Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

Nowe pożyczki dla pomorskiego biznesu

Fotorzepa/Dariusz Gorajski
Pomorscy przedsiębiorcy, jako pierwsi w kraju, mogš korzystać z preferencyjnych pożyczek finansowanych z regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Ci którzy chcš z nich skorzystać mogš udać się do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych co umożliwia umowa zawarta z tymi poœrednikami finansowymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Obydwaj poœrednicy oferujš dwa rodzaje finansowania: mikropożyczkę i pożyczkę rozwojowš, które posłużš do finansowania przedsięwzięć realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych dysponuje 36 mln zł na ten cel, a Pomorski Fundusz Pożyczkowy - 30 mln zł. A wraz z wkładem budżetu państwa jest to ok. 90 mln zł.

Od poniedziałku pomorscy przedsiębiorcy będš też mogli ubiegać się o wsparcie z konsorcjum: Żuławskiego Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, które łšcznie dysponujš kwotš 24 mln zł. Dziœ BGK zawarł umowę również z tymi instytucjami. - Żuławski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu będš udzielały mikropożyczek i pożyczek rozwojowych na preferencyjnych warunkach. Wsparcie dla start-upów, mikro i małych firm z terenu województwa pomorskiego będzie miało pozytywny wpływ na sytuację mieszkańców całego regionu. Tym samym więcej ludzi będzie miało szansę na znalezienie pracy i poprawę warunków życia – mówi Ewelina Pałubicka, prezes Żuławskiego Banku Spółdzielczego.

Skšd pienišdze na pożyczki dla pomorskich firm? To kontynuacja znanej na Pomorzu z okresu 2007-2013 inicjatywy JEREMIE finansowanej z programu regionalnego na lata 2007-2013, dzięki której firmy mogły ubiegać się o pożyczki i poręczenia oraz wejœcia kapitałowe (zresztš te ostatnie sš nadal dostępne). W okresie 2014-2020 województwo pomorskie jako pierwsze ze wszystkich regionów zdecydowało się kontynuować współpracę z BGK na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Choć pomoc nie przyjęła nazwy JEREMIE 2 jak to ma miejsce w przypadku czterech innych województw (łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie) to mechanizm de facto pozostał taki sam. Samorzšd województwa pomorskiego wydzielił okreœlonš pulę pieniędzy z nowego programu regionalnego (łšczna pula œrodków, która jest w dyspozycji zarzšdzanego przez BGK Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, to 408,41 mln zł) przekazał je bankowi, a ten nimi zarzšdza i wybiera poœredników finansowych, którzy to już bezpoœrednio oferujš firmom pomoc finansowš. Jako że Pomorze pierwsze zawarło umowę z BGK to również w tym regionie jako pierwszym BGK wyłonił poœredników i tym samym to przedsiębiorcy z Pomorza jako pierwsi mogš skorzystać z preferencyjnych pożyczek, co docenia Ministerstwo Rozwoju.

- Pomorskie jest naszym bliskim partnerem. Jako pierwsze w ubiegłym roku podpisało umowę z BGK i teraz jako pierwsze podpisało umowy z operatorami finansowymi. Instrumenty finansowe na Pomorzu już działajš – mówi Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Jak dodaje, resort cały czas szuka możliwoœci zamiany dotacyjnych form wsparcia na instrumenty zwrotne, tak w regionalnych programach operacyjnych, jak i w programach krajowych.

- Jednymi z ważniejszych zmian w tzw. ustawie wdrożeniowej sš właœnie zmiany dotyczšce instrumentów zwrotnych. Gwarantujemy wykorzystanie tych œrodków w kolejnej perspektywie finansowej UE, po 2020 r. Chcemy ustrzec się przed zakusami, aby kapitał ten został przeznaczony na inne, zazwyczaj jednorazowe cele. W nowelizacji tej ustawy samorzšdy wojewódzkie majš zapewnionš możliwoœć tworzenia funduszy rozwoju i na Pomorzu jest to Pomorski Fundusz Rozwoju. Może to być zaczštek do tworzenia banków regionalnych – tłumaczy Kwieciński, który jest też pełnomocnikiem premier ds. funduszy europejskich i rozwoju regionalnego.

W jego ocenie, w okresie 2014-2020, powinniœmy jako kraj stosować jak najwięcej takich instrumentów.

– Ich wykorzystanie mobilizuje do efektywnego wykorzystania œrodków unijnych, a to ważne, bo po 2020 r. będzie ich mniej m.in. dlatego że jako kraj, jako regiony, się bogacimy. I tę potencjalnš, przyszłš lukę chcemy wypełnić. Dlatego zachęcamy regiony do wykorzystania instrumentów zwrotnych – tłumaczy Kwieciński.

De facto wszystkie województwa zdecydowały się na instrumenty zwrotne w ramach swych programów regionalnych. Jeœli idzie o wsparcie firm piętnaœcie województw robi to we współpracy z BGK, a Œlšsk z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

– Aktualnie w jedenastu regionach trwajš przetargi na poœredników finansowych – informuje Przemysław Cieszyński, członek zarzšdu BGK.

Głównš formš wsparcia sš i będš pożyczki i poręczenia, bo jak przypomina Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju tylko pištka regionów zdecydowała się również na trzeciš formę pomocy w postaci wejœć kapitałowych.

- Projekt pn. Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ jest kontynuacjš inicjatywy JEREMIE z lat 2007-2013, a z tej skorzystało prawie 6 tys. firm. Wkład finansowy na pożyczki będzie wracał i dzięki temu skorzystajš kolejne firmy i przedsiębiorcy. BGK jest ważnym partnerem naszego resortu, ale też województw. Pomorskie było liderem jeœli idzie o zastosowanie instrumentów zwrotnych w okresie 2007-2013 i teraz też nim jest. Może być pozytywnš inspiracjš dla innych regionów i zapewne w przyszłoœci zwiększy pulę œrodków na instrumenty zwrotne – mówi Hamryszczak.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego przyznaje, że Pomorskie po raz kolejny przeciera szlak dla innych województw. - Konsekwentnie wzmacniamy możliwoœci kapitałowe w regionie - podkreœla.

- W ubiegłym roku Pomorskie powierzyło partnerom z sektora finansowego, tj. Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w zarzšdzanie wsparciem zwrotnym w regionie niemal 700 mln zł. Do 2023 r. planujemy wesprzeć – w formie pożyczek, poręczeń i wejœć kapitałowych – co najmniej dwa tysišce przedsiębiorców oraz podmiotów realizujšcych inwestycje w zakresie rewitalizacji miast, inwestujšcych w odnawialne Ÿródła energii oraz efektywnoœć energetycznš – wylicza marszałek, gdyż region poza kontraktem z BGK ma też umowę z EBI dotyczšcš wsparcia zwrotnego dotyczšcego m.in. rewitalizacji miast (to kontynuacja inicjatywy JESSICA z okresu 2007-2013).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL