Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

Kolejna dawka dotacji na projekty wdrożeniowe firm

123rf.com
Za tydzień Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie w schemacie pomocy pn. Badania na rynek. Dla inwestujšcych w œrednich miastach ma 500 mln zł.

Popularne wœród przedsiębiorców „Badania na rynek" to częœć Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 3.2.1.). Dotacje można przeznaczyć na realizację projektów dotyczšcych wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzšcych do wprowadzenia na rynek nowych bšdŸ znaczšco ulepszonych produktów oraz usług. Przedmiotem dofinansowania mogš być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Maksymalna wartoœć dofinansowania to 20 mln zł. Koszt usług doradczych podlegajšcych wsparciu ograniczony jest do 500 tys. zł, a prac eksperymentalnych do 450 tys. zł. Œrodki można wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urzšdzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomoœci lub budowę hal służšcych wdrożeniu innowacji.

Nie tylko ogólnie

Poczštkowo dotacje te rozdzielane były tylko w konkursach ogólnych. Jednak od 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (PARP) organizuje też konkursy kierowane do miast œrednich.

- Nabory dedykowane dla miast œrednich realizowane sš zgodnie z założeniami Pakietu dla œrednich miast – jednego z projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówi Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju. I jak tłumaczy, pakiet dla œrednich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będšcych stolicami powiatów z wyłšczeniem miast wojewódzkich. W tej chwili jest to aż 255 miejscowoœci w całej Polsce.

- Pakiet adresuje dwa kompleksowe wymiary wsparcia rozwoju lokalnego – wsparcie realizacji inwestycji publicznych oraz stymulowanie inwestycji prywatnych i przycišganie inwestorów do œrednich miast – wyjaœnia Hamryszczak.

Pierwszš edycję konkursu dla miast œrednich realizowanš w IV kwartale 2017 r. zakończono 28 lutego br. Firmy złożyły 37 wniosków o dofinansowanie na 342 mln zł.

Teraz 500 mln zł budżetu

Budżet zbliżajšcego się konkursu to pół miliarda złotych. Jest on kierowany do mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw (MŒP) realizujšcych projekty inwestycyjne w miastach œrednich lub na terenie gmin sšsiadujšcych z tymi miastami. I właœnie to jest nowoœciš.

- Dużym ułatwieniem występujšcym w tegorocznej edycji konkursu jest rozszerzenie zasięgu naboru także o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sšsiadujšcych z miastami œrednimi (z wyłšczeniem miast wojewódzkich) – podkreœla Hamryszczak.

- Kolejne istotne uproszczenia w tegorocznym naborze to obniżenie minimalnego budżetu projektu (kosztów kwalifikowalnych) dla œrednich przedsiębiorców do 5 mln zł (wczeœniej było to 10 mln zł) oraz dopuszczenie wdrożenia nowego produktu w oparciu o wyniki zakupionych prac badawczo-rozwojowych – wylicza wiceminister przypominajšc, że do tej pory musiały to być wyłšcznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez wnioskodawcę.

Resort inwestycji i rozwoju przewiduje, że uproszczenia wprowadzone w drugiej edycji konkursu powinny wpłynšć pozytywnie na zainteresowanie ze strony przedsiębiorców.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 marca i potrwa do 5 grudnia br. Będš one przyjmowane w rundach. Pierwsza potrwa do 9 maja br. Wnioski należy składać wyłšcznie w wersji elektronicznej za poœrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie PARP tj. www.parp.gov.pl.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL