Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Gdy znaki towarowe nie sš identyczne, ale się uzupełniajš - wyrok NSA

123RF
Pojawienie się w obrocie znaku towarowego, w którym jest element chroniony na rzecz innego podmiotu może wprowadzić w błšd odbiorców, co do faktycznego pochodzenia produktów czy usług.

Sprawa, jakš zajmowały się niedawno sšdy administracyjne dotyczyła wniosku pewnej spółki o zastrzeżenie znaku towarowego „Słoneczna Apteka". Miał on być przeznaczony do oznaczania towarów oraz usług zawartych w klasie 35 (m.in. prowadzenie aptek) oraz klasie 44 (m.in. usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych).

Frazy sš podobne, ale nie identyczne

Po przeprowadzeniu badań Urzšd Patentowy stwierdził, że zgłoszony słowno-graficzny znak towarowy "Słoneczna Apteka" jest podobny do zarejestrowanego już znaku "Apteki Słoneczne Bliżej Pacjenta" przeznaczonego do oznaczania towarów i usług w klasie 03: kosmetyki oraz w klasie 05: leki dla ludzi.

Zgłaszajšca znak spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem urzędników. Przyznała, iż w sferze słownej obie frazy sš podobne, choć nie identyczne, gdyż rozróżnia je szyk wyrazów oraz rozwinięcie "bliżej pacjenta" w znaku przeciwstawionym. Podkreœliła natomiast, iż szata graficzna znaków jest odmienna, znaki majš odmiennš kolorystykę oraz symbolikę - w jednym znaku jest to słońce, w drugim wyobrażenie kwiatu. Zgłaszajšca podniosła ponadto, że znaki obejmujš odmienne klasy towarowo-usługowe, co dodatkowo powoduje, że możliwoœć ich pomylenia jest znikoma.

Mimo tych argumentów, Urzšd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na „Słonecznš Aptekę" w zakresie klasy 35 obejmujšcej m.in. prowadzenie aptek, prowadzenie aptek internetowych czy usług w zakresie sprzedaży leków i preparatów do celów medycznych.

W uzasadnieniu UP wskazał, że z porównania wykazu towarów i usług zgłoszonego znaku "Słoneczna Apteka" do wykazu znaku przeciwstawionego "Apteki Słoneczne Bliżej Pacjenta" wynika, że usługi z klasy 35 oraz usługi z klasy 44 sš usługami komplementarnymi w stosunku do takich towarów, jak zawarte w klasach 03: kosmetyki, 05: leki (dla ludzi). Natomiast sporne znaki sš na tyle podobne, że przeciętny odbiorca może zostać wprowadzony w błšd odnoœnie pochodzenia towarów i usług, przypuszczajšc że pochodzš one od tego samego przedsiębiorcy lub że istniejš zwišzki organizacyjno-prawne łšczšce podmioty.

Urzšd Patentowy wskazał, iż wzajemny stosunek pomiędzy usługami œwiadczonymi w ramach prowadzenia aptek, czy usługami sprzedaży leków, artykułów do pielęgnacji i higieny ciała a towarami objętymi rejestracjš znaku wczeœniejszego jest bardzo œcisły. Jak przy tym zauważono, powszechne jest, że firmy œwiadczšce usługi prowadzenia aptek, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych zajmujš się również przygotowaniem leków. Natomiast uprawniony, otrzymujšc prawo ochronne na znak towarowy w klasie towarowej, ma zapewnionš ochronę obejmujšcš wytwarzanie danego produktu i wprowadzanie go do obrotu.

- Niedopuszczalne jest więc udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeœli skutkiem tego powstałoby prawo, którego zakres pokrywałby się choćby w częœci z zakresem prawa z wczeœniejszym pierwszeństwem. W wyniku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony uzyskuje bowiem wyłšczne prawo do używania znaku w obrocie gospodarczym w odniesieniu do konkretnych towarów czy usług – wyjaœnił UP.

W uzasadnieniu decyzji podkreœlono, że porównywane znaki sš podobne w warstwie graficznej, fonetycznej i znaczeniowej, a w zwišzku z tym stwierdzone podobieństwo towarów i usług, jak również podobieństwo samych znaków niesie ryzyko wprowadzenia w błšd odbiorców co do Ÿródła tak oznaczanych usług.

„Słoneczna" ma fantazyjny charakter

Spółka nie dała za wygranš, i zaskarżyła odmownš decyzję Urzędu Patentowego dotyczšcš znaku „Słoneczna Apteka" do sšdu administracyjnego.

WSA podzielił jednak opinię urzędników, że towary i usługi, do oznaczania których przeznaczone sš przeciwstawione znaki, sš wobec siebie komplementarne, uzupełniajšce się, a więc takie towary czy usługi, pomiędzy którymi istnieje œcisły zwišzek polegajšcy na tym, że jeden towar czy usługa jest nieodzowny lub istotny do użycia drugiego. Skutkuje to tym, że potencjalni odbiorcy mogš uznać, że towary pochodzš z jednego Ÿródła, czyli zostały wyprodukowane lub œwiadczone przez to samo przedsiębiorstwo.

WSA podzielił też opinię, że porównywane znaki sš podobne w warstwie fonetycznej i znaczeniowej, gdyż znak zgłoszony, jak i przeciwstawiony mu znak „Apteki Słoneczne Bliżej Pacjenta" składajš się z podobnego wyrażenia „słoneczna apteka/apteki słoneczne". – Zwrot „słoneczna apteka" stanowi wprawdzie liczbę pojedynczš okreœlenia „apteki słoneczne", jednak zawartoœć semantyczna obu wyrażeń, mimo różnego szyku, jest identyczna i wprost odczytywalna – wskazał sšd. – Słowo „apteka" – oznaczajšce miejsce sprzedaży leków, wskazuje jednoznacznie na rodzaj œwiadczonych usług sygnowanych znakiem. Nie ma ono zatem zdolnoœci odróżniajšcej dla usług wskazanych w wykazie towarów. Elementem odróżniajšcym analizowane znaki jest zatem słowo „słoneczna/słoneczne", które nadaje im charakter fantazyjny – dodał.

Sšd zgodził się z argumentem, że podobieństwo na płaszczyŸnie fonetycznej jest ważnym argumentem za uznaniem znaków za podobne, jak bowiem wyjaœniono, element słowny znaku towarowego nadaje się znacznie lepiej niż jego grafika do oddziaływania na potencjalnego klienta, zwłaszcza w dominujšcej obecnie formie reklamy i promocji, jakš jest radio i telewizja, gdyż potencjalny nabywca o wiele łatwiej zapamiętuje dane wyrażenie niż kompozycję graficznš i to właœnie częœć słowna jest lepiej komunikowalna. – Zasadnie zatem należało uznać, że w przedmiotowej sprawie znaki te sš podobne w stopniu stwarzajšcym ryzyko wystšpienia pomyłki między nimi z uwagi na występowanie w nich wspólnego elementu, kojarzonego z uprawnionym do znaku z wczeœniejszym pierwszeństwem. Pojawienie się w obrocie znaku, w którym współistnieje zwrot chroniony na rzecz innego podmiotu może wprowadzić w błšd odbiorców, co do ich faktycznego pochodzenia. Powyższe uzasadniało odmowę rejestracji znaku w zaskarżonym zakresie – wyjaœniono.

Co na to NSA

Wyrok ten podtrzymał Naczelny Sšd Administracyjny, podzielajšc stanowisko UP i WSA, że znaki nie sš identyczne, jednakże sš wobec siebie komplementarne, czyli uzupełniajšce się. – Wzajemny stosunek pomiędzy usługami œwiadczonymi w ramach prowadzenia aptek, czy usług sprzedaży leków, artykułów do pielęgnacji i higieny ciała a towarami objętymi rejestracjš znaku wczeœniejszego jest bardzo œcisły, bowiem towary z klasy 03 i 05 sš nieodzowne, a przynajmniej istotne dla œwiadczenia usług z klasy 35 i 44, ponieważ to one oferowane sš do sprzedaży – uzasadnił NSA.

Wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 19 paŸdziernika 2017 r. Š?

Sygnatura akt: II GSK 1370/17

podstawa prawna: art. 132 ust. 2 pkt 2 Prawa własnoœci przemysłowej

Kiedy Urzšd Patentowy nie zarejestruje znaku

Niedopuszczalna jest rejestracja znaku, jeżeli wystšpiš następujšce przesłanki:

1) rejestracja znaku dla towarów lub usług tego samego rodzaju;

2) podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa;

3) podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błšd co do pochodzenia towarów w szczególnoœci poprzez ryzyko skojarzenia między znakami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL