Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

WSA ws. kursu autobusowego z lotniska

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Zawieszenie kursów autobusowych z nieczynnego portu lotniczego miało kosztować przewoŸnika 8 tys. zł. Na szczęœcie sšd uchylił karę inspekcji.

Przedsiębiorca został ukarany za to, że zamiast ruszać z przystanku Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, z powodu zawieszenia lotów zaczynał trasę z następnego. Inspektorzy nadzoru drogowego przekonywali, że nawet gdy nie ma żadnego pasażera, nie może zmieniać trasy. Uratował go Wojewódzki Sšd Administracyjny w Olsztynie.

Zawieszenie lotów

Kurs regularnej linii autobusowej rozpoczynał się w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury i kończył w Olsztynie. Trasa przejazdu wynosiła 58,8 km.

Podczas kontroli na dworcu autobusowym w Olsztynie inspektorzy wojewódzkiego inspektora transportu drogowego stwierdzili, że kierowca pominšł przystanek poczštkowy i rozpoczšł kurs od następnego w Szczytnie, skšd do Olsztyna było 48,5 km. Przy odległoœci poniżej 50 km nie obowišzuje rejestracja tachografem.

WITD przyjšł, że w momencie kontroli wykonywany był przewóz regularny z naruszeniem okreœlonych w zezwoleniu warunków ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków. Karę 3 tys. zł wymierzył za naruszenie warunków okreœlonych w zezwoleniu, a 5 tys. zł za niezarejestrowanie czasu przejazdu i przebytej drogi na karcie kierowcy.

Przedsiębiorca oœwiadczył, że linia Lotnisko Olsztyn-Mazury – Olsztyn została uruchomiona tylko na potrzeby lotniska. Przejazdy odbywały się, gdy lšdowały samoloty. Loty jednak zawieszono, więc zawieszono też kursy z lotniska. Wykonywano je wyłšcznie na linii Szczytno – Olsztyn – Szczytno.

Główny inspektor transportu drogowego orzekł, że nie można było wykonywać przewozów z pominięciem przystanku Port Lotniczy Olsztyn–Mazury, nawet jeżeli nie było żadnych pasażerów, i rozpoczynać trasy dopiero od drugiego przystanku w Szczytnie.

Skrócona trasa

Utrzymujšc w mocy decyzję o karze pieniężnej, GITD przypomniał, że przedsiębiorca ma obowišzek realizowania przejazdu na linii regularnej zgodnie ze zgłoszonym przez siebie i zatwierdzonym przez organ samorzšdu terytorialnym rozkładem jazdy.

Kierowca powinien również jechać z włšczonym tachografem. Rozporzšdzenia unijne z 2006, 2010 i 2014 r. rzeczywiœcie zwalniajš z obowišzku stosowania tachografów regularne przejazdy osób na odległoœć poniżej 5o km. Ale liczy się trasa wymieniona w zezwoleniu, a z portu lotniczego jest do Olsztyna ponad 50 km. Zezwolenie nie zawiera żadnego ograniczenia wykonywania przewozów z powodu zawieszenia lotów. Jeżeli do tego doszło, przedsiębiorca powinien wystšpić o zmianę zezwolenia, a dopóki nie uzyska nowego, nie może samowolnie zmieniać trasy.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Olsztynie uwzględnił jednak skargę przewoŸnika i uchylił obie decyzje. Nie zgodził się, że pominięcie pierwszego przystanku i rozpoczęcie kursu od następnego narusza warunki zezwolenia dotyczšce ustalonej trasy lub wyznaczonych przystanków. Zdaniem sšdu organy kontrolne dokonały błędnej wykładni przepisu, który przewiduje, że zezwolenie cofa się w razie niewykonywania przez przedsiębiorcę przewozów regularnych, ale co najmniej przez trzy miesišce i na skutek okolicznoœci zależnych od niego. Przejazdy skróconš trasš lub przystawanie w miejscach nieobjętych rozkładem jazdy, mogš być podstawš cofnięcia zezwolenia, ale nie ukarania.

sygnatura akt: II SA/Ol 435/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

Opinia

Urszula Dzida, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Dzida

Inspekcja transportu drogowego przeprowadza postępowania kontrolne działalnoœci przedsiębiorców w oparciu o obowišzujšce w Polsce przepisy z zakresu transportu drogowego. Niestety, jak pokazuje praktyka i orzecznictwo sšdów administracyjnych, decyzje pokontrolne wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i głównego inspektora sš bardzo często błędne. Niewłaœciwa interpretacja przepisów, niedostosowanie œrodków kontroli do realiów prowadzenia działalnoœci transportowej, a w szczególnoœci do faktycznych warunków pracy kierowców, powoduje, że organy kontroli wydajš decyzje nakładajšce na przedsiębiorców bardzo wysokie kary finansowe – nieadekwatne do uchybień.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL