Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

#PROSTOzPARKIETU. Pfleiderer: Strategia pojawi się w II połowie roku

ROL
Rafał Karcz, członek zarzšdu Pfleiderer Group, był goœciem Dariusza Wieczorka w poniedziałkowym programie „Prostu z Parkietu"

W 2016 roku zaszły w grupie duże zmiany. W wyniku integracji częœci niemieckiej i polskiej biznesu powstał jeden z największych europejskich producentów wyrobów na bazie drewna. Proces łšczenia nie pozostał jednak bez wpływu na wyniki grupy w 2016 roku , które zostały obcišżone kosztami integracji. Czy w tym roku mogš wystšpić podobne zdarzenia jednorazowe ?

Rafał Karcz, członek zarzšdu Pfleiderer Group: Z wyników majšcych oparcie w działalnoœci operacyjnej generalnie jesteœmy zadowoleni. Niemniej zostały obcišżone one zdarzeniami jednorazowymi w doœć znaczšcej kwocie około 30 mln euro. To wynik głównie poniesionych kosztów zwišzanych m. in. ze zmianami organizacyjnymi i prawnymi, jakie zaszły w grupie. W tym też sš zawarty koszty zwišzane z całš transakcjš. Warto zaznaczyć, że cały proces jeszcze się nie zakończył. Jednak skala wydatków z tym zwišzanych w tym roku będzie nieporównywalnie mniejsza i powinna stanowić około jednej dziesištej tego, co w 2016 rok.

Dotychczasowy prezes grupy Michael Wolff podjšł o niedawno decyzję o rezygnację z członkostwa w zarzšdzie Pfleiderer Group, co było pewnym zaskoczeniem dla rynku. Czy w zwišzku z tym zapowiadana na koniec I kwartału br. publikacja długoterminowej strategii dla grupy przesunie się w czasie?

Prezes Wolff zrezygnował z przydym osobistych, więc nie będę komentował jego decyzji. Bez względu na to cały czas realizujemy strategię opartš na maksymalnym wykorzystaniu posiadanych aktywów. W osišgnięciu zakładanych celów niezbędne sš oczywiœcie inwestycje w dalszy rozwój potencjału grupy. Zarówno w zakończonym roku, jak i w najbliższych latach nasze wydatki inwestycyjne szacujemy w granicach 50-60 mln euro. Nie zamykamy się również na akwizycje i ekspansję na nowe rynki. Na chwilę obecnš jest jeszcze za wczeœnie na informowanie rynku o szczegółach w tym zakresie do czasu aż nowy prezes nieuprzejmie kierowania grupš i nie zajmie stanowiska w tej sprawie. To oznacza, że plany strategiczne grupy zostanš przedstawione w drugiej połowie roku.

Jesteœcie nastawieni mocno na współpracę z krajowš branża meblarskš. Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju tej branży?

Branża meblarska w Polsce jest nastawiona w dużej mierze na eksport swoich produktów, dzięki czemu produkcja cały czas roœnie , a perspektywy wzrostu w kolejnych latach wyglšdajš optymistycznie. Dobrze wyglšda tez sytuacja na rynku niemieckim , który jest największym rynkiem w Europie. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech mamy silnš pozycje, dzięki czemu jesteœmy jednym z czołowych europejskich producentów wyrobów drewnopochodnych.

Jeden z waszych głównych odbiorców ma w planach budowę własnej fabryki płyty. Czy może to wpłynšć na ograniczenie skali waszej działalnoœci?

Bioršc pod uwagę, że rynek rozwija się w tempie kilku, a ostatnio nawet kilkunastu procent, nowe inwestycje w branży meblarskiej odbieramy jako naturalnš odpowiedŸ na rosnšcy popyt. Decyzja jednego z naszych odbiorów o budowie własnej fabryki zarówno w krótko-, jak i i œrednio terminowej perspektywie nie powinna negatywnie odbić się na naszych wolumenach. Zakładamy, że będziemy je w stanie przekierować na innych klientów.

Zamierzacie mocniej też wejœć w segment budownictwa. Czy w zwišzku z tym planowane sš jakieœ inwestycje?

Jest pewna przestrzeń, by sprzedawać większe wolumeny w tym segmencie , co częœciowo możemy realizować na bazie istniejšcych linii produkcyjnych. Niemniej zastanawiamy się czy nie możemy zaoferować odbiorcom z tego rynku czegoœ więcej niż to co robiliœmy do tej pory . Mam tutaj namyœli rozwišzania czy usługi, które stanowiłyby wartoœć dodanš. Projekty z tym zwišzane sš obecnie na etapie konsultacji i przygotowań. Przygotowujemy plan działania w tym segmencie , który będzie częœciš strategii grupy na kolejne lata, która będziemy mogli przedstawić w II połowie tego roku.

W planach grupy jest refinansowanie zadłużenia. Pojawiły się różne pomysły rozwišzania tej kwestii. Jaki wariant obecnie rozważacie?

Pracujemy nad pozyskaniem rozwišzania refinansujšcego obligacje oraz posiadane kredyty przy wykorzystania finansowania z rynku kapitałowego. Jednoczeœnie prowadzimy obecnie negocjacje z bankami. Efekty tych rozmów zdecydujš, która z tych możliwoœci okaże się korzystniejszym rozwišzaniem. Zakładamy, że rozstrzygnie się to w II kwartale 2017 roku.

Jakiego rzędu oszczędnoœci się spodziewacie?

Refinansowanie przyniesie grupie wymierne korzyœci finansowe, w postaci niższych o około kilkanaœcie mln euro kosztów odsetkowym w skali całego roku.

W zeszłym roku po kilku latach przerwy wróciliœcie do wypłacania dywidendy. Czego akcjonariusze mogš się spodziewać w tym roku?

Ponieważ zarzšd nie podjšł jeszcze decyzji dotyczšcej rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok, nie chcę składać deklaracji w tym temacie, a jedynie wyrazić własnš opinię. Chcemy pozostać spółkš dywidendowš i trzymać się przyjętych w ubiegłym roku zasad dzielenia się zyskiem. Nie widzę powodów, dla których akcjonariusze nie mogliby liczyć na podobnš wysokoœć dywidendy, jakš wypłaciliœmy w 2016 roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL