Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Klienci nadpłacajš kredyty hipoteczne

123rf.com
Polacy chętniej dokonujš częœciowych wczeœniejszych spłat kredytów mieszkaniowych. Wynikać to może ze spadku kursu franka, rosnšcych dochodów oraz zmian w prawie na korzyœć klientów.

Z danych Banku Millennium wynika, że liczba kredytów hipotecznych, które zostały nadpłacone w 2017 roku wzrosła o blisko 20 proc. Millennium chwali się, że jest jednym z niewielu banków umożliwiajšcych wczeœniejszš częœciowš spłatę kredytu hipotecznego całkowicie online i w dowolnej kwocie. Jednak nie tylko wygoda i dobre warunki powodujš, że jego klienci dokonujš nadpłat.

Jednym z głównych powodów wydaje się spadek kursu franka szwajcarskiego w 2017 r. o prawie 14 proc., w okolice 3,55 zł, czyli poziomu tyko nieco wyższego niż na poczštku stycznia 2015 r., czyli przed tzw. czarnym czwartkiem, kiedy kurs wystrzelił chwilowo do ponad 4 zł po decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego. Szczególnie dotyczy to Banku Millennium, który ma sporo hipotek frankowych (stanowiš niespełna 30 proc. kredytów brutto banku). Klienci korzystajš z niższego kursu do nadpłat, pomagajš im w tym również niskie i ujemne stopy procentowe w Szwajcarii, co przyœpiesza spłatę kapitału. Jednoczeœnie rosnš dochody Polaków (w sektorze przedsiębiorstw wzrost sięga 7 proc. rok do roku), więc udział ich raty w dochodach jest jeszcze niższy niż wczeœniej. Ponadto klienci nadpłacajš kredyty mieszkaniowe i spłacajš je przed czasem, bo zacišgajš nowe zobowišzania – na większe mieszkania.

Poza tym zmieniły się regulacje za sprawš obowišzujšcej od lipca ubiegłego roku nowej ustawy o kredycie hipotecznym. Zgodnie z jej zapisami klienci mogš w dowolnym czasie spłacić częœć lub całoœć długu. Bank będzie musiał, po złożeniu przez kredytobiorcę odpowiedniego wniosku, poinformować w cišgu 7 dni o kosztach takiej operacji. W przypadku kredytów ze zmiennš stopš procentowš rekompensatę za wczeœniejszš spłatę będzie można zastrzec tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Jednak opłata nie będzie mogła być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty.

To spora zmiana, bo do tej pory wysokoœć opłaty za wczeœniejszš spłatę kredytu hipotecznego była okreœlana przez same banki i wiele z nich pobierało prowizję nawet przez kilka pierwszych lat od podpisania umowy. Osoby, które chciały wczeœniej pozbyć się zobowišzania lub nadpłacić znacznš częœć kapitału (np. po sprzedaży poprzedniego mieszkania), musiały się liczyć z koniecznoœciš zapłacenia sumy sięgajšcej nawet kilku procent długu.

Banku Millennium podkreœla, że jego klienci mogš dokonać wczeœniejszej częœciowej spłaty kredytu hipotecznego między innymi za poœrednictwem serwisu bankowoœci internetowej Millenet, bez koniecznoœci wizyty w oddziale. Kredyt mogš nadpłacać w dowolnej, nawet najmniejszej kwocie, bank nie ogranicza też liczby dokonywanych spłat. Wczeœniejsza częœciowa spłata kredytu hipotecznego nie wymaga podpisania aneksu do umowy. - Klienci ceniš sobie możliwoœć nadpłaty kredytu za poœrednictwem Millenetu, ponieważ mogš jej dokonać w łatwy i wygodny sposób oraz w dowolnym momencie, co daje im możliwoœć elastycznego reagowania na zmieniajšcš się sytuację na rynku, np. na spadajšcy kurs franka szwajcarskiego. Nie ograniczamy liczby spłat, więc to klienci decydujš, jak często chcš nadpłacać kredyt. Dzięki temu majš pełnš swobodę w dokonywaniu wczeœniejszych spłat. Mamy wielu klientów, którzy regularnie nadpłacajš kredyt, czasem kilka razy w miesišcu – mówi Agata Chrzanowska, dyrektor Wydziału Kredytów Hipotecznych w Millennium. Bank umożliwia wybór opcji wczeœniejszej częœciowej spłaty. Jeden ze sposobów zakłada, że okres kredytowania nie ulega zmianie, zmienia się wysokoœć raty. Drugi zakłada skrócenie okresu kredytowania, natomiast wysokoœć raty utrzymywana jest na poziomie sprzed spłaty.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL