Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Gdzie szukać dotacji: krajowe i regionalne programy

123RF
„Rzeczpospolita" sprawdziła, kto i gdzie będzie prowadził konkursy dla przedsiębiorców, którzy chcieliby pozyskać pienišdze na prowadzenie badań, rozwijanie nowych technologii, wprowadzanie unowoczeœnionych towarów i usług, bšdŸ testowanie nowych modeli biznesowych.
Zarówno w programach regionalnych, jak i ogólnokrajowych na przedsiębiorców, w szczególnoœci tych z sektora MSP, wcišż czekajš unijne œrodki. Przypisane do poszczególnych działań, mogš współfinansować różnorodne projekty. Od tych zwišzanych z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, przez polegajšce na wdrażaniu wyników takich prac, dbanie o ochronę własnoœci przemysłowej, pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój, budowę zaplecza laboratoryjnego, po rozbudowę firm lub ich internacjonalizację.

Dla poczštkujšcych

Przykładem konkursu skierowanego do mikro, małych i œrednich przedsiębiorców jest ten prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na firmy czekajš pienišdze na realizację projektów polegajšcych na prowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarach wpisujšcych się w tzw. krajowe inteligentne specjalizacje. Efektem każdego projektu, którego wartoœć powinna mieœcić się w przedziale od 300 tys. zł do 1,5 mln zł (kosztów kwalifikowanych) powinien być innowacyjny produkt, usługa lub proces. Cecha innowacyjnoœci musi zostać wykazana co najmniej na poziomie przedsiębiorcy, co jest bardzo łagodnym kryterium jak na działanie 1.1.1 programu „Inteligentny rozwój", z którego wybrane projekty będš finansowane (zwykle innowacja powinna mieć wymiar co najmniej krajowy, a najlepiej œwiatowy). Generalnie konkurs, który będzie prowadzony jeszcze tylko do 31 sierpnia (ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek) jest prowadzony w oparciu o złagodzone kryteria oceny projektów. Przedsiębiorcy nie muszš spełniać tylu warunków, co w poprzednich naborach wniosków. Jest to podyktowane chęciš przycišgnięcia nowych firm, takich które do tej pory nie starały się walczyć o dotacje. Przedsiębiorcy zainteresowani pieniędzmi z tej częœci programu „Inteligentny rozwój" więcej informacji znajdš na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pienišdze z giełdy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci to inna instytucja włšczona w proces wydatkowania œrodków unijnych, która ma ciekawš ofertę dla firm. Przykładowo dla tych przedsiębiorców, którzy: - majš pomysł na dalszy, dynamiczny rozwój, - posiadajš precyzyjny plan prowadzenia badań, rozwijania produktów, usług lub technologii, - poszukujš kapitału na ten rozwój, - sš gotowi wejœć na giełdę lub wyemitować obligacje. Właœnie do takich przedsiębiorców skierowana jest częœć programu „Inteligentny rozwój" o nazwie „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego". Można napisać, że zapewnia ono pienišdze na zdobycie... jeszcze większych pieniędzy. Korzystajšc z niego, firma może bowiem otrzymać dotację na zakup specjalistycznych usług doradczych zwišzanych z przygotowaniem dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania inwestorów na rynku zorganizowanym (poprzez sprzedaż akcji np. na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie, rynku NewConnect, zagranicznej giełdzie lub sprzedaż obligacji na rynku Catalyst). Przykładowo wspomniane dokumenty i analizy mogš obejmować przygotowanie: - procedury obiegu informacji poufnych, - polityki informacyjnej spółki, - raportu due dilligence,

- wyceny spółki,

- raportu z audytu sprawozdań finansowych,

- memorandum informacyjnego,

- prospektu emisyjnego,

- teaser inwestycyjnego,

- prezentacji inwestorskiej.

W przypadku tego konkursu nabór wniosków będzie prowadzony do 20 listopada.

Jeszcze więcej czas, bo aż do 28 grudnia, majš ci przedsiębiorcy, którzy chcieliby pozyskać finansowe wsparcie na realizację projektów z zakresu zarzšdzania własnoœciš intelektualnš, w szczególnoœci uzyskania ochrony patentowej lub ochrony wynikajšcej z rejestracji wzorów przemysłowych/użytkowych. Także w tym wypadku chodzi o dofinansowanie kosztów zakupu usługi doradczej, w tym przede wszystkim usługi realizowanej przez osoby uprawnione do występowania przed krajowym lub zagranicznymi (międzynarodowymi) instytucjami udzielajšcymi stosownej ochrony.

Proinnowacyjne usługi

Przedsiębiorcy mogš skorzystać z proinnowacyjnej usługi. Koncentruje się ona na rozpoznaniu potencjału firmy do wprowadzania innowacji, prowadzi przez proces jej przygotowania, dostosowania, po etap wdrożenia nowego lub zmodernizowanego produktu lub procesu. Korzystajšc z dotacji na zakup takiej usługi równolegle da się wystšpić o pienišdze na zakup maszyn, aparatury, patentów lub licencji.

Wsparcie na realizację takich kompleksowych projektów przewiduje ta częœć programu „Inteligentny rozwój", której tytuł to: „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP". Także ono jest w gestii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Nabór wniosków wystartował wczoraj, 10 sierpnia i będzie prowadzony do 28 lutego przyszłego roku, z tym zastrzeżeniem, że konkurs jest podzielony na etapy. Szczegółowe informacje o konkursach prowadzonych przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci można znaleŸć na stronie www.parp.gov.pl.

W regionach

Pienišdze czekajš także na przedsiębiorców w programach regionalnych. Przykładowo, firmy działajšce na obszarze województwa podlaskiego mogš sięgnšć po œrodki działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach". Trwajšcy obecnie konkurs poœwięcony jest wybraniu inwestycji wpisujšcych się w tzw. drugi typ projektów, tj. „Ekoinnowacje".

W zwišzku z tym wsparciem będš objęte projekty majšce służyć zwiększeniu efektywnoœci korzystania z zasobów naturalnych, obniżeniu kosztów działalnoœci gospodarczej i wzrostowi konkurencyjnoœci firm. Chodzi o wprowadzanie rozwišzań służšcych zintegrowanemu podejœciu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców. Przykładowo mogš to być:

- inwestycje ograniczajšce materiało- i energochłonnoœć oraz zwišzane z odzyskiem surowców wtórnych,

- przedsięwzięcia zwišzane z „zielonš gospodarkš", „zielonymi" produktami,

- innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i œcieków, filtracja, kontrola emisji itp.,

- inwestycje majšce na celu poprawę jakoœci powietrza w sektorze MSP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze Ÿródeł punktowych oraz wsparcie działalnoœci monitoringowej i pomiarowej,

- działania w zakresie dostosowania istniejšcych instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujšcych do wymogów ochrony œrodowiska,

- działania zwišzane z wdrażaniem systemów zarzšdzania œrodowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarzšdzaniem i proekologicznym marketingiem,

- rozwišzania informatyczne sprzyjajšce oszczędnoœci energii i wspierajšce wdrożenie zielonej rachunkowoœci w przedsiębiorstwie.

Na dofinansowanie projektów, które spełniš kryteria formalne i merytoryczne zarezerwowano 20 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będš przyjmowane od 28 sierpnia do 29 wrzeœnia. PóŸniej nastšpi ich weryfikacja i ocena. Wyniki konkursu majš być znane na przełomie II i III kwartału przyszłego roku. Szczegółowe informacje o naborze, w tym regulamin konkursu, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria oceny projektów można znaleŸć na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Lubuska strefa B+R

W województwie lubuskim, zarzšd regionu ogłosił konkurs w zakresie działania 1.1 „Badania i innowacje". Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w okresie od 14 sierpnia do 11 wrzeœnia, a wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone pod koniec roku. W przypadku tego konkursu o œrodki mogš starać się przedsiębiorstwa oraz partnerstwa firm lub firm i instytucji badawczo-naukowych, przy czym w tym ostatnim przypadku liderem porozumienia musi być przedsiębiorstwo.

Konkurs daje szansę zdobycia dofinansowania na dwa rodzaje projektów przewidzianych w działaniu 1.1. Mogš to być projekty badawczo-rozwojowe, składajšce się (fakultatywnie) z badań przemysłowych i (obowišzkowo) z prac rozwojowych. Dzięki temu, działajšc samodzielnie lub we współpracy z wybranš jednostkš naukowš, firma może tworzyć nowe lub doskonalić oferowane produkty.

Drugi rodzaj projektu wišże się z przeprowadzeniem inwestycji w zaplecze badawczo-rozwojowe. Chodzi więc o zakup sprzętu, wyposażenia, odczynników, aparatury diagnostycznej itp. urzšdzeń pozwalajšcych firmie na rozwijanie badań. Także w tym wypadku, firma powinna mieć opracowanš agendę badawczš, aby pokazać, w jaki sposób zamierza wykorzystać utworzone lub rozbudowane laboratorium.

Na sfinansowanie najlepszych projektów władze województwa zarezerwowały 40 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wzory dokumentów (wniosku, umowy o dofinansowanie) oraz kryteria formalne i merytoryczne oceny projektów można znaleŸć na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Infrastruktura badań i innowacji

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków w zakresie działania 1.1 „Rozwój infrastruktury badań i innowacji". Celem konkursu jest sfinansowanie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartoœci niematerialne i prawne, służšce wytworzeniu lub unowoczeœnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalnoœci badawczo-rozwojowej. W grę wchodzi więc realizacja projektów zwišzanych z tworzeniem i rozbudowš laboratoriów, które mogłyby służyć tworzeniu nowych lub rozwijaniu obecnie oferowanych towarów, usług lub procesów (technologii). Ubiegajšc się o wsparcie, trzeba wykazać, że istnieje rynkowe zapotrzebowanie na prowadzenie badań w danym obszarze i właœnie w celu zaspokojenia tych potrzeb tworzone lub rozbudowywane będzie zaplecze B+R.

Jest to tym bardziej istotne, że o wsparcie mogš ubiegać się:

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- konsorcja naukowe z rolš wiodšcš jednostki naukowej.

Przedsiębiorcy nie mogš więc samodzielnie ubiegać się o wsparcie. Nawišzujšc współpracę z sektorem naukowo-badawczym mogš zlecać mu przeprowadzenie odpowiednich prac i w ten sposób korzystać poœrednio z unowoczeœnionego zaplecza tych jednostek lub włšczyć się w budowę konsorcjum zapewniajšc mu wspomniane zapotrzebowanie na rynkowo zorientowanš działalnoœć B+R.

Na dofinansowanie projektów, które w największym stopniu wpiszš się w kryteria formalne i merytoryczne, zarezerwowano ponad 192, 5 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów można znaleŸć na stronie www.cop.lodzkie.pl.

Projekty aplikacyjne

Do konsorcjów składajšcych się z przedsiębiorców oraz jednostek naukowych skierowany jest konkurs z działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne" programu „Inteligentny rozwój". 200 mln zł zasili projekty badawczo-rozwojowe, zwišzane z tworzeniem nowych produktów, usług lub technologii. Minimalna wartoœć kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln zł, maksymalna nie może przekraczać 10 mln zł.

Obecny konkurs przewiduje istotne modyfikacje w porównaniu z konkursami ogłaszanymi w 2015 oraz w 2016r. Zmiany te wynikajš przede wszystkim z modyfikacji kryteriów wyboru projektów przyjętych przez komitet monitorujšcy programu „IR". Tym, co w szczególnoœci powinno zainteresować przedsiębiorców i zachęcić ich do aplikowania o œrodki (po nawišzaniu współpracy z wybranš jednostkš naukowš), jest złagodzenie kryteriów merytorycznych.

Najważniejszš zmianš, względem dotychczas obowišzujšcych zasad przyznawania dofinansowania, jest rezygnacja z wymogu o charakterze dostępowym w ramach kryterium: „Planowane rezultaty projektu charakteryzujš się nowoœciš w skali œwiatowej". Zostało ono zastšpione kryterium punktowanym „Nowoœć rezultatów projektu" stosowanym także w ramach I osi programu „Inteligentny rozwój". Projekty będš premiowane w zależnoœci od stopnia nowoœci ich rezultatów. W zwišzku z tym, projekty charakteryzujšce się nowoœciš w skali kraju sš, od teraz, również dopuszczone do dofinansowania, natomiast maksymalna liczba punktów zostanie przyznana dla projektu, który charakteryzuje się nowoœciš w skali globalnej. Z nowego zestawu kryteriów usunięte zostało kryterium: „Planowane rezultaty projektu majš cechy innowacji przełomowej". Kryterium nastręczało problemów w procesie oceny, a także stanowiło barierę dla wielu dobrych projektów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL