Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Cyrk z GetBackiem w roli głównej. Spółka oszukuje i manipuluje kursem?

parkiet.com
Windykator poinformował rano, że prowadzi negocjacje w PFR i PKO BP w sprawie finansowania w kwocie do 250 mln zł. Problem w tym, że wymienione podmioty nic o tym nie wiedzš i stanowczo temu zaprzeczajš.

Strony prowadzš negocjacje majšce na celu ustalenie pozostałych warunków finansowania. Strony przewidujš zakończenie negocjacji oraz podpisanie stosownych umów dotyczšcych finansowania w jak najszybszym terminie - poinformował GetBack.

Szybko jednak informacje te zostały zdementowane. "Polski Fundusz Rozwoju nie prowadzi i nie prowadził żadnych negocjacji ze spółkš GetBack w żadnym zakresie, a w szczególnoœci dotyczšcych finansowania. PFR otrzymał od prawnika spółki pewne informacje o spółce. PFR poinformował prezesa zarzšdu, że nie jest zainteresowany analizš potencjalnych transakcji z udziałem GetBack. W zwišzku z komunikatem GetBack, PFR zawiadomi KNF o potencjalnym ryzyku manipulacji kursem" - poinformował PFR.

Informacje podane przez GetBack zdementowało też PKO BP. "PKO Bank Polski stanowczo zaprzecza, jakoby prowadził jakiekolwiek uzgodnienia czy negocjacje z tš spółkš, a w szczególnoœci negocjacje dotyczšce finansowania lub zaangażowania kapitałowego" - czytamy w oœwiadczeniu.

Jakby tego było mało, Quercus TFI poinformował, że zarzšd GetBack zwrócił się proœbš do firmy o przesunięcie terminu wykupu obligacji z 13 na 18 kwietnia. Chodzi o papiery o wartoœci 10 mln zł.

Rada nadzorcza chce wyjaœnień od zarzšdu GetBacku (godz. 12.20)

Informacja o rzekomych negocjacjach GetBacku z PFR i PKO BP w sprawie finansowania zelektryzowała dziœ rynek. Do gry postanowiła wkroczyć rada nadzorcza spółki.

- Rada nadzorcza zwróciła się z proœbš do zarzšdu o pilne wyjaœnienie sytuacji. Mamy œwiadomoœć, że spółka pracuje nad zmianš struktury bilansu, natomiast w trakcie każdego takiego procesu niezwykle ważna jest wyważona, rzetelna komunikacja z rynkiem, i tego oczekujemy od zarzšdu – powiedział „Parkietowi” Wojciech Łukawski, wiceprzewodniczšcy rady nadzorczej GetBacku.

Jeszcze dziœ rada nadzorcza spółki ma się zebrać i decydować o dalszych krokach. 

KNF chce wyjaœnień od GetBacku. Akcje i obligacje zawieszone (godz. 13.30) 

GPW zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami i obligacjami windykatora. Jako przyczynę podano „interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu”.

Akcjami GetBacku można było handlować dziœ tylko przez chwilę. I tak zdšżyły jednak one stracić ponad 17 proc. Mocna przecena dotknęła również obligacje firmy na rynku Catalyst. Notowania najpłynniejszych walorów zjechały poniżej 50 proc. wartoœci. Prawdopodobnie, gdyby akcjami i obligacjami, może byłoby dalej handlować ich cena byłaby jeszcze niższa. To oczywiœcie reakcja na nieprawdziwe informacje, jakie spółka przekazała dziœ rano, które dotyczyły rzekomego finansowania od PFR i PKO BP.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej GPW, zawieszenie ma obowišzywać do końca dzisiejszej sesji.

Całej sprawie przyglšda się już KNF. - Komisja Nadzoru Finansowego wyjaœnia z emitentem oraz z podmiotami zainteresowanymi sprawę przekazanego raportu dotyczšcego negocjacji Getbacku z Polskim Funduszem Rozwoju i PKO BP. Jesteœmy w kontakcie z Giełdš Papierów Wartoœciowych i z BondSpot w sprawie dotyczšcej notowania papierów wartoœciowych emitenta – usłyszeliœmy w biurze prasowym KNF.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL