Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Czy gmina może pobierać opłaty za przyłšczenie do sieci wodocišgowych

Fotolia.com
Gminy, które pobierajš opłaty za przyłšczenie do sieci wodocišgowych, będš mieć do czynienia z prokuraturš.

Samorzšdy nie mogš pobierać od mieszkańców opłat za przyłšczenie do sieci wodocišgowych i kanalizacyjnych. Mimo to często ich żšdajš. Prokuratorzy będš zaskarżali takie uchwały. To efekt najnowszych wytycznych Roberta Hernanda, zastępcy prokuratora generalnego.

Będš skarżyć

Prokurator Hernand zwrócił się właœnie do wszystkich prokuratorów w kraju z proœbš o dokonanie analizy zgodnoœci z prawem uchwał ustalajšcych warunki podłšczenia do gminnych sieci wodocišgowych, kanalizacji sanitarnej i ogólnej. Majš na to czas do 15 listopada 2017 r. Żšdania opłat za przyłšczenie majš zaskarżać. Jeœli skarga nie zostanie uwzględniona, złożš skargi kasacyjne. Majš też informować Prokuraturę Krajowš o każdym rozstrzygnięciu. Prawo takie przyznaje im ustawa o prokuraturze.

Zastępca prokuratora generalnego pisze, że upoważnieniem do podejmowania uchwał z żšdaniem płatnoœci nie może być ani ustawa o samorzšdzie gminnym, ani też ustawa o gospodarce komunalnej. Uważa, że gminy, które twierdzš, że taka podstawa istnieje, sš w błędzie.

Stanowisko prokuratury potwierdza utrwalone orzecznictwo sšdów administracyjnych. Jako argument Hernand przywołuje kilka wyroków wojewódzkich sšdów administracyjnych. W listopadzie 2010 r. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważnoœć uchwały rady gminy ustalajšcej odpłatnoœć za podłšczenie do urzšdzeń zaopatrzenia w wodę i urzšdzeń kanalizacyjnych.

– Nie ma podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Zgodnie z art. 94 konstytucji podstawš prawnš stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraŸne – uzasadniał wyrok krakowski sšd. Dodał, że jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowišzków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego.

Wojewódzki Sšd Administracyjny przypomniał też, że na obowišzek pokrycia kosztów wykonania przyłšcza kanalizacyjnego ze œrodków własnych gminy, co wprost wskazał już Sšd Najwyższy w uchwale z 2007 r.

Jest sukces

Dotychczasowe skargi prokuratorów o stwierdzenie nieważnoœci uchwał gmin wprowadzajšcych obowišzek wniesienia opłaty przyłšczeniowej za możliwoœć podłšczenia budynku do gminnych sieci uwzględniły już sšdy w Krakowie, Poznaniu, Łodzi czy Warszawie.

OPINIA

Mariusz Paplaczyk, adwokat

Taki udział prokuratora w sprawie zdecydowanie wzmacnia pozycję obywatela walczšcego o swoje racje. Najczęœciej sš to grupy mieszkańców, stowarzyszenia. Przystępuje przecież do sprawy kolejny profesjonalny podmiot, który dysponuje wiedzš, sztabem ludzi, którzy gwarantujš profesjonalizm pism procesowych i wniosków. Trochę jednak z niepokojem patrzę na coraz częstsze wykorzystywanie prokuratorów do spraw cywilnych. Traktowałbym to raczej jako wyjštek bo przecież prokuratura jest przede wszystkim od œcigania przestępczoœci. Obawiam się, żeby nie okazało się, że zamiast skupiać się na prowadzeniu œledztw prokuratorzy chodzš do sšdów administracyjnych. Bezpieczne proporcje muszš zostać zachowane

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL