Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Firmy nadal uciekajš z warszawskiej giełdy

Bloomberg
Od poczštku roku ogłoszono już 23 wezwania, a dziesięć spółek opuœciło giełdę. W najbliższych miesišcach ta liczba znaczšco wzroœnie.

Szykuje się wezwanie na Paged, trwa na Komputronik, Uniwheels i Polnš, a w kilku innych spółkach właœnie odbywa się przymusowy wykup akcji od mniejszoœciowych akcjonariuszy. Ten exodus wynika z kilku czynników, a tłumaczenie go kiepskš koniunkturš byłoby nadużyciem, zważywszy fakt, że tylko w tym roku indeks WIG urósł o ponad 18 proc.

Na wycofanie spółek z giełdy najczęœciej decydujš się dominujšcy akcjonariusze. Tłumaczš to wysokimi kosztami, wzrostem obowišzków informacyjnych po wprowadzeniu rozporzšdzenia MAR, a rekordowo niskie stopy procentowe zapewniajš im tanie finansowanie. – Pomimo sporych zwyżek na polskim rynku w cišgu ostatniego roku wyceny spółek nadal pozostajš niezbyt wygórowane – zwraca uwagę Seweryn Żołyniak, makler papierów wartoœciowych ARIA Fund.

Wœród wycofanych w tym roku firm sš tak znane marki, jak Farmacol, Graal, Hutmen czy Pekaes. Dla drobnych akcjonariuszy i inwestorów finansowych wezwanie może być okazjš do zarobku. W tym roku nie brakowało sytuacji, gdy pierwotnie proponowana cena w wezwaniu szła w górę. Inwestorzy zastanawiajš się, jak będzie w Pagedzie. Przejmujšcy – czyli Mespila BIS – zamierza ogłosić wezwanie, a następnie wycofać spółkę z obrotu. Już na wstępie studzi oczekiwania, informujšc, że w wezwaniu zaoferuje najniższš możliwš cenę. To najwyraŸniej zmroziło inwestorów, gdyż zamiast zwyżki kursu, która zazwyczaj jest reakcjš na zapowiedŸ wezwania, akcje Pagedu w czwartek taniały. Po południu za jednš płacono niespełna 58 zł, czyli o prawie 3 proc. mniej niż dzień wczeœniej. Paged działa w branży meblowej. Na giełdzie notowany jest od 21 lat. Jego kurs systematycznie roœnie.

– Podmioty zwišzane z rodzinš Mzyków kontrolujš już ok. 81,5 proc. akcji Pagedu, więc do powodzenia wezwania wiele nie trzeba. W praktyce wystarczy 90 proc., by podjšć uchwałę o dematerializacji akcji – zwraca uwagę Krystian Brymora, analityk z Domu Maklerskiego BDM. Znaczšcym akcjonariuszem w meblowej spółce jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Zapytaliœmy jš, czy zamierza sprzedać akcje, ale do czasu zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej" nie otrzymaliœmy odpowiedzi.

Zdaniem analityków duża liczba wycofywanych w ostatnim czasie spółek nie powinna być powodem do zmartwień. Podkreœlajš, że przy tak dobrej koniunkturze giełdowej, z którš ostatnio mamy do czynienia (zakładajšc, że obserwowany trend boczny jest tylko przerwš w kontynuacji hossy), wyjœcie z giełdy niektórych spółek jest naturalnš kolejš rzeczy. Warto zwrócić uwagę, że gdy w spółce jest jeden dominujšcy akcjonariusz, z jego perspektywy przebywanie na parkiecie wišże się ze znaczšcš utratš kontroli.

– Ponadto zwyżki cen akcji, obserwowane już od przeszło roku, w zdecydowany sposób uatrakcyjniły wyceny, co może zwiększyć skłonnoœć inwestorów do odpowiedzi na wezwanie i tym samym doprowadzić do jego powodzenia – uważa Kamil Hajdamowicz, analityk Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas. Dodaje, że dobra koniunktura jednoczeœnie zwiększa skłonnoœć przedsiębiorców do szukania œrodków na giełdzie. – Równowaga na rynku zostanie zachowana – uważa.

Wtóruje mu ekspert z ARIA Fund. – Sytuację na GPW ratujš debiuty takich gigantów, jak Dino, Play czy Getback, które ożywiajš rynek i aktywizujš inwestorów – mówi.

W 2016 r. na GPW zadebiutowało 19 spółek i tyle samo opuœciło parkiet. W tym roku ten bilans wynosi odpowiednio: siedem oraz dziesięć spółek. Potwierdza się hipoteza sprzed kilku miesięcy, że 2017 będzie rekordowym rokiem pod względem liczby wezwań. Do tej pory najwięcej, bo 35, było ich w roku 2016.

czytaj więcej w dzisiejszym „Parkiecie"

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL