Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Analiza benchmarkowa dla transakcji z podmiotami powišzanymi

123RF
Od 1 stycznia br. niektórzy podatnicy muszš przygotowywać analizę danych porównawczych (benchmark) dla transakcji z podmiotami powišzanymi. W tym celu można wykorzystać informacje z komercyjnych baz danych.

Z poczštkiem roku zaczęły obowišzywać kolejne przepisy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne zmiany w przepisach dotyczš regulacji cen transferowych.

Przepisy te wprowadzajš wiele istotnych zmian nakładajšcych na podatników nowe obowišzki. Zmiany weszły w życie w 2016 roku (częœciowo), a głównie w 2017 roku. W myœl znowelizowanych przepisów, wraz ze wzrostem przychodów (kosztów) spółki w poprzednim roku podatkowym jej obowišzki podstawowe w zakresie cen transferowych zostajš powiększone o obowišzki dodatkowe.

Jednym z takich dodatkowych obowišzków jest koniecznoœć sporzšdzania analizy danych porównawczych (tzw. benchmarku – od ang. benchmarking study) po przekroczeniu pewnego progu przychodów lub kosztów podatnika. Jest to nowoœć w polskich przepisach podatkowych, ponieważ do tej pory termin ten nie pojawiał się w przepisach dotyczšcych cen transferowych, a sposoby przygotowania analizy porównawczej wynikały jedynie z praktyki. Taka analiza jest integralnš częœciš dokumentacji cen transferowych.

Analizę danych porównawczych sš zobowišzani przygotować podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osišgnęli przychody lub ponieœli koszty o wartoœci co najmniej 10 milionów euro.

Tak jak u niezależnych kontrahentów

Benchmark jest opisem analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach.

Taka analiza powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach majšcych siedzibę lub zarzšd na terytorium Polski, jeżeli dane te sš dostępne. W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy danych porównawczych, spółka musi załšczyć do dokumentacji cen transferowych opis zgodnoœci warunków transakcji oraz innych zdarzeń, ustalonych z podmiotami powišzanymi, z warunkami, które ustaliłyby między sobš niezależne podmioty. Analiza jest dowodem pozwalajšcym na wykazanie w toku postępowania podatkowego rynkowoœci zysku osišganego z danych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powišzanymi.

Większoœć podmiotów jest dobrze zorientowana na rynku, w którym działa. Podatnicy znajš ceny i sš w stanie oszacować przybliżone marże stosowane przez konkurencję. Niemniej jednak, nie zawsze wiedza ta jest łatwa do wykazania organom podatkowym i wykonanie analizy porównawczej przez podatników we własnym zakresie jest w wielu przypadkach bardzo utrudnione. Można zatem wykorzystać do tego celu dane pochodzšce z komercyjnych baz danych.

Konieczna aktualizacja

Analiza danych porównawczych podlega aktualizacji nie rzadziej niż co trzy lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływajšcym na analizę uzasadnia wykonanie przeglšdu w roku zaistnienia tej zmiany.

Z powodu użycia nieostrych pojęć w przepisach, nie jest jasne w jakim stopniu zmiany warunków ekonomicznych wpływajš na analizę danych porównawczych. Na tym tle w przyszłoœci mogš pojawić się spory. Z regulacji tych wynika jednak przynajmniej to, że nawet jeœli już firma posiada benchmark, to jeœli był on sporzšdzony trzy (lub więcej) lata temu, to należy go obecnie zaktualizować.

Sankcje

Analizę, która jest po prostu elementem dokumentacji cen transferowych, podatnik ma obowišzek przedłożyć na wezwanie organu podatkowego w terminie siedmiu dni.

Ponieważ analiza jest jednym z elementów dokumentacji podatkowej, sankcje za jej brak należy rozpatrywać jako wynikajšce z niewykonania dokumentacji cen transferowych. Sankcje mogš dotyczyć podatnika oraz organów zarzšdzajšcych lub osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podatnika.

Gdy podatnik nie przedłoży w trakcie kontroli podatkowej dokumentacji cen transferowych w cišgu siedmiu dni od wezwania, to różnicę między dochodem, który podatnik zadeklarował, a okreœlonym przez kontrolujšcych, opodatkowuje się sankcyjnš stawkš w wysokoœci 50 proc. (zamiast standardowej 19-proc.). Dodatkowo, zaległy podatek będzie powiększony o odsetki za zwłokę.

Jak się przygotować

Poniższa instrukcja pomoże krok po kroku przygotować się do ewentualnej kontroli cen transferowych, sprawdzajšcej prawidłowoœć ustalenia wysokoœci cen transferowych między podmiotami powišzanymi.

KROK 1: Identyfikacja transakcji

W pierwszym kroku konieczne jest przeprowadzenie analizy transakcji zawieranych przez spółkę z podmiotami powišzanymi. Zgodnie z obecnie obowišzujšcymi przepisami, za podmiot powišzany uważa się podmiot, który posiada bezpoœredni lub poœredni udział w kapitale innego podmiotu w wysokoœci co najmniej 25 procent. Ponadto należy zwrócić uwagę na progi transakcyjne, które wskażš, czy dana transakcja jest objęta obowišzkiem dokumentacyjnym. Progi te nie sš stałe, jak to wynikało ze starych przepisów o cenach transferowych (z pominięciem transakcji towarowych). Obecnie zależš bowiem również od przychodów lub kosztów poniesionych przez spółkę w poprzednim roku podatkowym.

KROK 2: Przeprowadzenie analizy funkcjonalnej

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie cech charakterystycznych transakcji, czyli przeprowadzenie analizy funkcjonalnej. Należy sprawdzić pełnione przez strony transakcji funkcje, angażowane aktywa, ponoszone ryzyko i koszty. Od nich zależy, czy ustalona cena transferowa jest uzasadniona.

KROK 3: Oszacowanie rynkowoœci ceny transferowej

Ten etap analizy polega na wstępnym sprawdzeniu, czy stosowana przez podmioty powišzane cena transferowa jest ustalona na rynkowym poziomie. W ocenie, czy ustalona cena transferowa jest właœciwa, pomocny może być na przykład kalkulator rynkowoœci cen transferowych dostępny na stronie www.analizaporownawcza.pl. Jest to wygodny program dostępny online, pozwalajšcy wstępnie się zorientować, czy rozliczenia z podmiotem powišzanym sš rynkowe.

KROK 4: Kontakt ze specjalistš

Po przejœciu przez ww. kroki, warto poradzić się eksperta z zakresu cen transferowych. Pomoże on prawidłowo zinterpretować pozyskane informacje oraz poradzi, jakie powinny być dalsze działania w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych.

Autor jest doradcš podatkowym, partnerem w kancelarii Galt

podstawa prawna: art. 9a oraz 11 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

podstawa prawna: art. 25 oraz 25a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

masz pytanie, wyœlij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL