Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Gospodarka cienia w tym roku wzrośnie do 19,7 proc. wartości PKB

123rf.com
Gospodarka cienia w tym roku wzroœnie do 19,7 proc. wartoœci PKB z 19,2 proc. w 2016 r. – szacuje Instytut Badań nad Gospodarkš Rynkowš.

Wartoœć szarej strefy w 2016 r. wyniesie 399 mld zł, czyli o 31 mld zł więcej niż w minionym roku – szacuje Instytut Badań nad Gospodarkš Rynkowš w trzecim już raporcie poœwięconym temu zjawisku. Także w relacji do PKB, wytwarzana w gospodarce cienia wartoœć dodanie wzroœnie – z 19,2 proc. do 19,7 proc.

Choć wzrost ten nie będzie duży, to oznacza on jednak odwrócenie występujšcej w ostatnim czasie tendencji spadkowej – zauważajš eksperci IBnG. Powodów takiej negatywnej zmiany jest kilka. Po pierwsze, to prawdopodobne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w drugiej połowie roku. Według prognozy Instytutu, wzrost PKB zwolni z poziomu prawie 4 procent w czwartym kwartale 2015 roku, do 3,3 procent w czwartym kwartale 2016 roku. Pogorszenie koniunktury i zwišzany z tym spadek popytu w wielu sektorach gospodarki powoduje zaostrzenie konkurencji rynkowej, co z kolei skłania zazwyczaj częœć firm do budowania przewagi konkurencyjnej w sposób nieuczciwy i obniżanie kosztów poprzez przeniesienie częœci działalnoœci i do szarej strefy. Także z powodu chęci obniżenia kosztów działalnoœci częœć przedsiębiorców decyduje się w okresie dekoniunktury na przeniesienie niektórych pracowników zatrudnionych dotšd legalnie do szarej strefy, bšdŸ obniżenie pracownikom oficjalnych zarobków i wypłacenie częœci wynagrodzenia „pod stołem".

Drugim głównym czynnikiem przemawiajšcym za prognozowanym wzrostem udziału szarej strefy sš niektóre działania rzšdu, które prowadzš do zwiększenie poziomu fiskalizacji polskiej gospodarki – analizuje IBnGR. Wprowadzane przez rzšd nowe podatki prowadzić będš w sposób bezpoœredni (podatek handlowy) lub poœredni (podatek bankowy) do wzrostu kosztów działalnoœci przedsiębiorstw, co skutkować będzie poszukiwaniem możliwoœci ograniczania tych kosztów w innych obszarach. W sektorze handlowym, gdzie szara strefa i tak jest stosunkowo duża, prowadzić to będzie z pewnoœciš do jej dalszego rozwoju.

W raporcie Instytut zwraca też uwagę na problem możliwego wpływu programu 500+ na szarš strefę na rynku pracy. Tak znaczšcy dopływ gotówki może w przypadku wielu osób zmienić dotychczasowe zachowania na rynku pracy. Po pierwsze, legalnie zatrudnione osoby będš bardziej skłonne do ukrywania częœci swoich dochodów tak aby znaleŸć się poniżej progu, od którego przysługuje œwiadczenie na pierwsze dziecko. Po drugie, œrodki te zmniejszš motywację do poszukiwania legalnej pracy i zwiększš skłonnoœć do podejmowania krótkookresowej, okazyjnej pracy na czarno. Dodatkowe dochody w postaci pieniędzy rzšdowych spowodujš bowiem, że dorabianie w szarej strefie stanie się dla wielu osób wystarczajšce. W połšczeniu ze wskazanym powyżej wzrostem skłonnoœci przedsiębiorców do poszukiwania i zatrudniania pracowników w szarej strefie, może to doprowadzić w cišgu kilku najbliższych kwartałów do znaczšcego wzrostu liczby osób pracujšcych na czarno.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL