Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jak radzić sobie z negatywnš opiniš jako pracodawcy?

Właœciciel firmy, przyjmujšc pracowników, wchodzi z nimi w pewnš interakcję. Podwładny jest podmiotem służbowo podporzšdkowanym osobie, która go zatrudnia. Nie zawsze jednak musi zgadzać się z opiniami, ocenš, krytykš czy postępowaniem szefa. Daje temu wyraz poprzez opinie o pracodawcy, jakie z reguły pojawiajš się anonimowo w Internecie. Jak właœciciel przedsiębiorstwa powinien sobie z nimi radzić?

Szybkie usuwanie wpisów

DoraŸnym sposobem walki ze złymi opiniami o firmie w internecie jest ich usuwanie. Często wystarczy zwrócić się do administratora danej strony z proœbš o wykasowanie w jakikolwiek sposób obcišżajšcego przedsiębiorcę wpisu na forum internetowym, w grupie dyskusyjnej czy w komentarzach, na stronach internetowych. Kasowanie negatywnych opinii na dłuższš metę nie przyniesie jednak oczekiwanych rezultatów. Pracodawca postępujšcy w ten sposób daje wyraŸny sygnał wszystkim, którzy zapoznajš się z wštkami opiniotwórczymi o jego firmie, że ma coœ do ukrycia i nie potrafi podjšć dyskusji z osobš, która go krytykuje.

W dzisiejszych czasach dla firm, które œwiadomie i celowo kształtujš swój wizerunek na zewnštrz i wewnštrz organizacji, bardzo ważne jest odpowiadanie na wszelkie komentarze, nawet te najbardziej krytyczne i nieprzychylne. Usunięcie wpisu nie przynosi pozytywnych efektów dla Employer Brandingu marki. Przedsiębiorca powinien dšżyć wyłšcznie do wykasowania wpisów, które sš ewidentnie niezgodne z obowišzujšcym prawem.

Merytoryczna krytyka szefa może przynieœć właœciwe skutki w postaci zmiany polityki zarzšdzania firmš czy traktowania pracowników. Szczególnie takie efekty przynoszš oceny poczynań firmy sporzšdzone przez osoby, które majš ku temu odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Zdarza się jednak, że anonimowi komentatorzy umieszczajš w sieci wypowiedzi krytyczne o danej firmie. Nie jest to krytyka konstruktywna, ale zwykłe szkalowanie, przekraczajšce pewne granice recenzowania pracodawcy. Taki konflikt może znaleŸć finał w sšdzie cywilnym, a sprawa będzie dotyczyła naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy. Sšd przyjmuje, że pracownicy powinni dbać o dobro zakładu, podobnie jak pracodawcy. Niedozwolona jest krytyka, która narusza przepisy prawa karnego, cywilnego i prawa pracy.

Monitorowanie na bieżšco komentarzy na temat marki

Wypowiedzi na temat marki przedsiębiorstwa umieszczane w sieci - na forach dyskusyjnych, w różnych grupach, w mediach społecznoœciowych czy np. na stronie GoWork.pl, mogš różnić się od poglšdów prezentowanych przez pracodawcę. Niekoniecznie muszš być one miłe - często mogš polegać na wytykaniu błędów popełnianych przez szefa. Takie wypowiedzi sš z reguły anonimowe. Mało kto pod negatywnym komentarzem podpisze się oficjalnie imieniem i nazwiskiem. Pracownik, który sumiennie i starannie wykonuje swoje obowišzki, powinien polemikę z pracodawcš podejmować na forum firmy, a nie w Sieci.

Niemniej przedsiębiorca dbajšcy o własny wizerunek na zewnštrz i wewnštrz organizacji powinien œledzić wszystkie wypowiedzi i opinie pojawiajšce się na jego temat, nie tylko te zgłaszane mu oficjalnie przez podwładnych. Tylko w ten sposób może bowiem dbać o swojš nieposzlakowanš opinię. Reputacja jest czymœ, na co pracuje się latami, a jeden nieprzemyœlany wpis w internecie może jš szybko przekreœlić. W takich sytuacjach liczy się szybkoœć reakcji firmy oraz to, jak przyjmie ewentualnš krytykę.

Rzetelne odpowiadanie na komentarze, nawet te najbardziej negatywne, jest częœciš działań z zakresu Employer Brandingu. Najlepszym tego przykładem jest profil firmy GoWork.pl (http://www.gowork.pl/opinie_czytaj,1), która odpowiada na bieżšco na pojawiajšce się zarzuty.

W ten sposób pokazuje, że nie lekceważy krytyki i chce zajšć się każdš sprawš, w której pracownik lub kandydat na niego został potraktowany w niewłaœciwy sposób. Jeœli takie zarzuty się potwierdzš, firma powinna zadeklarować, że winni poniosš stosowne konsekwencje. Poczucie sprawiedliwoœci i zadoœćuczynienie doznanych krzywd sprawia, że budowana jest silna marka odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, dbajšcego przede wszystkim o ludzi, którzy stanowiš jego najcenniejszy kapitał.

Angażowanie się w dyskusję z osobš, która bezpodstawnie oskarża firmę, nie jest najlepszym sposobem dbania o swój wizerunek w sieci. Jeœli krytyka jest rzeczywiœcie konstruktywna, odpowiedŸ może przynieœć pozytywne skutki. Internauci zobaczš bowiem, że firma bierze sobie do serca to, co myœlš o niej inni, i stara się wprowadzać do swojej organizacji wszelkie niezbędne zmiany.

Na pojawiajšce się wpisy należy reagować szybko, dlatego konieczne jest œledzenie ich na najbardziej poczytnych forach i stronach internetowych. Sprostowanie komentarzy, które nijak majš się do rzeczywistoœci, pozwala na to, aby pozostałe osoby œledzšce wštek miały szansę na wyrobienie sobie opinii o sytuacji. Mogš one bowiem nie tylko przenieœć takš dyskusję w inne miejsce, ale i rozpowszechniać zasłyszane opinie w swoim otoczeniu.

Podejmuj działania prewencyjnie

Równie istotne, co odpowiadanie na wpisy jest podejmowanie kroków, które mogš zminimalizować ryzyko pojawienia się negatywnych opinii, a zarazem przyczyniajš się do budowy pozytywnego wizerunku pracodawcy. Jednym z takich Employer Brandingowych narzędzi jest zakładka “Aktualnoœci” w serwisie GoWork.pl, umożliwiajšca publikację relacji z życia firmy.

Wydarzenia zamieszczane w zakładce aktualnoœci pojawiajš się równolegle w wštku opiniotwórczym firmy, przeplatajšc komentarze użytkowników. Tym samym osoby zapoznajšce się z komentarzami mogš samodzielnie wyrobić sobie zdanie na temat zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Informacja w Internecie pozostawiona sama sobie, albo szybko usuwana, z czasem i tak wyjdzie na jaw, a jeœli przedsiębiorca nie odniesie się do niej w żaden sposób, daje podstawy sšdzić, że jest jak najbardziej prawdziwa.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL