Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Na co wydajemy 500+

Bloomberg
Beneficjenci Programu 500+ deklarujš, że otrzymywane œrodki wydajš głównie na podstawowe potrzeby jak żywnoœć i odzież. Ale trafiajš też na rozrywkę i oszczędnoœci.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, w ramach badania „Sytuacja na rynku Consumer Finance" apytały polskie gospodarstwa domowe o to, na co przeznaczajš œrodki otrzymane w ramach rzšdowego programu Rodzina 500 Plus.

 

Częœć trafia też na oszczędnoœci

 

Zdecydowanie największy odsetek ankietowanych gospodarstw domowych przeznacza œrodki z programu na podstawowe potrzeby. Aż 51 proc. badanych deklaruje, że za otrzymane pienišdze zakupili żywnoœć i ubiór. Pomimo dobrej sytuacji gospodarczej odsetek ten zwiększył się z o prawie 10 p.p. od badania przeprowadzonego rok temu. Wzrosły też wydatki na edukację i kształcenie dzieci. Obecnie 45 proc. badanych deklaruje ten cel, podczas gdy w roku ubiegłym było to 32 proc. Zwiększyła się także liczba gospodarstw domowych finansujšcych z programu 500 Plus wydatki na rozrywkę (z 12 proc. do 20 proc.). Około 14 proc. badanych zadeklarowało zaœ zwiększenie oszczędnoœci w reakcji na pojawienie się tych œrodków. Zaledwie co dwudzieste gospodarstwo domowe przyznało się do sfinansowania zakupu dóbr trwałych.

 

– Prawie 5 proc. ankietowanych deklaruje wykorzystanie œrodków z 500 Plus do zwiększenia swojej zdolnoœci i zacišgnięcia dodatkowej pożyczki. Warto jednak zauważyć, że w ubiegłym roku takiego celu ich wydatkowania nie wskazywał żaden z nich – stwierdza Agnieszka Kozioł, manager ds. Projektów i Analiz KPF.

 

W dłuższym okresie gospodarstwa domowe w jeszcze większym stopniu planujš zwiększenie wydatków na edukację. Jednoczeœnie widać, że potrzeba wydawania tych œrodków na opłaty zwišzane z przedszkolem i szkołš jest zdecydowanie mniejsza i długookresowo mniej niż jeden na trzech badanych spodziewa się, że będzie to konieczne. Ponadto potencjalnie mniejsza częœć œrodków z programu 500+ przeznaczona będzie na żywnoœć i ubiór – obecnie finansowanie tego typu wydatków z tych œrodków deklaruje 40 proc. gospodarstw. Widoczne sš też długookresowe korzystne efekty dla gospodarstw domowych, będšcych beneficjentami programu. Aż co pište badane gospodarstwo domowe deklaruje bowiem zwiększenie oszczędnoœci dzięki otrzymanym œrodkom. Podobna grupa spodziewa się wzrostu wydatków na rozrywkę.

Program dobrze oceniany, ale niektórym brakuje

 

Ankietowani zostali także poproszeni o ocenę programu. Znaczšca grupa gospodarstw domowych ocenia go pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Stanowiš oni odpowiednio 45 proc. oraz 40 proc. ogółu badanych.

 

– Zaskakujšce jest jednak, że w grupach gospodarstw domowych o niskich dochodach zdecydowanie wyższy odsetek gospodarstw wydaje się być niezadowolony ze œwiadczenia. Wœród tych dysponujšcych dochodami do 1000 zł na osobę aż 23 proc. badanych deklaruje, że œwiadczenie jest zbyt niskie, aby ocenić je pozytywnie. Tymczasem w grupie respondentów bardziej zamożnych odsetek ten jest na poziomie 2 proc. – komentuje dr hab. Piotr Białowolski z Uniwersytetu Harvarda, współpracujšcy z KPF przy badaniu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL