Firma

Gdzie szukać dotacji: krajowe i regionalne programy

123RF
„Rzeczpospolita" sprawdziła, kto i gdzie będzie prowadził konkursy dla przedsiębiorców, którzy chcieliby pozyskać pieniądze na prowadzenie badań, rozwijanie nowych technologii, wprowadzanie unowocześnionych towarów i usług, bądź testowanie nowych modeli biznesowych.
Zarówno w programach regionalnych, jak i ogólnokrajowych na przedsiębiorców, w szczególności tych z sektora MSP, wciąż czekają unijne środki. Przypisane do poszczególnych działań, mogą współfinansować różnorodne projekty. Od tych związanych z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, przez polegające na wdrażaniu wyników takich prac, dbanie o ochronę własności przemysłowej, pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój, budowę zaplecza laboratoryjnego, po rozbudowę firm lub ich internacjonalizację.

Dla początkujących

Przykładem konkursu skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest ten prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na firmy czekają pieniądze na realizację projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarach wpisujących się w tzw. krajowe inteligentne specjalizacje. Efektem każdego projektu, którego wartość powinna mieścić się w przedziale od 300 tys. zł do 1,5 mln zł (kosztów kwalifikowanych) powinien być innowacyjny produkt, usługa lub proces. Cecha innowacyjności musi zostać wykazana co najmniej na poziomie przedsiębiorcy, co jest bardzo łagodnym kryterium jak na działanie 1.1.1 programu „Inteligentny rozwój", z którego wybrane projekty będą finansowane (zwykle innowacja powinna mieć wymiar co najmniej krajowy, a najlepiej światowy). Generalnie konkurs, który będzie prowadzony jeszcze tylko do 31 sierpnia (ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek) jest prowadzony w oparciu o złagodzone kryteria oceny projektów. Przedsiębiorcy nie muszą spełniać tylu warunków, co w poprzednich naborach wniosków. Jest to podyktowane chęcią przyciągnięcia nowych firm, takich które do tej pory nie starały się walczyć o dotacje. Przedsiębiorcy zainteresowani pieniędzmi z tej części programu „Inteligentny rozwój" więcej informacji znajdą na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pieniądze z giełdy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to inna instytucja włączona w proces wydatkowania środków unijnych, która ma ciekawą ofertę dla firm. Przykładowo dla tych przedsiębiorców, którzy: - mają pomysł na dalszy, dynamiczny rozwój, - posiadają precyzyjny plan prowadzenia badań, rozwijania produktów, usług lub technologii, - poszukują kapitału na ten rozwój, - są gotowi wejść na giełdę lub wyemitować obligacje. Właśnie do takich przedsiębiorców skierowana jest część programu „Inteligentny rozwój" o nazwie „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego". Można napisać, że zapewnia ono pieniądze na zdobycie... jeszcze większych pieniędzy. Korzystając z niego, firma może bowiem otrzymać dotację na zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania inwestorów na rynku zorganizowanym (poprzez sprzedaż akcji np. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rynku NewConnect, zagranicznej giełdzie lub sprzedaż obligacji na rynku Catalyst). Przykładowo wspomniane dokumenty i analizy mogą obejmować przygotowanie: - procedury obiegu informacji poufnych, - polityki informacyjnej spółki, - raportu due dilligence,

- wyceny spółki,

- raportu z audytu sprawozdań finansowych,

- memorandum informacyjnego,

- prospektu emisyjnego,

- teaser inwestycyjnego,

- prezentacji inwestorskiej.

W przypadku tego konkursu nabór wniosków będzie prowadzony do 20 listopada.

Jeszcze więcej czas, bo aż do 28 grudnia, mają ci przedsiębiorcy, którzy chcieliby pozyskać finansowe wsparcie na realizację projektów z zakresu zarządzania własnością intelektualną, w szczególności uzyskania ochrony patentowej lub ochrony wynikającej z rejestracji wzorów przemysłowych/użytkowych. Także w tym wypadku chodzi o dofinansowanie kosztów zakupu usługi doradczej, w tym przede wszystkim usługi realizowanej przez osoby uprawnione do występowania przed krajowym lub zagranicznymi (międzynarodowymi) instytucjami udzielającymi stosownej ochrony.

Proinnowacyjne usługi

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z proinnowacyjnej usługi. Koncentruje się ona na rozpoznaniu potencjału firmy do wprowadzania innowacji, prowadzi przez proces jej przygotowania, dostosowania, po etap wdrożenia nowego lub zmodernizowanego produktu lub procesu. Korzystając z dotacji na zakup takiej usługi równolegle da się wystąpić o pieniądze na zakup maszyn, aparatury, patentów lub licencji.

Wsparcie na realizację takich kompleksowych projektów przewiduje ta część programu „Inteligentny rozwój", której tytuł to: „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP". Także ono jest w gestii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków wystartował wczoraj, 10 sierpnia i będzie prowadzony do 28 lutego przyszłego roku, z tym zastrzeżeniem, że konkurs jest podzielony na etapy. Szczegółowe informacje o konkursach prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.

W regionach

Pieniądze czekają także na przedsiębiorców w programach regionalnych. Przykładowo, firmy działające na obszarze województwa podlaskiego mogą sięgnąć po środki działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach". Trwający obecnie konkurs poświęcony jest wybraniu inwestycji wpisujących się w tzw. drugi typ projektów, tj. „Ekoinnowacje".

W związku z tym wsparciem będą objęte projekty mające służyć zwiększeniu efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności firm. Chodzi o wprowadzanie rozwiązań służących zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców. Przykładowo mogą to być:

- inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,

- przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką", „zielonymi" produktami,

- innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja, kontrola emisji itp.,

- inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MSP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,

- działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,

- działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,

- rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Na dofinansowanie projektów, które spełnią kryteria formalne i merytoryczne zarezerwowano 20 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 28 sierpnia do 29 września. Później nastąpi ich weryfikacja i ocena. Wyniki konkursu mają być znane na przełomie II i III kwartału przyszłego roku. Szczegółowe informacje o naborze, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria oceny projektów można znaleźć na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Lubuska strefa B+R

W województwie lubuskim, zarząd regionu ogłosił konkurs w zakresie działania 1.1 „Badania i innowacje". Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w okresie od 14 sierpnia do 11 września, a wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone pod koniec roku. W przypadku tego konkursu o środki mogą starać się przedsiębiorstwa oraz partnerstwa firm lub firm i instytucji badawczo-naukowych, przy czym w tym ostatnim przypadku liderem porozumienia musi być przedsiębiorstwo.

Konkurs daje szansę zdobycia dofinansowania na dwa rodzaje projektów przewidzianych w działaniu 1.1. Mogą to być projekty badawczo-rozwojowe, składające się (fakultatywnie) z badań przemysłowych i (obowiązkowo) z prac rozwojowych. Dzięki temu, działając samodzielnie lub we współpracy z wybraną jednostką naukową, firma może tworzyć nowe lub doskonalić oferowane produkty.

Drugi rodzaj projektu wiąże się z przeprowadzeniem inwestycji w zaplecze badawczo-rozwojowe. Chodzi więc o zakup sprzętu, wyposażenia, odczynników, aparatury diagnostycznej itp. urządzeń pozwalających firmie na rozwijanie badań. Także w tym wypadku, firma powinna mieć opracowaną agendę badawczą, aby pokazać, w jaki sposób zamierza wykorzystać utworzone lub rozbudowane laboratorium.

Na sfinansowanie najlepszych projektów władze województwa zarezerwowały 40 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wzory dokumentów (wniosku, umowy o dofinansowanie) oraz kryteria formalne i merytoryczne oceny projektów można znaleźć na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Infrastruktura badań i innowacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków w zakresie działania 1.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji". Celem konkursu jest sfinansowanie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. W grę wchodzi więc realizacja projektów związanych z tworzeniem i rozbudową laboratoriów, które mogłyby służyć tworzeniu nowych lub rozwijaniu obecnie oferowanych towarów, usług lub procesów (technologii). Ubiegając się o wsparcie, trzeba wykazać, że istnieje rynkowe zapotrzebowanie na prowadzenie badań w danym obszarze i właśnie w celu zaspokojenia tych potrzeb tworzone lub rozbudowywane będzie zaplecze B+R.

Jest to tym bardziej istotne, że o wsparcie mogą ubiegać się:

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej.

Przedsiębiorcy nie mogą więc samodzielnie ubiegać się o wsparcie. Nawiązując współpracę z sektorem naukowo-badawczym mogą zlecać mu przeprowadzenie odpowiednich prac i w ten sposób korzystać pośrednio z unowocześnionego zaplecza tych jednostek lub włączyć się w budowę konsorcjum zapewniając mu wspomniane zapotrzebowanie na rynkowo zorientowaną działalność B+R.

Na dofinansowanie projektów, które w największym stopniu wpiszą się w kryteria formalne i merytoryczne, zarezerwowano ponad 192, 5 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów można znaleźć na stronie www.cop.lodzkie.pl.

Projekty aplikacyjne

Do konsorcjów składających się z przedsiębiorców oraz jednostek naukowych skierowany jest konkurs z działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne" programu „Inteligentny rozwój". 200 mln zł zasili projekty badawczo-rozwojowe, związane z tworzeniem nowych produktów, usług lub technologii. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln zł, maksymalna nie może przekraczać 10 mln zł.

Obecny konkurs przewiduje istotne modyfikacje w porównaniu z konkursami ogłaszanymi w 2015 oraz w 2016r. Zmiany te wynikają przede wszystkim z modyfikacji kryteriów wyboru projektów przyjętych przez komitet monitorujący programu „IR". Tym, co w szczególności powinno zainteresować przedsiębiorców i zachęcić ich do aplikowania o środki (po nawiązaniu współpracy z wybraną jednostką naukową), jest złagodzenie kryteriów merytorycznych.

Najważniejszą zmianą, względem dotychczas obowiązujących zasad przyznawania dofinansowania, jest rezygnacja z wymogu o charakterze dostępowym w ramach kryterium: „Planowane rezultaty projektu charakteryzują się nowością w skali światowej". Zostało ono zastąpione kryterium punktowanym „Nowość rezultatów projektu" stosowanym także w ramach I osi programu „Inteligentny rozwój". Projekty będą premiowane w zależności od stopnia nowości ich rezultatów. W związku z tym, projekty charakteryzujące się nowością w skali kraju są, od teraz, również dopuszczone do dofinansowania, natomiast maksymalna liczba punktów zostanie przyznana dla projektu, który charakteryzuje się nowością w skali globalnej. Z nowego zestawu kryteriów usunięte zostało kryterium: „Planowane rezultaty projektu mają cechy innowacji przełomowej". Kryterium nastręczało problemów w procesie oceny, a także stanowiło barierę dla wielu dobrych projektów.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL