Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Nakazy sanitarne muszš uwzględniać warunki ich wykonania

Fotorzepa, Sławomir Mielnik Sławomir Mielnik
Sanepid musi ustalić, czy jego decyzja jest wykonalna, czy też np. z powodu braku możliwoœci technicznych – nie.

Salon kosmetyczny składał się z dwóch pomieszczeń, w których wykonywane sš zabiegi kosmetyczne oraz pomieszczeń socjalnego i higieniczno-sanitarnego. W pomieszczeniu socjalnym jest stolik i krzesło, a w higieniczno-sanitarnym – ustęp oraz umywalka.

Inspektorzy sanitarni uznali, że nie zapewnia to pracownikom należytych warunków higienicznych. Potwierdził to wojewódzki inspektor sanitarny w Gorzowie Wlkp. Właœcicielce salonu nakazano wyposażenie aneksu socjalnego w zlewozmywak i umywalkę. Miała także wydzielić pomieszczenie izolacyjne przed kabinš ustępowš, wyposażone w umywalkę.

Organy inspekcji sanitarnej wyjaœniły, że klient gabinetu kosmetycznego ma prawo do bezpiecznej usługi i warunków chronišcych przed zakażeniami i chorobami zakaŸnymi. Dlatego pracownikom wykonujšcym usługi kosmetyczne, należy zapewnić pomieszczenia i urzšdzenia higieniczno-sanitarne. Ich rodzaj, iloœć i wielkoœć powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych, używanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich jest ona wykonywana.

Osoby pracujšce w zakładzie kosmetycznym sš narażone na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz substancji i preparatów, występujšcych w produktach biobójczych i kosmetykach. Skoro warunki pracy w zakładach kosmetycznych sš zwišzane z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, pracownicy powinni spożywać posiłki w pomieszczeniach, wyposażonych w urzšdzenia higieniczne, zwanych „jadalniš". Tymczasem w salonie znajduje się jedynie wydzielone miejsce socjalne, około 1 na 2 mkw., w którym jest stolik i miejsce do siedzenia. Kabina ustępowa nie ma przedsionka z umywalkš.

Właœcicielka zakładu zwróciła się o zmianę nakazu, którego nie da się zrealizować. W salonie pracujš na pół etatu – po 4 godziny dziennie – dwie kosmetyczki. Ich zmiany nie nakładajš się, a w zwišzku z krótszym czasem pracy nie spożywajš posiłków na terenie salonu.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zarzuciła błędnš interpretację przepisów rozporzšdzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Nie uwzgędniono dostosowania obowišzków pracodawców do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy. Przyjęto, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom jadalnię, nawet gdy nie spożywajš oni posiłków w czasie pracy.

WSA uznał nakazy sanitarne za prawidłowe. Mimo to uchylił zaskarżonš decyzję. Państwowy WINB w Gorzowie Wlkp. nie ustalił bowiem, czy wykonanie nakazów jest z przyczyn czysto technicznych – w tym m.in. niewielkiej powierzchni lokalu – możliwe. Sšd zwrócił uwagę, że ustalenie takie jest niezmiernie istotne, ponieważ niewykonalnoœć decyzji może polegać na braku możliwoœci technicznych jej wykonania.

sygnatura akt: II SA/Go 549/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL