla brunatnego i kamiennego. Planujšc rozwój elektroenergetyki trzeba patrzeć na to w horyzoncie 30-40 lat.

Nasza elektroenergetyka stoi przed problemem wielkich inwestycji w nowe moce wytwórcze, rozwoju sieci dystrybucyjnej i przesyłowej.

Jest coœ takiego, że ze względów politycznych, mówi się o dominacji węgla w dalszym horyzoncie. Nie będzie to możliwe, bo musielibyœmy w znaczšcym stopniu w przyszłoœci oprzeć polskš elektroenergetykę na zewnętrznych Ÿródłach zasilania w węgiel kamienny.

Komisja Europejska zaproponowała, że tylko elektrownie węglowe spełniajšce normę emisji na poziomie 550 kg/MWh mogš być zaliczone do rynku mocy.

Tego nie spełnia jakakolwiek, nawet supernowoczesna, o najwyższej sprawnoœci elektrownia węglowa.

Polski rzšd słusznie oprotestowuje tę regulację. Trudno jest akceptować mylenie problemu bezpieczeństwa energetycznego z ochronš œrodowiska.

W tej sytuacji, kiedy mamy spór na linii Warszawa- Bruksela ciężko będzie przeforsować korzystniejsze regulacje dla Polski?

Jesteœmy w trudniejszej pozycji. Będzie nam coraz trudniej przekonać partnerów do swojej racji. Odnoszę wrażenie, że większoœć wypowiedzi polskich polityków dotyczšca problematyki UE czy funkcjonowania UE ma wymiar raczej wewnętrzny niż zewnętrzny. A to do niczego dobrego nie prowadzi.

Do końca nie wiadomo jakie jest podejœcie rzšdu do atomu, bo często zmienia zdanie.

Jest czas dyskusji i czas decyzji. Ta dyskusja trwa zbyt długo.

Energetykę jšdrowš do podstawowego dokumentu wpisano wiele lat temu. Powołano nawet spółkę, zaczęto mówić o lokalizacji itd. Czas najwyższy, żeby podjšć decyzję. W tš lub drugš stronę.

Nieoficjalnie mówi się, że Chińczycy sš gotowi w to zainwestować.

Nie ma darmowych obiadów. Za to zapłaci konsument energii elektrycznej w Polsce. Bez względu na to kto zbuduje, kto udzieli kredytu, trzeba pamiętać o konsekwencjach ekonomicznych.

Trzeba uwzględniać również fakt, że w polskich kopalniach pogarszajš się warunki górniczo-geologiczne, co wpływa na koszty wydobycia węgla. Musimy zamykać trwale nierentowne kopalnie itd. Rzšd musi takš decyzję podjšć. Mam nadzieję, że do końca roku „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku" się ukaże.

Jak ocenia pan sytuację w górnictwie?

Miałem okazję restrukturyzować górnictwo w rzšdzie Jerzego Buzka. Niestety potem nastšpił zastój. Górnictwo powinno być dawno sprywatyzowane.

Wtedy można było połšczyć górnictwo z elektroenergetykš, bo podobnie jak teraz generowało zyski. Nie powinno się dopuœcić do sytuacji, że mamy sprywatyzowanš elektroenergetykę i państwowe górnictwo w którym kolejny rzšd gasi strajki, czy zajmuje się programami restrukturyzacji.

Lada dzień na Radę Ministrów trafi gotowy program dla górnictwa.

Górnictwo jest branżš gospodarczš jak każda inna. Zarzšdy spółek powinny opracowywać programy, strategie itd. Zajmowanie się przez Radę Ministrów szczegółowymi problemami restrukturyzacji takiej czy innej branży jest działaniem rodem z poprzedniego systemu.

Czyli mamy do czynienia z jakšœ restrukturyzacjš w górnictwie?

Tak. Obecny rzšd rozpoczšł procesy, które były konieczne do realizacji już dużo wczeœniej, czyli jednak podjšł decyzję o likwidacji trwale nierentownych mocy produkcyjnych.

Jakoœ tego nie widać, nie zamknšł żadnych kopalń.

Wiele kopalń przekazał do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Nie ulega naciskom zwišzków zawodowych, kieruje się ekonomiš i przyszłoœciš polskiego górnictwa. Rzšd uruchomił pakiet socjalny, czyli osłony dla odchodzšcych z pracy górników. Górnictwo poprawiło swoje wyniki.

Głównie dzięki dobrej koniunkturze.

Oczywiœcie.Dotyczy do szczególnie JSW, która jest poddana największym wahaniom cenowym, bo cena węgla koksujšcego i koksu jest funkcjš koniunktury w przemyœle stalowym. Spółka wygenerowała 1,4 mld zł zysku netto za I kw.

PGG wygenerowała niewielki zysk, co mnie bardzo cieszy. Testem na kondycję PGG, największej firmy górniczej w Europie, będzie jej wynik przy niższych cenach węgla.

Uważam, że te ceny węgla się nie utrzymajš w dłuższej perspektywie. Trzeba myœleć o różnych działaniach restrukturyzacyjnych.

Zamykać kopalnie?

Tak. Kopalnie które nie majš żadnych szans, w których występuje nadkoncentracja górniczych zagrożeń, które majš bardzo wysokie koszty, nie mogš być utrzymywane ze œrodków inwestycyjnych dobrych kopalń.

Czyli będš zamykane nierentowne kopalnie w Spółce Restrukturyzacji Kopalń?

Tak. Oczywiœcie proces likwidacji nie trwa kilka miesięcy. Kopalni się tak nie likwiduje. O tym czy kopalnie trzeba likwidować, czy nie, decyduje ekonomia i geologia, a nie polityka. Nawet gdyby rzšd chciał dotować nierentowne kopalnie, nie ma takiej możliwoœci w œwietle prawa, które obowišzuje w UE. Prawa, które dotyczy pomocy publicznej.

Przed wyborami PiS twierdził, że „Polska jest w ruinie".

Bardzo Ÿle oceniam takš propagandę politycznš. Jest to retoryka absolutnie nie osadzona w jakichkolwiek realiach gospodarczych. Uważam, że ostanie 27 lat w polskiej gospodarce to wielki sukces polskich przedsiębiorców.

Mamy eksport przekraczajšcy 200 mld dol. Wszystkie wskaŸniki plasujš nas na 1 miejscu wœród krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej. Polska jest jedynym krajem, która od 1991 r. nigdy nie miała recesji.

Przez te 27 lat zrealizowaliœmy 2 podstawowe priorytety polityczne. Mówię o członkostwie w NATO i UE, co ma swoje znaczeni dla gospodarki.

Teraz politycy wypowiadajš się już dobrze. Czyli kiedyœ gospodarka „była w ruinie", a dzisiaj jest bardzo dobra. Nie ma takich zmian z roku na rok. Musi być cišgłoœć władzy wykonawczej i podejmowanie różnych racjonalnych decyzji.

Podobajš się panu jakieœ działania rzšdu?

Nie tylko akceptuję, ale i bardzo pozytywnie oceniam, wszystkie działania, które zostały podjęte w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego. To jest niewštpliwy sukces premiera Morawieckiego.

Przedsiębiorcy wiedzšc o tym, że patologia w gospodarce w œcišgalnoœci podatków narusza warunki konkurencji. Popierajš te działania.

Został obniżony wiek emerytalny. Nie przesadzamy z wydatkami socjalnymi?

Obniżenie wieku emerytalnego, to jest kompletny absurd. Z punktu widzenia ekonomicznego to wyjštkowo szkodliwe. Będzie nas to kosztowało duże pienišdze.

Zostało coœ z reformy ubezpieczeń społecznych rzšdu Jerzego Buzka?

Zniszczono jš. Myœmy zakładali powszechnoœć systemu, to nie funkcjonuje. Sš emerytury mundurowe, inne rozwišzania emerytalne majš sędziowie, prokuratorzy itd.

Tak mocne zróżnicowanie w systemie emerytalnym jest z punktu widzenia etyczno-moralnego naganne, a z punktu widzenia ekonomicznego wyjštkowo szkodliwe.

35-letni emeryt, którego utrzymujš polscy podatnicy, to nie jest dobre rozwišzanie.

To akurat nie wina PiSu.

Nie. Na fali populizmu i nieodpowiedzialnie składanych obietnic, bardzo często niszczono racjonalne rozwišzania w systemie emerytalnym.

Cały czas jedziemy na deficycie. Rzšd mimo ataków na poprzedni robi dokładnie to samo.

Trzeba myœleć o szybszym tempie redukcji deficytu. W różnych czasach ten deficyt był często większy. Poprzednicy też nie wykazali się dalekowzrocznoœciš i roztropnoœciš. Najwyższy deficyt w 2009 r. to było 7 proc. PKB. Deficyt sektora finansów publicznych przekroczył wówczas 100 mld zł. Byliœmy w czasie niezłego wzrostu gospodarczego, a dopuszczono do tego.

Jednak Polska nie jest mocno zadłużonym krajem na tle innych państw UE.

Jesteœmy krajem na dorobku, powinniœmy redukować przyrost zadłużenia.

Koszty obsługi zadłużenia naszego państwa sš coraz wyższe. Struktura polskiego długu jest bardzo niebezpieczna, bo większoœć zadłużenia mamy za granicš. To jest wielki problem.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL