Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Faktoring z zadyszkš

123RF
Ożywienie w kredytach bieżšcych nie powinno zaszkodzić faktorom.

Po dynamicznym wzroœcie rynku faktoringu w ostatnich pięciu latach, w II kwartale tego roku wyraŸnie wyhamowało tempo jego wzrostu (do 13,6 proc., œrednia z pięciu lat to 17,5 proc.). Jednoczeœnie przyœpieszył wzrost kredytów bieżšcych dla firm niefinansowych (do 4,6 proc.).

Kilka istotnych czynników

– Na obniżenie tempa wzrostu obrotów faktoringowych miało wpływ kilka czynników, m.in. znaczšcy spadek obrotów faktoringu krajowego niepełnego o 13 proc., dobra sytuacja płynnoœci finansowej polskich przedsiębiorstw, korzystniejsza oferta udzielanych kredytów, ich dostępnoœci oraz ceny rynkowej – wyjaœnia Marcin Pogorzelski, dyrektor sprzedaży PKO Faktoring. Dodaje, że choć rynek faktoringu stał się już dużo bardziej dojrzałym i „oczywistym" rozwišzaniem finansowym na rynku œrednich i dużych firm, to jego œwiadomoœć jest jeszcze niższa od popularnego kredytu. To kolejny czynnik mogšcy przemawiać za kredytami.

Eksperci PKO BP wskazujš, że bioršc pod uwagę ujemnš korelację między tempem wzrostu kredytów bieżšcych a tempem wzrostu rynku faktoringu, korzystne warunki udzielania kredytów (dostępnoœć i cena) oraz założenie dalszego utrzymania się tempa wzrostu kredytów bieżšcych, to trendy na rynku kredytowym mogš nieznacznie negatywnie wpływać na tempo wzrostu rynku faktoringu.

– Oba produkty będš wzrastać, ponieważ sš komplementarne, wraz ze wzrostem finansowania obrotowego roœnie skala przychodów przedsiębiorstw, a zatem i należnoœci, które sš bazš do faktoringu. Dobra koniunktura gospodarcza i sytuacja przedsiębiorstw zachęca faktorów do podejmowania większego ryzyka transakcyjnego, dzięki czemu udział w faktoringu pełnym, zarówno krajowym, jak i eksportowym, roœnie. Wpłynie to na rozwój tego obszaru i zwiększenie popularnoœci tej formy finansowania – uważa Pogorzelski.

Optymizm w branży

– Wzrost obrotów faktoringowych w II kwartale mimo spadku nadal był dwucyfrowy. W całym bieżšcym roku spodziewamy się podobnego wyniku – mówi Sebastian Grabek ze Zwišzku Faktorów. W 2016 r. obroty urosły o blisko 18 proc.

Dodaje, że głównym motorem wzrostu sektora powinien być nadal faktoring pełny (23 proc. wzrostu w I półroczu 2017 r.), który oprócz finansowania daje firmom zabezpieczenie przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Rozwojowi faktoringu ma sprzyjać również szacowane szybsze tempo wzrostu gospodarczego w II półroczu 2017 r. – Faktoring jako łatwiej dostępne Ÿródło finansowania niż np. kredyt jest dobrym rozwišzaniem dla firm z dynamicznie rosnšcš sprzedażš. Nie odnotowujemy natomiast istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na hamowanie wzrostu rynku. Jedynym znakiem zapytania mogš być skutki wprowadzenia podzielonej płatnoœci (tzw. split payment). Dšżymy jednak do tego, aby nie miały one negatywnego wpływu na rynek – dodaje Grabek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL