Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Projekt PiS - właściciele farm wiatrowych bojš się upadłości

Koszty prowadzenia farm wiatrowych mogš wzrosnšć.
Fotorzepa, Tomasz Jodłowski
Przedsiębiorcy, ekolodzy oraz gminy wiejskie protestujš przeciwko zmianom dotyczšcym farm wiatrowych. Ich argumenty nie przekonujš posłów.

 Przeciwko projektowi ustawy o inwestycjach w energetykę wiatrowš autorstwa posłów PiS protestujš przedsiębiorcy, Zwišzek Gmin Wiejskich RP oraz organizacje ekologiczne.

– Postulowane zmiany sš skrajnie niekorzystne dla farm wiatrowych. Utarło się ptrzekonanie, że energetyka wiatrowa to samo zło. To nieprawda. Postanowiliœmy więc przekazać marszałkowi Sejmu oraz pani premier list, w którym zwracamy uwagę na zagrożenia, jakie niosš z sobš poselskie propozycje – tłumaczy Marek Olszewski ze Zwišzku Gmin Wiejskich RP.

Autorzy listu liczš, że posłowie załagodzš swoje propozycję. Na razie jednak się na to nie zanosi.

Zbyt duża odległoœć

W liœcie organizacje przedsiębiorstw energetycznych, ekologiczne oraz gmin zwracajš uwagę przede wszystkim na dwa główne problemy. Pierwszy dotyczy odległoœci farm wiatrowych od zabudowań mieszkaniowych.

Zgodnie z projektem minimalna odległoœć wiatraków od zabudowań mieszkalnych ma wynosić co najmniej dziesięciokrotnoœć całkowitej wysokoœci elektrowni mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu, wliczajšc elementy techniczne (także œmigi). Oznacza to, że za każdym razem odległoœć będzie inna i wyniesie od 1,5 do 2,5 km.

– Chcemy, żeby autorzy projektu zastanowili się jeszcze nad tš propozycjš. Narzucanie odległoœci wynoszšcej dziesięciokrotnoœć całkowitej długoœci elektrowni to duża przesada. Wystarczy przecież zdecydowanie mniejsza odległoœć – uważa Grzegorz Skarżyński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. – Analizy wyraŸnie wskazujš, że normy akustyczne zostajš spełnione, nawet jeżeli ta odległoœć wyniesie 500 m. Jeżeli zapis projektu dotyczšcy odległoœci się nie zmieni, to większoœć elektrowni przestanie istnieć – dodaje.

– Problem w Polsce mamy taki, że mamy rozproszonš zabudowę – zwraca uwagę Marek Olszewski. Zawsze więc, czy się tego chce czy nie, inwestycja będzie w jakimœ stopniu kolidowała z istniejšcš zabudowš. Nie oznacza to jednak, że będzie miała na niš zły wpływ – tłumaczy.

Za wysokie opłaty

Drugi problem, na jaki zwraca się uwagę w liœcie, dotyczy zwiększenia obcišżeń fiskalnych. Chodzi o podatek o nieruchomoœci oraz opłatę pobieranš przez Urzšd Dozoru Technicznego.

Projekt zmienia definicję budowli w odniesieniu do elektrowni wiatrowej. Do budowli zaliczany będzie cały wiatrak, a nie tylko jego wybrane elementy, co zwiększy wysokoœć podatku od nieruchomoœci. Ponadto przedsiębiorcy będš musieli uiszczać Urzędowi Dozoru Technicznego opłatę w wysokoœci 0,5 proc. od wartoœci inwestycji.

Efekt tego będzie taki, że wzrosnš koszty prowadzenia farm wiatrowych, co może doprowadzić do upadłoœci najbardziej innowacyjnej branży przemysłu oraz zwiększy ryzyko niespełnienia wymogów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Rewolucji nie będzie

Tymczasem sprawozdanie podkomisji, którym w œrodę zajmie się komisja, niewiele się różni od projektu, który wpłynšł do Sejmu. Mimo to posłowie zapewniajš, że sš otwarci na argumenty gmin oraz przedsiębiorców. Ich zdaniem projekt zawiera zmiany, które sš ukłonem w ich kierunku.

– Podjęliœmy decyzję, że zmiany dotyczšce podatku od nieruchomoœci będš obowišzywać od 2017 r. – mówi poseł Bogdan Rzońca (PiS). Inna zmiana dotyczy tego, że w wypadku formalnoœci zwišzanych z budowš farm rozpoczętych przed wejœciem w życie tej ustawy przedsiębiorcy będš mogli dokończyć je na starych zasadach bez względu to, czy budujš na terenach objętych miejscowym planem czy nie (majš na to trzy lata).

– To drobne zmiany, a nie wyjœcie naprzeciw postulatom branży – uważa Grzegorz Skarżyński. To oczywiste, że podatków nie można zmieniać w trakcie roku podatkowego, a ta druga zmiana respektuje jedynie prawa nabyte przedsiębiorców.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL