Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Na miarę potrzeb - aplikacje pomocne w drukowaniu

Obecnie większoœć organizacji stara się wykorzystać systemy przetwarzania dokumentów nie tylko w obszarze podstawowych procesów drukowania, kopiowania czy skanowania. Nowe rozwišzania sš mocnym wsparciem dla funkcjonowania biznesu i poprawy jego konkurencyjnoœci.

Dlatego coraz bardziej istotne staje się dostosowanie systemu przetwarzania dokumentów do konkretnych potrzeb firmy lub urzędu. Tutaj z pomocš przychodzš aplikacje, które we współpracy z urzšdzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami Kyocera,  umożliwiajš użytkownikom dostęp do wielu bardzo zaawansowanych funkcji. Pozwalajš na dysponowanie obszarem bezpieczeństwa danych, sprawujš kontrolę nad kosztami, udostępniajš zdalny interfejs zarzšdzania œrodowiskiem czy wspierajš przepływ dokumentów w formie elektronicznej. Coraz więcej powstaje również systemów, które dedykowane sš konkretnemu sektorowi rynku lub branży, np. sektorowi medycznemu, edukacyjnemu czy administracji.

 

Pracownicy biur borykajš się często z nierównym obcišżeniem pracš poszczególnych drukarek i urzšdzeń wielofunkcyjnych. Jedne maszyny sš wykorzystywane sporadycznie, a do innych tworzš się kolejki osób oczekujšcych na wydruk. Zdarza się również, że wydrukowane dokumenty, zawierajšce np. dane wrażliwe, leżš kilka dni koło urzšdzenia. Nikt nie pamięta, aby je zabrać. W uniknięciu takich sytuacji pomaga kompleksowa aplikacja MyQ, czyli rozbudowany serwer umożliwiajšcy zarzšdzanie całym procesem przetwarzania dokumentów. Zainstalowana na serwerze komunikuje się z drukarkami i urzšdzeniami wielofunkcyjnymi działajšcymi w biurze. Użytkownik komputera wysyła dokument do druku, nie wybierajšc przy tym konkretnego urzšdzenia, tylko serwer MyQ, który nimi zarzšdza. Prosty w obsłudze interfejs i spersonalizowane skróty najczęœciej wykorzystywanych funkcji ułatwiajš również kopiowanie, skanowanie czy faksowanie dokumentów. Ponadto aplikacja umożliwia tworzenie precyzyjnych statystyk dotyczšcych kosztów druku generowanych przez użytkownika, cały dział czy przypisanie ich do konkretnych projektów.

 

Bogata funkcjonalnoœć MyQ wyróżnia rozwišzanie Arcusa na rynku i pomaga w jeszcze bardziej efektywny i łatwy sposób korzystać z urzšdzeń Kyocery, a także innych producentów. System MyQ po-zwala użytkownikom m.in. na obsługę urzšdzeń mobilnych i zasobów chmurowych, np. One Drive czy GoogleDrive, opcję skanu do siebie czy wydruki podšżajšce.

 

Całkowicie innš aplikacjš wykorzystywanš w œrodowisku dokumentów jest system Scanner Vision, który pozwala na przetworzenie pracy i jej dystrybucję we wskazane miejsce. Oferuje on funkcję OCR, odczytanie kodów kreskowych, współpracę z SharePoint czy automatyczne generowanie metadanych. Jest niezastšpionym narzędziem w przetwarzaniu dokumentu w formie elektronicznej.

 

 

Aplikacje usprawniajšce drukowanie

Polecane przez ekspertów Arcusa

 

 

Kontrola i bezpieczeństwo wydruku

 

MyQ

Aplikacja stanowi rozbudowany system serwerowy przeznaczony do kompleksowego zarzšdzania procesem przetwarzania dokumentów organizacji (skanowaniem, kopiowaniem, drukowaniem). MyQ posiada liczne funkcje: wydruk podšżajšcy, bezpoœredni, bezpieczny, system raportów iloœciowych i kosztowych. Bezpieczeństwo drukowanych dokumentów gwarantuje autoryzacja użytkownika przy urzšdzeniu wielofunkcyjnym za pomocš PIN, loginu, hasła czy karty zbliżeniowej. MyQ posiada różne funkcje m.in. „skan do siebie” (umożliwia przesłanie na adres e-mail użytkownika lub do wybranego przez niego folderu) czy zarzšdzania pracami (pozwala użytkownikowi stojšcemu przy urzšdzeniu, zapoznać się z kosztami wydruku lub oznaczyć prace jako ulubione i drukować je bez potrzeby podchodzenia do komputera). System MyQ obsługuje urzšdzenia mobilne oraz pozwala na obsługę zasobów chmurowych, np. OneDrive czy GoogleDrive.

 

Kyocera Fleet Services

To wszechstronne rozwišzanie sieciowe przeznaczone do zdalnego zarzšdzania flotš urzšdzeń wielofunkcyjnych i drukarek. Kyocera Fleet Services jest oparta na rozwišzaniu chmurowym, umożli-wia zdalne zarzšdzanie flotš i monitorowanie stanu urzšdzeń oraz obsługę powiadomień. Pozwala na łatwe identyfikowanie problemów i ich szybkie usuwanie

 

Data Security KIT (E)

Aplikacja szyfruje i nadpisuje na dysku twardym urzšdzenia, dzięki czemu ewentualna utrata dysku nie powoduje wycieku danych. Jest dedykowane użytkownikom, którzy w sposób szczególny zabezpieczajš dokumentację.

 

Przepływ i przetwarzanie dokumentów

 

ScannerVision

Aplikacja „przechwytuje” dokumenty, np. zeskanowane za pomocš urzšdzenia wielofunkcyjnego albo przy-chodzšce e-mailem. Dokumenty zostajš odczytane dzięki OCR, a następnie przetwarzane zgodnie z usta-wionš regułš, np. każda zeskanowana faktura może być odczytana i wysłana automatycznie do systemu księgowego. System pozwala również na uzyskanie wersji edytowalnej dokumentu w aplikacji MS Word czy Excel. ScannerVision ułatwia pracę firmowego sekretariatu i przyspiesza obieg dokumentów w firmie

 

Arcus MED

Autorska aplikacja opracowana przez firmę Arcus pozwala w sposób prosty i intuicyjny tworzyć elektronicznš dokumentację medycznš, jednoczeœnie integrujšc się z takimi systemami medycznymi jak: Eskulap, AMMS oraz rozwišzaniami firmy Kamsoft. Ułatwia pracę administracyjnš w placówkach medycznych np. przychodniach lub szpitalach.

 

Teaching Assistant

Aplikacja biznesowa przeznaczona do automatyzacji drukowania i sprawdzania testów wielokrotnego wyboru w postaci tzw. bubble-sheet. Teaching Assistant sprawdza poprawnoœć udzielonych odpowiedzi, może również wygenerować rozbudowane raporty (w postaci tabel wyników testu, iloœci poprawnych odpowiedzi czy udziału procentowego itp.). Narzędzie dedykowane szkołom wyższym, œrednim i podstawowym.

 

Wygodne i komfortowe drukowanie

 

Kyocera Cloud Connect

Aplikacja pozwala na zarzšdzanie dokumentami przechowywanymi w chmurze Evernote lub GoogleDrive. Umożliwia użytkownikom skanowanie dokumentów bezpoœrednio z urzšdzenia do chmury oraz drukowanie bezpoœrednio z chmury, bez potrzeby uruchamiania komputera. Narzędzie dedykowane dla osób, które muszš pilnie np. na spotkanie wydrukować dokumenty umieszczone na ich dysku sieciowym. Dzięki aplikacji zeskanowane materiały sš również dostępne w wersji elektronicznej poprzez urzšdzenia mobilne

 

Kyocera Mobile Print

Aplikacja przeznaczona do obsługi drukowania i skanowania dokumentów przy wykorzystaniu urzšdzeń mobilnych. Jest dostępna na urzšdzenia mobilne obsługujšce system Android oraz iOS. Może być pobrana bezpłatnie poprzez sklepy z aplikacjami.

 

MyPanel

Aplikacja pozwala na obsługę urzšdzenia Kyocera zdalnie przez smartfona lub tablet poprzez lokalnš sieć wi-fi. Umożliwia zdalne: kopiowanie, skanowanie, wysyłanie dokumentów oraz drukowanie ze skrzynki użytkownika. Jednoczeœnie zapewnia zachowanie ustawień jako workflow, rozpoczęcie workflow na dowolnym wspieranym urzšdzeniu, generowanie i drukowanie kodów QR oraz wyœwietlanie informacji o urzšdzeniu i ustawienia uwierzytelniania. Kyocera MyPanel umożliwia również obsługę folderów Evernote, DropBox, OneDrive. Jest rozwišzaniem dedykowanym użytkownikom urzšdzeń niewyposażonych w panel obsługi lub chcšcych wykorzystywać urzšdzenia mobilne w procesie przetwarzania dokumentów

 

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL