Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Skrócenie okresu przedawnienia roszczeń

Fotolia.com
Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma się zajšć rzšdowym projektem zmian w kodeksie cywilnym, który skraca przedawnienie roszczeń z dziesięciu do szeœciu lat i rozcišga ochronę na konsumentów. Wierzyciele, zwłaszcza firmy windykacyjne, protestujš.

Dbajšc o konsumentów, sšd w sprawie przeciwko nim zbada z własnej inicjatywy, czy roszczenie jest już przedawnione. Jeœli okaże się, że tak – oddali powództwo. Obecnie sšd bada przedawnienie tylko na zarzut pozwanego, który musi wykazać się odpowiedniš wiedzš oraz inicjatywš.

Œrodowisko przedsiębiorców, zwłaszcza branża windykacyjna, wskazuje, że takie zmiany niosš dla nich trudne do przewidzenia skutki. Ponadto zmiana nie była poprzedzona szerszš debatš. Nadmiernie też bierze pod ochronę konsumenta, wbrew unijnej doktrynie tzw. œwiadomego konsumenta, która przestrzega przed zwolnieniem go z odpowiedzialnoœci za decyzje w kwestiach finansowych.

Branża podkreœla też, że nie powinno być skrócenia przedawnienia roszczeń stwierdzonych wyrokiem czy nakazem sšdowym, gdyż wierzyciele podjęli wczeœniej wiele starań i trudów, aby przeprowadzić postępowanie sšdowe. Zarzuca wreszcie, że przejœciowy przepis nakazuje do spraw wszczętych przed wejœciem nowej ustawy (co ma nastšpić po 30 dniach od dnia ogłoszenia) stosować nowe przepisy.

– Do tej pory wierzyciel majšcy przedawnione roszczenie mógł wystšpić do sšdu i miał bardzo duże szanse na korzystny wyrok, teraz sšd z automatu stwierdzi przedawnienie, więc składanie pozwu traci sens, i na tym polega wywłaszczenie wierzyciela – wskazuje adwokat Tomasz Ostrowski.

Podobnie krytyczny jest Jakub Bińkowski, sekretarz departamentu prawa i legislacji Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców.

– Jako zwišzek złożyliœmy w tej sprawie krytyczne stanowisko. Nowa ustawa wywraca bowiem konstrukcję przedawnienia do góry nogami. Największe zastrzeżenia budzš przepisy przejœciowe: art. 5 ust. 4, mówišce, że we wszystkich trwajšcych w tej chwili sprawach sšdowych, w których pozwanym jest konsument, powództwo będzie oddalane, choćby dłużnik nie podniósł wczeœniej zarzutu przedawnienia. To działanie prawa wstecz, którego nie można zaakceptować, dlatego postulujemy jego wykreœlenie albo jego zmianę w taki sposób, by do roszczeń przedawnionych w dniu wejœcia w życie nowej ustawy stosowane były przepisy dotychczasowe.

– Owszem, nowe przepisy zmuszš wierzycieli do aktywnoœci i występowania na czas z roszczeniami, ale nie ma mowy o wywłaszczeniu ich z należnoœci ani działaniu prawa wstecz – mówi „Rzeczpospolitej" Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci. – Za zmianami przemawiajš bardzo ważne racje. Chodzi o to, by nie „hodować" latami starych długów, by te niewyjaœnione sytuacje ograniczać, zwłaszcza gdy dotyczš konsumentów. Ustawa jest dobra i słuszna i powinna trafić na następne posiedzenie Sejmu – podkreœla wiceminister.

Krytycznie do częœci zmian z tej ustawy odniosły się też inne stowarzyszenia przedsiębiorców oraz Sšd Najwyższy. SN miał zastrzeżenia do skracania przedawnienia roszczenia stwierdzonego wyrokiem czy nakazem zapłaty z dziesięciu do szeœciu lat. Te tytuły egzekucyjne sš zresztš najbardziej bolesne dla dłużników, gdyż firmy windykacyjne właœnie nimi masowo obracajš i egzekwuja je nieraz latami. Zresztš autorzy projektu noweli nie kryli, że chodzi im o ukrócenie tego rynku.

Dodajmy, że nie będzie skrócone trzyletnie przedawnienie należnoœci przedsiębiorcy zwišzanych z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej oraz œwiadczeniami okresowymi, np. czynsz z najmu. Nie będš też skrócone inne krótsze okresy przedawnienia, np. dwuletni dla roszczeń przedsiębiorcy o zapłatę ceny za sprzedanš rzecz czy wykonanš usługę.

Ustawa ma wejœć w życie po 30 dniach od ogłoszenia, co pewnie nastšpi jeszcze w tym roku, o ile prace nad niš się nie opóŸniš. Pierwotnie Sejm miał się zajšć projektem w tym tygodniu, ale czy to z powodu pilniejszych projektów, czy być może jednak krytyki został zdjęty z porzšdku tego posiedzenia.

etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL