Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

#RZECZoBIZNESIE: Jana Pieriegud: Nowy Jedwabny Szlak to tylko część szerszej koncepcji

Potrzebna jest szczegółowa analiza rynku, żeby pomóc przedsiębiorcom w rozeznaniu, gdzie najlepiej zainwestować – mówi prof. Jana Pieriegud, kolegium zarzšdzania i finansów, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć wyjaœniła, że Nowy Jedwabny Szlak jest ważnš częœciš dużo szerszej koncepcji geoekonomicznej z nowym modelem współpracy na tle międzynarodowym, którym jest pas ekonomiczny.

- Cała ta koncepcja ogłoszona w 2013 r. nazywała się „jeden pas i jeden szlak”. PóŸniej nazwano jš „pas i szlak” - tłumaczyła Pieriegud.

Zaznaczyła, że najczęœciej słyszymy o tym, iż Nowy Jedwabny Szlak to jest korytarz transportowy, linie kolejowe, które będš łšczyć Daleki Wschód z Europš.

- Główna koncepcja dotyczy pasa ekonomicznego. To dotyczy inwestycji infrastrukturalnych, współpracy w obszarze handlu, sferze usług, różne inwestycje w różnych branżach. Częœciš tego jest korytarz transportowy, który ma ułatwić tę wymianę handlowš. Szlaki kolejowe lšdowe z Azji i z Chin do Europy istniejš już bardzo długo, to nie jest coœ nowego. My nie będziemy budować nowych linii kolejowych, tylko co najwyżej będš podejmowane projekty rozbudowy tej infrastruktury – tłumaczyła.

Przypomniała, że pierwotne założenia sš nastawione na rozwój wzajemnej współpracy handlowej.

- Jeżeli popatrzymy na liczby za ostatnie 3 lata od 2013 do 2016 r. Polski i Chin, to niestety tendencja jest niepokojšca. Wartoœć ogólnych obrotów w ubiegłym roku była na poziomie ok. 26 mld dol., ale w tym prawie 24 mld dol. importu. Mamy w cišgu 4 lata spadek o 10 proc. eksportu i bardzo wysoki wzrost importu. Dysproporcja również się pogłębiła w ostatnich latach. Wczeœniej ta różnica była 9 krotna, dzisiaj prawie 13 krotna – podała Pieriegud.

Zaznaczyła, że jeżeli popatrzymy na strukturę eksportu Polski do Chin, nadal dominuje miedŸ, wyroby z między, urzšdzenia elektromechaniczne.

- Po porozumieniach z ubiegłego roku udało się wreszcie uzyskać dostęp do chińskiego rynku przez polskich producentów żywnoœci, np. jabłek – mówiła.

Pieriegud podkreœliła, że powinniœmy tworzyć narzędzia, które pozwolš polskim eksporterom wykorzystywać bardzo rozpoznawalnš na œwiecie markę, którš stał się Nowy Jedwabny Szlak, do różnych innych działań zwišzanych z promocjš eksportu.

- Trzeba to wykreować. Dzisiaj wykorzystujemy to od strony odwrotnej, podkreœlamy tylko, że ten szlak przebiega przez Polskę. Natomiast musimy podjšć wiele działań w zakresie kreowania sieci współpracy pomiędzy firmami, spedytorami i eksporterami. Tu jest potrzebne większe wsparcie, bo jest to trudny rynek. Trzeba popatrzeć na inne kraje, które leżš wzdłuż tego szlaku. Nie wszystkie towary muszš być eksportowane do Chin – tłumaczyła.

- Potrzebna jest szczegółowa analiza rynku, żeby pomóc przedsiębiorcom w rozeznaniu, gdzie najlepiej się rozwijać, w jakim kierunku i gdzie zainwestować – dodała.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL