Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jakie odszkodowania dla przedsiębiorcy w przypadku zmiany planu miejscowego

Fotolia.com
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o odszkodowaniach z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowišzujš już kilkanaœcie lat. Jednak nadal nie sš wystarczajšco znane przez przedsiębiorców.

Jeœli plan miejscowy doprowadza do obniżenia wartoœci nieruchomoœci, to jego właœcicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje do gminy roszczenie odszkodowawcze. Aby było zasadne, trzeba wykazać, że plan doprowadził do ograniczenia lub odebrania potencjalnej możliwoœci zagospodarowania danego terenu. Sšd Apelacyjny w Łodzi (wyrok z 30 czerwca 2017 r., I ACa 1672/16) uznał, że odszkodowanie za rzeczywistš szkodę przewidziane w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przysługuje właœcicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomoœci, którego dotknęły skutki zmian w planowaniu przestrzennym. Warunkiem skutecznoœci powództwa o odszkodowanie dochodzone na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy jest posiadanie statusu właœciciela albo wieczystego użytkownika nieruchomoœci w dniu wejœcia w życie nowego lub zmienionego planu, jak i dniu wytoczenia powództwa oraz utrzymanie go do chwili zamknięcia rozprawy poprzedzajšcej wydanie wyroku przez sšd drugiej instancji. Wykazanie szkody sprowadza się do wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majštkowego, sprowadzajšcej się do:

- analizy nowego planu miejscowego i wczeœniej obowišzujšcego (jeżeli taki był);

- analizy planu miejscowego i wczeœniej uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy (odnoszšcej się do konkretnej nieruchomoœci);

- analizy planu miejscowego i faktycznych możliwoœci zagospodarowania okreœlonej nieruchomoœci (jeżeli nie wydano decyzji o warunkach zabudowy – jednak nie wszystkie sšdy dopuszczajš dowód na okolicznoœć takich potencjalnych możliwoœci zagospodarowania nieruchomoœci).

Roszczenia odszkodowawcze sprowadzać się mogš do:

- żšdania od gminy zapłaty okreœlonej kwoty pieniężnej;

- żšdania od gminy wykupienia konkretnej nieruchomoœci, gdy zakres ograniczeń spowodowanych planem miejscowym jest dalej idšcy.

Opisywanych roszczeń nie można mylić z innymi, okreœlonymi w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Te ostatnie obejmujš właœcicieli nieruchomoœci lub użytkowników wieczystych, którzy po wejœciu planu miejscowego w życie zbyli swoje prawa do nieruchomoœci. Wówczas muszš pamiętać, że w tym przypadku mogš zgłaszać do gminy roszczenia odszkodowawcze, ale w cišgu 5 lat od dnia wejœcia planu miejscowego w życie.

Przedsiębiorcy, którzy dowiedzš się, że w stosunku do ich nieruchomoœci proceduje się nowy plan miejscowy (lub zmianę aktualnego), powinni przeanalizować prawdopodobieństwo i zakres możliwych ograniczeń ich praw.

Następnie powinni zweryfikować:

- jak duża jest szansa co do odszkodowań (najprostsza będzie sytuacja w przypadku zmiany planu miejscowego, gdy różnica między starš a nowš wersjš nie budzi wštpliwoœci);

- czy jest szansa na podważenie całego nowego planu miejscowego (wiele przepisów w planach jest nieprecyzyjnych, często sš błędnie sformułowane).

W oparciu o przeprowadzonš kalkulację należy przeprowadzić negocjacje z gminš. Najlepiej jest uzyskać porozumienie na etapie przedsšdowym.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL