Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Podział dóbr małżonków na żšdanie wierzyciela

Adobe Stock
Wierzyciel nie może występować z żšdaniem ustanowienia rozdzielnoœci majštkowej, gdy małżonkowie sš współdłużnikami oraz gdy chodzi o wierzytelnoœć, która może zostać zaspokojona z majštku wspólnego.

Regułš w małżeństwie jest ustawowy ustrój wspólnoœci majštkowej, który powstaje z chwilš zawarcia małżeństwa, obejmujšcy przedmioty majštkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków. Do majštku wspólnego małżonków należš wszystkie składniki majštkowe, za wyjštkiem wskazanych w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który to przepis okreœla majštek osobisty każdego z małżonków. Małżonkowie na skutek zgodnych oœwiadczeń, mogš poprzez umowę w formie aktu notarialnego wprowadzić umowny ustrój wspólnoœci majštkowej, tj. wspólnoœć może zostać rozszerzona lub ograniczona albo może zostać wprowadzony ustrój rozdzielnoœci majštkowej. Rozdzielnoœć majštkowš małżonkowie mogš wprowadzić również poprzez zawarcie umowy o rozdzielnoœci majštkowej przed zawarciem zwišzku małżeńskiego, tzw. intercyza.

Uprawnienia wierzyciela

Zgodnie z art. 52 § 1a kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ustanowienia przez sšd rozdzielnoœci majštkowej może żšdać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelnoœci stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majštku wspólnego małżonków".

Przepis art. 52 § 1a k.r.o odnosi się do wierzytelnoœci (bez względu na sposób jej powstania), za którš małżonek-dłużnik odpowiada majštkiem osobistym oraz przedmiotami wymienionymi w art. 41 § 2 i 3 k.r.o. Wierzyciel nie może występować z żšdaniem ustanowienia rozdzielnoœci majštkowej, gdy małżonkowie sš współdłużnikami oraz, gdy chodzi o wierzytelnoœć, która może zostać zaspokojona z majštku wspólnego.

Wierzyciel żšdajšcy ustanowienia przymusowej rozdzielnoœci majštkowej w drodze powództwa musi spełnić kilka warunków, aby skutecznie wystšpić z takim roszczeniem przeciwko dłużnikowi.

W pierwszej kolejnoœci wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy, tj. zgodnie z treœciš przepisów kodeksu cywilnego, tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalnoœci, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego). Rodzaje tytułów egzekucyjnych okreœla art. 777 k.p.c., najczęœciej jest to prawomocne orzeczenie sšdu bšdŸ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji w sposób dobrowolny. Wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko jednemu z małżonków, który z chwilš wydania tytułu wykonawczego staje się dłużnikiem wierzyciela, co upoważnia wierzyciela do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Uprawnienie wierzyciela do żšdania ustanowienia rozdzielnoœci majštkowej dotyczy tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniu cywilnym, jak i w postępowaniu administracyjnym.

Wystarczy uprawdopodobnienie

Następnym wymogiem, aby móc wytoczyć przez wierzyciela powództwo o ustanowienie przymusowej rozdzielnoœci majštkowej jest uprawdopodobnienie, że zaspokojenie wierzytelnoœci wymaga dokonania podziału majštku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 243 k.p.c. zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest konieczne, ilekroć ustawa przewiduje uprawdopodobnienie zamiast dowodu. Dlatego wierzyciel nie jest zmuszony do udowodnienia okolicznoœci, iż zaspokojenie wierzytelnoœci wymaga podziału majštku wspólnego. Dowodem takim byłoby przykładowo wysłuchanie przed umorzeniem w trybie art. 827 k.p.c. bšdŸ wydanie przez komornika postanowienia o umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na brak majštku dłużnika (art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c.). Bioršc pod uwagę powyższe rozważania, wydaje się, iż wierzyciel powinien wykazać w postępowaniu dowodowym fakt, iż zaspokojenie z majštku osobistego dłużnika jest niemożliwe bšdŸ nie wystarczajšce, dlatego, aby zaspokoić roszczenie wierzyciela konieczne jest zaspokojenie z majštku wspólnego dłużników. Warto w tym miejscy przytoczyć poglšd literatury, zgodnie z treœciš którego: „do uprawdopodobnienia okolicznoœci, o których mowa w art. 52 § 1a k.r.o., wystarczy pisemne oœwiadczenie wierzyciela, iż dla zaspokojenia wierzytelnoœci wymagany jest podział majštku wspólnego małżonków, jeżeli w oœwiadczeniu wierzyciel wskaże na okolicznoœci, dotyczšce np. charakteru wierzytelnoœci, uzasadniajšce przypuszczenie, iż korzystniejsze dla wierzyciela będzie zaspokojenie się z częœci majštku wspólnego, która przypadnie małżonkowi dłużnikowi po podziale, niż prowadzenie egzekucji z niektórych składników majštku wspólnego (G. Jędrejek, Intercyzy. Pojęcie. Treœć. Dochodzenie roszczeń, Warszawa 2011, s. 333).

Data w wyroku

Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę to data powstania rozdzielnoœci majštkowej, tj. art. 52 § 2 k.r.o., który wskazuje, iż rozdzielnoœć powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który jš ustanawia. W wyjštkowych wypadkach sšd może ustanowić rozdzielnoœć majštkowš z dniem wczeœniejszym aniżeli dzień wytoczenia powództwa. Jeżeli w orzeczeniu sšdowym nie została oznaczona data powstania rozdzielnoœci, to wówczas powstaje ona z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się orzeczenia. ?

Autor jest radcš prawnym z Przšdka Robaszkiewicz Kancelaria Radców Prawnych sp. j.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL