Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Trybunał Sprawiedliwości UE: miliardowa kara dla Intela uchylona

Flickr, fot. Nich Knupffer
Trybunał w Luksemburgu uchylił wyrok Sšdu UE o nałożeniu grzywny w wysokoœci 1,06 mld EUR na spółkę Intel.

W 2009 roku Komisja Europejska nałożyła na amerykańskiego producenta mikroprocesorów, spółkę Intel, grzywnę w wysokoœci 1,06 mld EUR za nadużywanie pozycji dominujšcej na rynku procesorów x86.

Komisja uznała, że spółka Intel zajmowała pozycję dominujšcš z tego względu, iż posiadała wynoszšcy około 70% lub więcej udział w rynku oraz że wejœcie na rynek konkurentów i ich ekspansja na tym rynku były nadzwyczaj utrudnione z uwagi na koniecznoœć poczynienia niemożliwych do odzyskania inwestycji zwišzanych z pracami badawczo-rozwojowymi, własnoœciš intelektualnš i urzšdzeniami produkcyjnymi.

Według Komisji nadużycie polegało na stosowaniu przez spółkę Intel szeregu œrodków wobec jej własnych klientów (producentów komputerów) oraz europejskiego dystrybutora urzšdzeń mikroelektronicznych Media-Saturn-Holding. Spółka Intel udzielała rabatów czterem wiodšcym producentom komputerów (Dell, Lenovo, HP i NEC), pod warunkiem że będš oni nabywać od niej wszystkie lub prawie wszystkie procesory x86. Spółka Intel wypłacała także okreœlone kwoty spółce Media-Saturn w zamian za to, aby spółka ta sprzedawała wyłšcznie komputery wyposażone w procesory x86 wytwarzane przez Intel. Według Komisji owe rabaty i płatnoœci zapewniły lojalnoœć czterech producentów i spółki Media-Saturn, i tym samym znacznie ograniczyły zdolnoœć konkurentów spółki Intel do nawišzania konkurencji w oparciu o zalety wytwarzanych przez nich procesorów x86. Zachowanie antykonkurencyjne spółki Intel przyczyniło się zatem do ograniczenia różnorodnoœci oferty skierowanej do konsumentów, a także do zmniejszenia skłonnoœci do wprowadzania innowacji.

Intel wniósł do Sšdu Unii Europejskiej skargę na decyzję Komisji, ale została ona w całoœci oddalona. Spółka odwołała się, więc do Trybunału Sprawiedliwoœci, podnoszšc, iż Sšd UE dopuœcił się w naruszenia prawa, nie badajšc spornych rabatów w œwietle wszystkich okolicznoœci sprawy.

W wydanym w czwartek wyroku Trybunał przypomniał, że Sšd UE potwierdził argumentację Komisji, zgodnie z którš rabaty lojalnoœciowe przyznawane przez przedsiębiorstwo zajmujšce pozycję dominujšcš sš, z racji samej swej natury, w stanie ograniczać konkurencję, tak że nie jest konieczne analizowanie wszystkich okolicznoœci sprawy ani w szczególnoœci przeprowadzenie testu AEC (znanego w języku angielskim pod nazwš „as efficient competitor test").

Trybunał zauważył, że Komisja, podkreœliwszy wprawdzie, iż rabaty, o których mowa, sš z racji samej swej natury w stanie ograniczać konkurencję, przeprowadziła jednak w swojej decyzji dogłębne badanie okolicznoœci sprawy, co skłoniło jš do wycišgnięcia wniosku, że równie skuteczny konkurent musiałby stosować ceny, które byłyby nieopłacalne i tym samym, że praktyka polegajšca na stosowaniu rozpatrywanych rabatów może skutkować wykluczeniem konkurentów.

Trybunał orzekł zatem, że Sšd UE był zobowišzany zbadać wszystkie argumenty spółki Intel przedstawione w kwestii tego testu (między innymi błędy, jakie Komisja miała popełnić w ramach testu), czego nie uczynił. Trybunał uchylił zatem wyrok sšdu z powodu tego zaniechania w ramach jego analizy zdolnoœci spornych rabatów do ograniczenia konkurencji.

Wyrok w sprawie C-413/14 Intel Corporation Inc. / Komisja

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL