Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Marcin Petrykowski: Rzšd zainspirował prywatny biznes

ROL
Goœciem #PROSTOzPARKIETU w œrodę był Marcin Petrykowski, dyrektor zarzšdzajšcy S&P w Polsce, ekspert nie tylko w dziedzinie ratingów, ale również rynku funduszy private equity i venture capital.

S&P, poza tym, że nadaje ratingi, bacznie œledzi œwiatowy rynek funduszy private equity. Czym wyróżnia się działalnoœć tego typu podmiotów w Polsce na tle reszty œwiata?

Ten rynek œledzimy przede wszystkim dlatego, że wielu funduszom private equity (PE) na całym œwiecie nadajemy ratingi i to zarówno na poziomie samych funduszy jak i spółek portfelowych. W naturalny sposób jesteœmy więc bacznym obserwatorem i uczestnikiem tego rynku. W Polsce fundusze PE w ostatnim roku wyraŸnie nabrały rozpędu. Mieliœmy kilka dużych transakcji, które rozpaliły wyobraŸnię największych międzynarodowych graczy. Zobaczyliœmy, że jest przestrzeń do tego, żeby fundusze PE nad Wisłš dalej się rozwijały.

Jakie branże majš na oku prywatne fundusze w naszym kraju?

Trudno generalizować, ale można zaryzykować stwierdzenie, że zarówno w Polsce jak i Europie Œrodkowo-Wschodniej dominujš transakcję w branży IT, a więc szeroko rozumianej informatyce. To trend, który obserwujemy od kilku lat, zwišzany z transformacjš gospodarki z tradycyjnej do cyfrowej. Powstaje bardzo dużo podmiotów, które starajš się zarabiać na tym procesie, w naturalny sposób pozostajš one na radarach funduszy PE i VC (venture capital). Kolejny duży obszar wišże się już œciœle z Polskš i tym, że jesteœmy krajem o dużej populacji, a więc i sporej liczbie konsumentów. W zwišzku z tym łatwiej u nas o ciekawe transakcje np. w obszarze handlu detalicznego niż w znacznie mniejszych krajach naszego regionu (dobrym przykładem sš tegoroczne transakcje przejęcia Żabki przez CVC Capital Partners od Mid Europa Partners, czy wyjœcia Enterprise Investors z inwestycji w Dino Polska przez IPO - red.). I wreszcie trzeci obszar - Polska jest krajem, który tradycyjnie stoi przemysłem. To taka dziedzina, w której fundusze PE majš bardzo duże pole do popisu jako instytucje wyspecjalizowane w podnoszeniu efektywnoœci, restrukturyzacji i tworzeniu wartoœci. Pamiętajmy jednak, że okazje inwestycyjne pojawiajš się w bardzo wielu branżach, cała sztuka polega na ich wyłuskaniu.

Jak zmieniał się ten rynek na przestrzeni ostatnich lat?

Wydłuża się okres inwestycji - pięć, szeœć lat temu mediana wynosiła trzy lata. Dziœ to już pięć lat. To globalny trend. Szeroko rozumiany biznes jest coraz bardziej skomplikowany i fundusze PE, żeby osišgnšć możliwie jak najwyższy zwrot z inwestycji muszš poœwięcić więcej czasu i więcej pracy niż kiedyœ. Przygotowanie podmiotu do wyjœcia z inwestycji jest bardziej skomplikowane niż jeszcze kilka lat temu. Do tego branża się rozrosła, inwestorzy zrobili się bardziej wymagajšcy - chcš zarabiać coraz więcej. Oczekujš od funduszy, żeby były obecne w spółkach dłużej, jeżeli dzięki temu zarobiš więcej.

Co do zasady giełda odgrywa niewielkš rolę w działalnoœci funduszy PE/VC. Transakcji wejœcia (delisting) i wyjœcia z inwestycji (IPO) jest niedużo. Dlaczego?

Musimy oddzielić te dwa obszary. Jeżeli chodzi o kupowanie spółek notowanych na giełdzie, to zauważmy, że wyceny giełdowe często sš zawyżone. Na GPW dopiero niedawno nastšpiło ich urealnienie. Każdy fundusz PE chce kupić jak najtaniej, z tego względu giełda - nie tylko GPW, ale większoœć parkietów - nie jest miejscem pierwszego wyboru. Poza tym, pamiętajmy, że spółki notowane sš bardzo transparentne i z reguły dobrze zarzšdzane - pracy do wykonania przez fundusze PE jest relatywnie niewiele. Teraz widzimy, że ten trend się trochę odwraca, można znaleŸć przykłady delistingu właœnie ze względu na wspomniane urealnienie wycen. Co do wyjœć przez IPO -żeby taka transakcja się opłacała musi dotyczyć raczej dużej spółki. Ewentualnie być jednš z kilku rund finansowania działalnoœci funduszu. Opłacalnoœć wyjœcia też zależy od kondycji rynku kapitałowego - akurat w tym przypadku jest odwrotnie niż z delistingiem - im drożej tym lepiej.

Jak rzšdowe programy wspierania innowacyjnoœci oddziałujš na branże PE/VC?

Pamiętajmy, że w Polsce rynek funduszy prywatnych mierzony udziałem w PKB jest cały czas mały. Wcišż startujemy z niskiej bazy, jest dużo do zrobienia. Polski Fundusz Rozwoju ma bardzo ambitny program, jeżeli choć w częœci udałoby się powtórzyć to, czego dokonał Izrael, gdzie państwowe fundusze wspierały innowacyjnoœć - dziœ ten kraj jest jednš z najbardziej innowacyjnych gospodarek na œwiecie - moglibyœmy mówić o dużym sukcesie. Ale zauważmy, że wzmożona aktywnoœć państwa w tym obszarze pobudza do działania przedsiębiorców prywatnych, którzy w masowy sposób zaczynajš wpłacać pienišdze do funduszy wspierajšcych innowacyjne spółki. Widzimy więc, że dzięki państwowym programom branża w naturalny sposób będzie się rozwijać, osišgać skalę. Widzę jednak dwa czynniki zagrożenia dla rozwoju pozytywnego scenariusza. Pierwszy to brak kadr. We wspominanym Izraelu udało się sprowadzić do pracy wielu specjalistów z całego œwiata, głównie z USA. Potrzebujemy więc importu talentów, a na razie w Polsce widzimy raczej ich eksport. Po drugie, musimy zainteresować funduszami PE/VC ekspertów, którzy do tej pory się nimi nie interesowali. Pamiętajmy, że ta branża tworzy ogromny ekosytsem - musimy przestawić wszystkich jego przedstawicieli na tworzenie wartoœci.

Zaczęliœmy od ratingów i na ratingach skończymy. Ocena wiarygodnoœci kredytowej kojarzy się z obligacjami. Co daje funduszom PE?

Dla agencji ratingowych to jedna z ciekawszych branż - możemy bowiem współpracować aż w trzech obszarach. Po pierwsze, nadawać rating samemu funduszowi, dzięki czemu może on łatwiej pozyskać finansowanie na rynku dłużnym. Po drugie, oceniamy spółki portfelowe - dla każdego funduszu normalnš rzeczš jest lewarowanie - wykorzystywanie możliwoœci spółek do finansowania działalnoœci długiem. Po trzecie, same spółki dzięki temu, że majš rating stajš się rozpoznawalne na arenie międzynarodowej - zyskujš paszport, bardzo przydatny w ekspansji zagranicznej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL