Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ForumMSP

Emilewicz: Nie słabnie skłonność Polaków do zakładania firm

materiały prasowe
Liczymy, że przygotowane przez nas ułatwienia dla przedsiębiorców oraz instrumenty wsparcia wpłynš na utrzymanie dobrego klimatu dla przedsiębiorczoœci w Polsce – tłumaczy wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Rz: Małe i œrednie firmy to koło zamachowe polskiej gospodarki. Jak ma się dzisiaj ta rodzima drobna przedsiębiorczoœć?

Ostatni raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci o stanie sektora małych i œrednich przedsiębiorstw w Polsce pokazuje, że co drugi przedsiębiorca planował do końca 2016 r. rozpoczšć inwestycje w swojej firmie. Jest to dobra wiadomoœć i mam nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana także w roku obecnym. Sš na to szanse, gdyż nie słabnie skłonnoœć Polaków do zakładania firm. Od 2014 r. odnotowujemy mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Liczymy, że przygotowane przez nas ułatwienia dla przedsiębiorców oraz instrumenty wsparcia wpłynš na utrzymanie się dobrego klimatu dla przedsiębiorczoœci w Polsce.

Jakie programy Ministerstwo Rozwoju adresuje do sektora małych i œrednich firm?

Poprawa otoczenia prawnego i wsparcie przedsiębiorczoœci to jeden z naszych głównych celów, które okreœliliœmy w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wiele rozwišzań dla firm zostało już przyjętych przez rzšd. Z poczštkiem roku w życie weszła m.in. ustawa deregulacyjna. W marcu bieżšcego roku Sejm przyjšł dwie ustawy z pakietu 100 zmian dla firm – nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego i tzw. pakiet wierzycielski.

Pierwsza przewiduje między innymi, że w relacjach państw–obywatel będzie więcej partnerstwa, na przykład poprzez wykorzystanie mediacji, sprawy urzędowe będš załatwiane szybciej, a wysokoœć kar administracyjnych będzie adekwatna do przewinienia. To największa od lat reforma postępowań administracyjnych.

A pakiet wierzycielski?

Wyposaży on firmy w odpowiednie narzędzia do lepszego badania wiarygodnoœci płatniczej kontrahentów, pozwoli szybciej odzyskiwać długi, a także ułatwi przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Ale na tym nie koniec.

To znaczy?

Przygotowaliœmy konstytucję biznesu, czyli pakiet dokumentów, które zmieniajš polskš rzeczywistoœć gospodarczš. Najważniejszym z nich jest projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Znajdš się w niej zasady, które wszystkie urzędy będš musiały brać pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przedsiębiorców. Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – to jedna z tych zasad. Wœród nich sš także: domniemanie uczciwoœci przedsiębiorcy, przyjazna interpretacja przepisów czy zasada proporcjonalnoœci, która oznacza, że urzšd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obcišżeń.

W szczególnoœci do sektora małych i œrednich przedsiębiorstw skierowaliœmy projekt ustawy zmniejszajšcy obcišżenia składkami na ubezpieczenia społeczne firm o niskich przychodach. Z nowych rozwišzań skorzysta prawie 200 tysięcy firm. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że składki na ubezpieczenia społeczne w stałej kwocie dla każdego przedsiębiorcy to poważna bariera dla tysięcy mikrofirm. Chcemy pozwolić na rozwój każdemu, nawet tym najmniejszym, i dlatego planujemy zmianę, która wprowadzi sprawiedliwe rozwišzania oraz zachęci do wyjœcia z szarej strefy.

Najważniejsza zasada, którš przyjęliœmy, projektujšc nowe przepisy, brzmi: żaden przedsiębiorca nie straci na tej regulacji. Wszystkie dotychczasowe przywileje pozostanš w mocy, a ci, którzy będš chcieli skorzystać z nowych rozwišzań, będš to mogli zrobić dobrowolnie. W szczególnoœci dotyczy to przewidzianej w konstytucji biznesu ulgi na start oraz możliwoœci skorzystania z obniżonej przez pierwsze 24 miesišce podstawy wymiaru składek.

Szykujemy również przepisy, dzięki którym przedsiębiorcy będš mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokoœci do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. Do skorzystania z nowej ulgi uprawnionych będzie ponad 1,3 mln przedsiębiorców. Chodzi głównie o małe i œrednie firmy, dla których jednorazowy odpis w proponowanej wysokoœci będzie realnš zachętš do inwestowania. Nasz projekt przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, i to takich, które wymagajš konkretnych kwalifikacji, zwišzanych np. z obsługš zakupionych maszyn. Dzięki temu wzroœnie konkurencyjnoœć przedsiębiorstw.

A jakie projekty adresujecie do tych małych, najbardziej innowacyjnych firm, czyli startupów?

Na horyzoncie jest już prosta spółka akcyjna. Rozwišzanie, które ma na celu ułatwienie zakładania i prowadzenia działalnoœci gospodarczej, może być bardzo atrakcyjne dla startupów. Ale dla tych najbardziej kreatywnych i innowacyjnych firm na rynku jest wiele tzw. inteligentnych pieniędzy, m.in. platforma PFR Venture, z której 3 mld zł trafi do małych i œrednich firm oraz właœnie startupów. Pienišdze będš rozdysponowywane nie przez administrację publicznš, ale za poœrednictwem funduszy venture capital. To element programu Start in Poland. Š?

rozmawiał Michał Duszczyk

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL