Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Gmina odzyska podatek VAT, jeśli odda część dotacji

123RF
Samorzšdy, które chcš ubiegać się o zwrot VAT od inwestycji, muszš do końca wrzeœnia rozliczyć kwoty sfinansowane z unijnych projektów.

Centralizacja VAT-owskich rozliczeń w gminach już 1 stycznia. Wczeœniej jednak muszš podjšć decyzję, co zrobić z podatkiem, który został im zrefundowany w ramach unijnych programów. Jeœli go oddadzš przed 1 paŸdziernika br., będš mogły występować o zwrot VAT do urzędu skarbowego. Jeœli nie, zwrot im nie przysługuje.

Takie zasady rozliczenia wynikajš z wchodzšcej w życie 1 paŸdziernika tzw. specustawy w sprawie centralizacji VAT w samorzšdach. Jest ona konsekwencjš wyroku Trybunału Sprawiedliwoœci UE z 29 wrzeœnia 2015 r. (sygn. C-276/14).

Wyrok Trybunału wszystko zmienił

– Trybunał orzekł, że gminy powinny rozliczać się razem ze swoimi jednostkami budżetowymi, np. szkołami czy oœrodkami sportowymi. Wczeœniej wiele samorzšdów tego nie robiło, bo fiskus się na to nie zgadzał – mówi Michał Borowski, doradca podatkowy w Crido Taxand. – Przykładowo, jeœli gmina budowała basen, co do zasady nie mogła odliczać VAT od inwestycji, bo prowadzšcy go oœrodek sportu i rekreacji był odrębnym podatnikiem i to on zarabiał na sprzedaży biletów.

– W zwišzku z tym wiele gmin zaliczało ten nieodliczalny VAT do tzw. kosztów kwalifikowalnych. I otrzymywało jego refundację z unijnych bšdŸ krajowych funduszy – tłumaczy Tobiasz Dolny, doradca podatkowy w kancelarii FL Tax. – Aby mieć pewnoœć, że VAT jest kosztem kwalifikowalnym, samorzšdy występowały nawet do skarbówki o interpretacje potwierdzajšce, że nie majš prawa do jego odliczenia.

Termin do końca wrzeœnia

Z nowych przepisów wynika, że zrefundowany podatek trzeba zwrócić. Muszš to jednak zrobić tylko te gminy, które będš występować o odzyskanie VAT do urzędu skarbowego.

– Pienišdze z dotacji trzeba oddać do końca wrzeœnia – mówi Tobiasz Dolny. – Jeœli gmina tego nie zrobi, nie będzie mogła ubiegać się o zwrot VAT od fiskusa.

Czy gra jest warta œwieczki? – To bardzo indywidualna sprawa – mówi Danuta Kamińska, skarbnik Katowic. – Każda gmina musi przeanalizować, jak były rozliczane inwestycje, i policzyć, czy zwracanie częœci dotacji, a potem ubieganie się o zwrot VAT jest dla niej ekonomicznie opłacalne. My dokonaliœmy odliczenia już wczeœniej.

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Zwišzku Miast Polskich, dodaje, że samorzšdy dostały bardzo mało czasu na analizę skutków nowych regulacji.

– Specustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 13 wrzeœnia, natomiast już do końca miesišca trzeba się zdecydować, czy bardziej opłaca się oddawać refundacje i występować o zwrot VAT czy też zostawić wczeœniejsze rozliczenia bez zmian. To zdecydowanie za krótki termin – mówi Andrzej Porawski.

W urzędzie łatwo nie będzie

Michał Borowski dodaje, że przyjęcie wariantu: oddanie dotacji i ubieganie się o zwrot VAT, wišże się z pewnym ryzykiem. – Wiadomo, że odzyskać podatek z urzędu skarbowego wcale nie jest tak łatwo. Bioršc pod uwagę, jak krótki czas pozostał samorzšdom na takš decyzję, zakładam, że niewiele z nich dokona zwrotu dotacji „w ciemno", nie będšc pewnym póŸniejszego uzyskania zwrotu VAT.

Z uzasadnienia projektu specustawy wynika, że wartoœć podatku uznawanego wczeœniej za koszt kwalifikowany, którego może dotyczyć wyrok Trybunału, wynosi około 780 mln zł. Zastrzeżono w nim jednak, że sš to tylko szacunki, gdyż zakłada się, że samorzšdy nie będš dokonywać korekt podatku naliczonego sfinansowanego uprzednio œrodkami przeznaczonymi na projekty.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl

Opinia

Krzysztof Wocial, p.o. kierownika Wydziału Wdrażania Projektów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Gminy, które nie mogły odliczyć VAT, dostawały często jego refundację ze œrodków unijnych, uznawany był bowiem za tzw. koszt kwalifikowalny. Jeœli teraz, po wyroku Trybunału Sprawiedliwoœci, chcš wystšpić o zwrot podatku, muszš do końca wrzeœnia oddać częœć refundacji. Gminy powinny same wyliczyć, jaka to jest kwota, i przelać jš na rachunek bankowy instytucji, która zajmowała się realizacjš unijnego programu. Jeœli nie chcš ubiegać się o zwrot VAT, nie muszš oddawać pieniędzy z dotacji. Składajš tylko do urzędu skarbowego i instytucji wdrażajšcej program oœwiadczenie (według wzoru okreœlonego w specustawie) o tym, że nie robiš korekty VAT. Majš na to dwa miesišce (paŸdziernik i listopad).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL