Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Blisko 2 mld zł z Funduszu Szwajcarskiego dla Polski

123RF
Prawie 2 mld zł wyniosła pomoc, jakš otrzymała Polska w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wsparcie przeznaczono m.in. na inwestycje w dziedzinie ochrony œrodowiska, innowacje w energetyce czy poprawę infrastruktury transportowej.

"Szwajcarska pomoc dla Polski, która wyniosła 489 mln franków, czyli prawie 2 mld zł, jest zdecydowanie największym wsparciem udzielonym przez Szwajcarię w ramach programu rozwojowego" – powiedział w pištek podczas konferencji prasowej podsumowujšcej 10 lat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Raymund Furrer, dyrektor Departamentu ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w szwajcarskim Państwowym Sekretariacie ds. Ekonomicznych.

SprawdŸ profile 2 tys. najlepszych polskich pracodawców

Dla porównania, wsparcie dla Rumunii wyniosło 181 mln franków, a dla Węgier - 130,7 mln franków.

Raymund Furrer dodał, że w ramach zakończonego właœnie w Polsce programu, dofinansowano 58 dużych projektów, a ok. 40 proc. œrodków trafiło do słabiej rozwiniętych regionów południowo-wschodniej Polski, "by wzmocnić lokalne społecznoœci".

Z bezzwrotnej pomocy programu, zwanego Funduszem Szwajcarskim, korzystały zarówno instytucje publiczne i prywatne, przedsiębiorcy, organizacje pozarzšdowe, jak i społecznoœci lokalne. Jak wskazał podczas pištkowej konferencji wiceminister rozwoju Paweł Choršży, łšcznie zrealizowano kilkadziesišt dużych projektów i ponad 1,7 tys. mniejszych inicjatyw.

"Œrodki przeznaczyliœmy na projekty zmierzajšce do poprawy stanu œrodowiska, na infrastrukturę kolejowš, współpracę naukowš, ale i rozwój przedsiębiorczoœci w regionach. Efekty tych inicjatyw widzimy w całej Polsce" – podkreœlił Choršży.

Największe wsparcie (198,7 mln franków szwajcarskich) przeznaczono na projekty z zakresu œrodowiska i infrastruktury. Jak wskazał wiceminister Choršży, "dzięki dofinansowaniu przyœpieszyliœmy proces usuwania azbestu z dachów z terenu województwa lubelskiego, wybudowaliœmy jednš z najnowoczeœniejszych elektrociepłowni na biomasę, a nasi naukowcy przy współpracy z naukowcami ze Szwajcarii prowadzili badania nad nowymi innowacyjnymi rozwišzaniami dla gospodarki".

Dzięki demontażowi oraz dodatkowemu finansowaniu zakupu blachy służšcej do pokrycia dachów dla osób najuboższych, usunięto zagrożenie dotykajšce 88 tys. osób w woj. małopolskim i lubelskim. Bezpiecznemu składowaniu poddano 131 tys. ton azbestu, czyli tyle, ile ważyłoby prawie 130 wież Eiffla - wynika z danych ministerstwa rozwoju.

Celem wielu projektów było wykorzystanie energii ze Ÿródeł odnawialnych. Na przykład w Lęborku rozbudowano elektrociepłownię na biomasę, wykorzystujšcš technologię wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki temu ciepłownia zmniejszyła o ponad 7000 ton/rok spalanie węgla, który negatywnie wpływał na œrodowisko i zdrowie mieszkańców. Jednoczeœnie zainstalowano systemy solarne na ponad 25 tys. budynków prywatnych – wynika z przedstawionych podczas konferencji danych.

Częœć przedsięwzięć dotyczyła zrównoważonego rozwoju kolejnictwa. Wiceminister Choršży podkreœlił, że dzięki dofinansowaniu m.in. uzupełniono tabor dla składów kolei regionalnych na trasie Malbork-Grudzišdz oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W Legionowie zaœ wybudowano dworzec kolejowy wraz z platformš autobusowš i dwoma parkingami. Inwestowano także w infrastrukturę drogowš w powiatach województw: lubuskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

"To tylko niektóre z podejmowanych działań. Ich lista jest znacznie dłuższa. Prócz projektów typowo œrodowiskowych, nakierowanych na ratowanie starorzeczy Wisły czy karpackiej fauny, podejmowaliœmy też szereg innych działań, m.in. na rzecz przedsiębiorczoœci, poprawy bezpieczeństwa i ochrony granic, zdrowia i pomocy społecznej, a także społeczeństwa obywatelskiego" – wyliczył Choršży.

W sumie, jak wynika z wyliczeń resortu rozwoju, na rozwój regionalny i ochronę granic przeznaczono 79,7 mln franków, na projekty z zakresu nauki, zdrowia i pomocy społecznej – 69,7 mln franków, zaœ do sektora prywatnego trafiło 67,9 mln franków.

Œrodki Funduszu Szwajcarskiego posłużyły np. inwestycjom w innowacyjne małe i œrednie przedsiębiorstwa. "Ważnym elementem tego programu było też promowanie współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej" - wyjaœnił Choršży. Polscy naukowcy wraz ze szwajcarskimi kolegami prowadzili np. badania nad nanomateriałami dla bioenergetyki oraz wykorzystaniem technologii informatycznych w astrofizyce.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formš bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystšpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Na mocy umów międzynarodowych rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Do Polski trafiła niemal połowa tej kwoty. Program był realizowany na terenie całego kraju. Zakładał preferencje dla czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, œwiętokrzyskiego oraz małopolskiego. Na tych obszarach wydatkowano ok. 43 proc. wszystkich œrodków. Program trwał od czerwca 2007.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL