Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Dotacja od gminy na wymianę pieca bez PIT-8C dla mieszkańca

PAP, Grzegorz Momot
Dofinansowanie przez gminę zakupu kotłów nowej generacji przez mieszkańców jest dla nich przychodem z innych Ÿródeł, ale korzystajšcym ze zwolnienia. Samorzšd nie musi więc informować skarbówki o wypłaconych na ten cel kwotach.

Gmina zamierza ograniczyć poziom niskiej emisji poprzez wymianę Ÿródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji a także na pompy ciepła. Œrodki na finansowanie tego zadania pochodzš z pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej i będš stanowić przychody gminy. Gmina będzie wypłacać dofinansowanie kosztów wymiany kotła c.o. na podstawie umowy na dofinansowanie zadania, zawartej pomiędzy gminš a właœcicielem budynku – osobš fizycznš, będšcš beneficjentem końcowym i właœcicielem kotła c.o. po zrealizowaniu inwestycji. Umowa okreœla szczegółowe warunki wymiany kotła oraz sposób rozliczenia dofinansowania przyznanego osobie fizycznej. Beneficjent końcowy jest zobowišzany dostarczyć fakturę imiennš, potwierdzajšcš wymianę kotła. Poza tym jest on zobowišzany do poniesienia następujšcych kosztów własnych: 40 proc. kwoty netto, całoœć VAT oraz nadwyżki kwoty ponad 10 000 zł (ponieważ maksymalna wysokoœć dofinansowania wynosi 60 proc. kwoty netto inwestycji, nie więcej niż 10 000 zł). Dotacja na dofinansowanie wymiany nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych gdzie jest lub będzie prowadzona działalnoœć gospodarcza o powierzchni przekraczajšcej 50 proc. powierzchni użytkowej budynku. Czy gmina musi sporzšdzać informacje PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymały dotację na dofinansowanie? – pyta czytelniczka.

Jednš z kategorii przychodów z ustawy o PIT sš przychody z innych Ÿródeł. Zalicza się do nich w szczególnoœci: kwoty wypłacone po œmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek œmierci oszczędzajšcego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż uzyskane w działalnoœci gospodarczej, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne œwiadczenia nienależšce do przychodów ze stosunku pracy, z działalnoœci wykonywanej osobiœcie, z działalnoœci gospodarczej i z kapitałów pieniężnych (zob. art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

Poza działalnoœciš gospodarczš

Jeżeli gmina udziela ze swoich œrodków budżetowych dotacji celowych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) osobom fizycznym – beneficjentom końcowym na dofinansowanie kosztów zwišzanych z wymianš Ÿródeł ciepła, to u tych osób powstanie przychód na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Jednak korzysta on ze zwolnienia, wynikajšcego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Przewiduje on zwolnienie z podatku dla dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorzšdu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. W analizowanej sprawie wyłšczenie to nie znajdzie zastosowania, ponieważ przedmiotowa dotacja nie jest przeznaczana na prowadzenie pozarolniczej działalnoœci gospodarczej – jako wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzšcej tę działalnoœć.

Nie ma znaczenia, skšd pochodzš pienišdze

Uwaga! To, że œrodki na dofinansowanie wymiany pieców pochodzš z pożyczki udzielonej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma wpływu na możliwoœć zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Istotne jest wyłšcznie to, że udzielone dofinansowanie pochodzi bezpoœrednio ze œrodków budżetu jednostki samorzšdu terytorialnego (w tym zasilanego dotacjami czy zacišganymi pożyczkami) i jest dotacjš w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

W konsekwencji, gmina nie będzie miała obowišzku sporzšdzenia informacji o przychodach z innych Ÿródeł na druku PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymały dotację na dofinansowanie do inwestycji z zakresu wymiany Ÿródeł ciepła ze œrodków pozyskanych przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, przyznanych gminie w formie pożyczki na realizację programu ograniczenia niskiej emisji (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 wrzeœnia 2017 r., 0113-KDIPT2-3.4011.151.2017.2.SJ).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

Kto i kiedy wypełnia formularz

Osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemajšce osobowoœci prawnej, które dokonujš wypłaty należnoœci lub œwiadczeń, zaliczanych do przychodów z innych Ÿródeł, z wyjštkiem dochodów (przychodów) podlegajšcych zwolnieniom (wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o PIT) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie sš obowišzane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, sporzšdzajš informacje PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przesyłajš jš podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właœciwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Jeœli formularz PIT-8C jest składany w formie papierowej, to czas na jego wysłanie się skraca – trzeba to zrobić do końca stycznia roku następujšcego po roku podatkowym.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL