Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Mateusz Morawiecki – od Solidarności Walczšcej po karierę w rzšdzie

PAP/EPA
Zanim stał się gwiazdš ekipy Zjednoczonej Prawicy, robił karierę w bankowoœci. Wczeœniej mocno angażował się w walkę przeciwko komunistycznej juncie Jaruzelskiego.

Zaangażowanie polityczne Mateusz Morawiecki ma niejako „w genach”. Jest synem Kornela Morawieckiego, weterana antykomunistycznej opozycji w PRL, założyciela „Solidarnoœci Walczšcej”, Marszałka Seniora Sejmu obecnej kadencji, szefa koła parlamentarnego Wolni i Solidarni. Urodził się w 1968 r. we Wrocławiu, gdzie w 1992 r. skończył studia na wydziale historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław był w latach 80. uznawany za jednš z „twierdz” Solidarnoœci a Mateusz Morawiecki zaangażował się w działalnoœć antykomunistycznš. Encyklopedia Solidarnoœci podaje, że po wprowadzeniu stanu wojennego był uczestnikiem opozycyjnych akcji propagandowych: malował napisy na murach, zrywał czerwone flagi, rozklejał plakaty, brał udział w druku i kolportażu podziemnej pracy. Esbecy i milicjanci szukajšcy jego ukrywajšcego się ojca, wielokrotnie przeprowadzali rewizje w jego mieszkaniu. Kilkakrotnie dotkliwie pobili młodego Mateusza Morawieckiego i próbowali go zastraszyć, tak by wydał im przywódcę Solidarnoœci Walczšcej. „Kazano mu nawet kopać swój grób. Odgrażano się, że młodszš siostrę mogš zgwałcić nieznani sprawcy.

Przeprowadziliœmy wtedy akcję odwetowš.  Spaliliœmy wtedy domek letniskowy szefa wrocławskiej SB płk. Czesława Błażejewskiego, a równoczeœnie Kornel wysłał do niego list informujšcy, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo członków SW” – wspominał Wojciech Myœlicki, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej. „Od 1983 współpracownik Solidarnoœci Walczšcej, od 1987 struktury uczelnianej NZS na UWr. By uniknšć zatrzymania, w czasie matur przebywał na oddziale szpitalnym, który opuszczał w towarzystwie œwiadków tylko na egzaminy. W XI 1987 zatrzymany i pobity w czasie rozwieszenia transparentu na rusztowaniach przy pl. T. Koœciuszki we Wrocławiu. Od 1987 członek zespołu redakcyjnego „Biuletynu Dolnoœlšskiego”, autor także w „Solidarnoœci Walczšcej” i in. pismach. W V 1988 i V 1989 uczestnik strajków okupacyjnych na UWr. W 1989 współzałożyciel Klubu Myœli Politycznej Wolni i Solidarni” – czytamy w notce dotyczšcej Mateusza Morawieckiego w „Encyklopedii Solidarnoœci”. To, co przeżył w latach 80. na pewno przyczyniło się do ukształtowania jego mocnych, antykomunistycznych poglšdów. Poglšdów, które czasem szokujš mieszkańców postkomunistycznego kraju. – Jestem za tym, żeby ten relikt panowania komunizmu zniknšł z centrum Warszawy. Marzę o tym od 40 lat – mówił jakiœ czas temu o Pałacu Kultury i Nauki.

W trakcie transformacji ustrojowej Solidarnoœć Walczšca, bojkotujšca porozumienia Okršgłego Stołu, została „odstawiona na boczny tor historii”. W 1990 r. Kornelowi Morawieckiemu nie udało się nawet zebrać 100 tys. podpisów pod swojš kandydaturš na prezydenta. Zachłyœniętym „demokracjš i kapitalizmem” Polakom program œrodowiska dawnej Solidarnoœci Walczšcej wydawał się wówczas zbyt radykalny – w tym sensie, że ostro kontestował to jak przebiegała transformacja ustrojowa. Kornel Morawiecki nie poddawał się jednak i przez następne kilkanaœcie lat walczył o powrót do wielkiej polityki. Udało to mu się dopiero w 2015 r., gdy dostał się do Sejmu kandydujšc z list ruchu Kukiz’15. Tym razem wyraŸnie mu sprzyjała zmiana nastrojów społeczeństwa, coraz mocniej dostrzegajšcego różnego rodzaju patologie transformacji ustrojowej. Swoje zrobiło też… rosnšce zainteresowanie historiš wœród młodych Polaków.

Mateusz Morawiecki odnalazł się w realiach III RP dużo lepiej. Próbował sił w prywatnym biznesie. W 1991 r. był współzałożycielem firmy wydawniczej Reverentia i współtwórcš pisma „Dni”. Rok póŸniej współtworzył firmę wydawniczš Enter. Kształcił się na Politechnice Wrocławskiej, w Central Connecticut State University, zrobił MBA w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego oraz ekonomiki integracji europejskiej na Uniwersytecie Hamburskim. Studiował też na Uniwersytecie Bazylejskim oraz w Kellog School of Management na amerykańskim westerntern University. W 1995 r. był stażystš w Bundesbanku, czyli niemieckim banku centralnym. W latach 1996-1997 prowadził wykłady z ekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem a w 1998 r. został zastępcš dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Brał udział w negocjacjach podczas, których ustalano warunki przyjęcia Polski do UE. W latach 1998-2002 był też radnym sejmiku Województwa Dolnoœlšskiego z ramienia AWS.

W 1998 r. rozpoczšł karierę w Banku Zachodnim, gdzie był poczštkowo doradcš prezesa a póŸniej dyrektorem banku. Gdy w 2001 r. Bank Zachodni połšczył się z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym został członkiem zarzšdu BZ WBK a w maju 2007 r. prezesem tej instytucji. Okres w którym Morawiecki zarzšdzał BZ WBK jest uznawany za dobry czas dla tej instytucji. Stała się ona wówczas trzecim pod względem wielkoœci bankiem w Polsce. BZ WBK wspierał wówczas również wiele przedsięwzięć kulturalnych i patriotycznych m.in. produkcję popularnego serialu „Czas honoru” czy też popularnš serię dodatków historycznych „Rzeczpospolitej” poœwięconš Kresom.

W listopadzie 2015 r. został wicepremierem i zarazem ministrem rozwoju w rzšdzie Beaty Szydło. Szybko stał się jednš z gwiazd tej ekipy i twarzš nowej polityki gospodarczej. Zyskał opinię pro biznesowego technokraty, dobrze znajšcego londyńskie City a przy tym odchodzšcego od neoliberalnych dogmatów gospodarczych. Morawiecki nie ukrywa tego, że inspiruje się pracami amerykańskiego ekonomisty Luisa Kelso, wielkiego zwolennika akcjonariatu pracowniczego oraz dorobkiem chińskiego ekonomisty Justina Yifu Lina, twórcy Nowej Ekonomii Strukturalnej. Pozycja Morawieckiego w rzšdzie rosła, czemu sprzyjała dobra koniunktura gospodarcza. We wrzeœniu 2016 r. przejšł resort finansów. W marcu 2016 r. wstšpił do Prawa i Sprawiedliwoœci. Przyjęto go w tej partii z otwartymi ramionami. Nikt nie wypominał mu tego, że w 2010 r. wszedł do Rady Gospodarczej przy premierze Tusku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL