Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Zarzuty dla przedstawicieli spółki TeleOpieka24

123RF
Prokuratura Krajowa poinformowała o prowadzonym przez Prokuraturę Okręgowš w Jeleniej Górze œledztwie dotyczšcym spółki TeleOpieka24 sp. z o.o. z siedzibš w Warszawie.

Jak informuje PK - przedstawiciele tej spółki doprowadzili pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem z tytułu zawarcia umów œwiadczenia usług reklamowych. Przedsiębiorcy byli wprowadzani w błšd co do treœci tych umów.

W wyniku œledztwa zatrzymano 5 osób.

PK podaje, że ustalenia poczynione w toku œledztwa doprowadziły do zatrzymania pięciu osób zamieszanych w przestępczy proceder. Podejrzani przedstawiciele handlowi spółki TeleOpieka24 zostali zatrzymani wczoraj (6 lutego 2018 roku).

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ogłoszone im zostały zarzuty. Dotyczš one popełnienia oszustw (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) na szkodę 60 pokrzywdzonych. Każda z poszkodowanych osób została doprowadzona do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem w kwocie 18 tysięcy 450 złotych brutto.

Po wykonaniu czynnoœci procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjšł decyzję o zastosowaniu wobec nich œrodków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majštkowego.

W œledztwie dokonano także blokady œrodków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym spółki TeleOpieka24 celem zabezpieczenia przyszłych roszczeń o naprawienie szkody.

W œledztwie ustalono, że osoby współpracujšce ze spółkš TeleOpieka24 w latach 2016 – 2017 zawierały w imieniu spółki umowy œwiadczenie usług reklamowych z właœcicielami różnych podmiotów gospodarczych z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnoœlšskiego, opolskiego, œlšskiego i łódzkiego. Osoby te wprowadzały pokrzywdzonych w błšd, nie podajšc im rzeczywistych warunków zawieranych umów.

Przy zawieraniu umów przedstawiciele spółki TeleOpieka24 wprowadzali pokrzywdzonych w błšd, co do rodzaju podpisywanego dokumentu. Podawali się za studentów i wskazywali, że podpisywany dokument jest jedynie potwierdzeniem udziału w ankiecie, która jest niezbędna do zaliczenia przez rzekomych studentów praktyk na uczelni. W rzeczywistoœci pokrzywdzeni otrzymywali do podpisu umowy o œwiadczenie usług reklamowych przez spółkę TeleOpieka24.

Innym sposobem wprowadzenia pokrzywdzonych w błšd, co do istotnych warunków zawartej umowy, było zapewnienie, że koszt usługi reklamowej to kwota 1 złotych. Po upływie 1 miesišca pokrzywdzeni przedsiębiorcy mieli mieć możliwoœć wypowiedzenia umowy bez dodatkowych kosztów. W rzeczywistoœci warunki umowy zakładały, że po pierwszym miesišcu promocji za 1 złoty, œwiadczenie usług reklamowych będzie kosztowało 738 złotych miesięcznie przez okres 24 miesięcy lub 615 złotych miesięcznie przez okres 30 miesięcy. W przypadku wczeœniejszego wypowiedzenia umowy pokrzywdzeni zobowišzani byli, na podstawie umowy, do uiszczenia opłaty w kwocie 8918,73 złotych.

Rozwojowy charakter sprawy Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie dotyczšce spółki TeleOpieka24 od 25 paŸdziernika 2017 roku. Zgodnie z poleceniem Prokuratury Krajowej dołšczono do tej sprawy 100 postępowań prowadzonych wczeœniej w różnych prokuraturach na terenie siedmiu województw. Dołšczono do niego również kilkadziesišt nowych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez przedstawicieli spółki TeleOpieka24 na szkodę łšcznie 265 osób.

W toku jednego ze œledztw dołšczonych do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgowš w Jeleniej Górze wczeœniej ogłoszono zarzuty trzem osobom zwišzanym ze spółkš TeleOpieka24.

Działania cywilnoprawne Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przystšpiła także do sšdowych postępowań cywilnych, w których przedstawiciele spółki TeleOpieka24 wytoczyli powództwa o zapłatę przeciwko osobom będšcym według nich zobowišzanymi z tytułu zawartych umów, a które w prowadzonym œledztwie zostały uznane za pokrzywdzone. Prokuratorzy podejmujš w tych postępowaniach działania na rzecz osób poszkodowanych przez przedstawicieli spółki TeleOpieka24.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone sš kolejne zatrzymania i zarzuty.

Osoby pokrzywdzone działaniami spółki TeleOpieka24, które dotychczas nie złożyły zawiadomienia o przestępstwie, proszone sš o zgłaszanie się do najbliższych jednostek Policji lub prokuratury.

ródło: RPP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL