Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

Startuje program Polska-Rosja

AdobeStock
Jego budżet to niemal 62,5 mln euro. Pienišdze trafiš do trzech polskich województw i rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego.

Program Polska-Rosja to jeden z Programów Europejskiej Współpracy terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sšsiedztwa, w których bierze udział nasz kraj. Polska uczestniczy w nich od 2004 r. Ich podstawš jest partnerstwo, w tym udział w projektach co najmniej dwóch partnerów z dwóch krajów. W okresie 2014-2020 nasz kraj uczestniczy w siedmiu programach transgranicznych, dwóch programach Europejskiego Instrumentu Sšsiedztwa, dwóch programach transnarodowych i jednym programie międzyregionalnym. Jako kraj zarzšdzamy pięcioma z tych programów. Sš to: Polska-Białoruœ-Ukraina, Polska-Saksonia, Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk oraz właœnie Polska-Rosja.

Teraz, jako ostatni, startuje program Polska-Rosja. Rosja przystšpiła do niego 26 grudnia br. Program niezwłocznie zaakceptował też polski rzšd (na wniosek ministra rozwoju). Trafi nań 62,47 mln euro, w tym 41,65 mln euro z Unii Europejskiej i 20,82 mln euro z Rosji. Wkład finansowy Federacji Rosyjskiej zostanie przekazany do instytucji zarzšdzajšcej programem czyli polskiego Ministerstwa Rozwoju. Będzie on jednak wydawany wyłšcznie na terytorium Rosji na działania realizowane przez beneficjentów rosyjskich oraz na realizację zadań z zakresu pomocy technicznej.

Skorzystajš trzy regiony

Zaœ 41,65 mln euro z Unii Europejskiej trafi do beneficjentów z trzech polskich województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego na realizację partnerskich projektów z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim.

Do uruchomienia programu niezbędne były trzy elementy. Pierwszy to pozytywna decyzja Komisji Europejskiej (uzyskana już dawno, bo 8 grudnia 2016 r.). Drugi to podpisanie przez trzy strony (Komisję Europejskš, Polskę i Rosję) tzw. umowy finansowej będšcej doprecyzowaniem programu, co Komisja uczyniła 20 grudnia br., a strona rosyjska 26 grudnia br. oraz trzeci to przygotowanie instytucjonalne i merytoryczne. – Pod tym ostatnim względem zespół Ministerstwa Rozwoju i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja zlokalizowany w Olsztynie sš w pełnej gotowoœci – zapewnia Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Ministerstwo jako instytucja zarzšdzajšca programem jest wspierane w jego realizacji właœnie przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Olsztynie, który funkcjonuje w ramach Centrum Projektów Europejskich.

– W zwišzku z podjęciem uchwały przez nasz rzšd poprosimy od razu polsko-rosyjski komitet monitorujšcy programu o zatwierdzenie pięciu potencjalnych projektów pozakonkursowych, a na poczštku 2018 r. wspólnie podejmiemy decyzję w sprawie szybkiego uruchomienia naboru – dodaje Kwieciński przypominajšc, że pozytywnš decyzję polskiej Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu poprzedziły liczne konsultacje i uzgodnienia z innymi ministerstwami. – Cieszę się, że finalnie doszliœmy do satysfakcjonujšcego porozumienia, z którego po stronie polskiej skorzystajš trzy województwa - podkreœla Kwieciński.

Cele tematyczne

W programie możliwa będzie realizacja przedsięwzięć wpisujšcych się w cztery cele tematyczne. Sš to: 1 - promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego; 2 - ochrona œrodowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja; 3 -poprawa dostępnoœci regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych oraz 4- wspieranie zarzšdzania granicami oraz bezpieczeństwem na nich, zarzšdzanie mobilnoœciš i migracjami.

Dofinansowanie projektów wynosi maksymalnie 90 proc. całkowitego budżetu inwestycji, co oznacza koniecznoœć współfinansowania co najmniej 10 proc. wydatków projektu ze œrodków własnych beneficjentów. Projekty konkursowe mogš otrzymać dofinansowanie w wysokoœci do 2,5 mln euro. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Obwodu Kaliningradzkiego.

O dofinansowanie ubiegać się mogš wnioskodawcy, którzy sš osobami prawnymi posiadajšcymi siedzibę na obszarze objętym programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadajšcymi siedzibę operacyjnš na obszarze programu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL