Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Weryfikacja firmy już na starcie działalności

123RF
Przedsiębiorca, który wyda się skarbówce podejrzany, nie zostanie zarejestrowany. Chyba że wpłaci kaucję.

Trzeba lepiej weryfikować podmioty zgłaszajšce się i figurujšce już w rejestrze – pisze Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o VAT. I faktycznie rejestracyjne sito ma być gęstsze, a fiskus będzie na bieżšco sprawdzał, czy przedsiębiorca nie zwinšł interesu.

Odbieraj telefony z urzędu

– Ministerstwo przewiduje parę rozwišzań, które spowodujš, że zakładanie firmy znacznie się wydłuży – twierdzi Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy w kancelarii DLA Piper. Zwraca uwagę na przepis mówišcy, że skarbówka nie zarejestruje VAT, jeœli mimo podjętych udokumentowanych prób nie może skontaktować się z przedsiębiorcš lub jego pełnomocnikiem.

– Czy urzędnik będzie każdemu wysyłał wezwanie, dzwonił, czy też może pofatyguje się do jego siedziby? Nie wiadomo, obawiam się jednak, że niektórzy przedsiębiorcy mogš mieć problemy tylko dlatego, że nie odebrali telefonu – przestrzega Paweł Satkiewicz.

Kolejny krok to sprawdzenie kartoteki przedsiębiorcy. – Urzšd sprawdzi, czy nie był skazany za przestępstwo skarbowe. Zweryfikuje też, czy nie ma zaległoœci podatkowych z dwóch ostatnich lat. Nie mogš ich mieć również podmioty, w których działał np. jako członek zarzšdu. A także osoby zaangażowane w jego działalnoœć, np. wspólnicy czy prokurenci – tłumaczy Michał Roszkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Accreo.

Jaka jest przyczyna zaległoœci

Czy każde zadłużenie wobec fiskusa dyskwalifikuje przedsiębiorcę?

– Chodzi o zaległoœci powyżej 20 tys. zł oraz te, które wišzały się z uczestnictwem w nierzetelnym rozliczeniu podatku w celu odniesienia korzyœci majštkowej – wyjaœnia Michał Roszkowski. – Problem polega na tym, że trudno ocenić, jaka jest faktycznie przyczyna zadłużenia.

Jeœli urzędnicy znajdš zaległoœć, nałożš kaucję. Od 20 tys. do 200 tys. zł.

– Wielu przedsiębiorców nie stać na takie zabezpieczenie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. – Fiskus odblokuje pienišdze dopiero po roku, z groszowymi odsetkami.

– Niełatwo będzie też zarejestrować się zagranicznym firmom. Muszš mieć polskiego pełnomocnika, tymczasem nowe przepisy przewidujš, że także on odpowiada za nieprawidłowoœci w rozliczeniach klienta (z szeœciu pierwszych miesięcy) – mówi Przemysław Pruszyński. – Ta solidarna odpowiedzialnoœć zniechęci pewnie do występowania w imieniu nowego przedsiębiorstwa.

Ci, którzy przebrnš procedurę rejestracji, muszš się liczyć z tym, że fiskus będzie im się bacznie przyglšdał. Nowe przepisy pozwalajš bowiem na wyrejestrowanie z ewidencji VAT przykładowo firmy, która przez pół roku składa zerowe deklaracje. Albo zawiesiła (na podstawie ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej) prowadzenie biznesu.

Nowe przepisy majš wejœć w życie 1 stycznia 2017 r.

etap legislacyjny: opiniowanie

Walka z nadużyciami na całego

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje wiele rozwišzań, które majš zapobiec wyłudzeniom tego podatku. Duże nadzieje fiskus wišże z przywróceniem sankcji dla tych, którzy odliczajš VAT z tzw. pustych faktur. Ma wynosić aż 100 proc. kwoty odliczonego podatku. Wejdzie też 30-proc. sankcja dla przedsiębiorców, którzy popełnili błšd w rozliczeniu. Trudniej będzie uzyskać zwrot z urzędu.

Przedsiębiorcom przybędzie również biurokratycznych obowišzków. Co kwartał ze skarbówkš rozliczš się tylko firmy będšce małymi podatnikami (o rocznym obrocie do 1,2 mln euro), które działajš ponad rok. W 2018 r. wszyscy przejdš na elektroniczne deklaracje.

Zmiany uszczelniajšce przepisy majš przynieœć budżetowi 3,4 mld zł rocznie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL