Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Idea Bank analizuje sygnały obligatariuszy GetBacku

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Bank, który aktywnie oferował papiery pogršżonego w kłopotach windykatora, zapewnia, że podchodzi do sprawy poważnie.

Drobni inwestorzy, majšcy obligacje GetBacku, często wskazujš na Idea Bank i jego markę Lion's Bank jako jedne z najbardziej aktywnych w sprzedaży tych papierów. Doradcy tych banków nie tylko przekonywali klientów do kupna obligacji GetBacku, ale też często namawiali ich na zerwanie lokat i kupno tych – według ich zapewnień – bezpiecznych papierów. Dziœ windykacyjna spółka prowadzi postępowanie układowe z wierzycielami.

– Każdy sygnał od klienta jest szczegółowo sprawdzany pod kštem zgodnoœci postępowania bankierów z przyjętymi w banku procedurami. Dla banku i dla mnie osobiœcie jako prezesa zaufanie klientów jest sprawš zasadniczš – mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

GetBack ma ok. 2,6 mld zł długu obligacyjnego, z czego większoœć trafiła do inwestorów detalicznych. Sam Idea Bank ma małš ekspozycję na windykatora, ale mogš grozić mu kary (KNF zapowiedziała wzięcie podmiotów nadzorowanych pod lupę), gdyby udowodniono wprowadzanie klientów w błšd, konflikt interesów, prowadzenie doradztwa inwestycyjnego bez umowy czy nienależyte œwiadczenie tej usługi. – Podchodzimy poważnie do sprawy i analizujemy jej wpływ na rynek i bank – dodaje Bury.

Obawy o wpływ GetBacku na Idea Bank widać też w notowaniach – kurs akcji kredytodawcy spadł od poczštku roku o 60 proc. – To, że nasz bank jest łšczony z tš spółkš, wynika z kilku czynników: funkcjonowała ona w grupie, a do 2016 r. bank był jej właœcicielem i ma niewielkš, znanš rynkowi, bezpoœredniš ekspozycję na GetBack, a dodatkowo brał udział w procesie dystrybucji obligacji, informujšc klientów o ofercie domu maklerskiego – dodaje prezes.

Idea Bank ma 73 mln zł należnoœci od funduszy wierzytelnoœci, którymi zarzšdza GetBack, i podkreœlał, że sš regulowane terminowo (to portfel sprzedany w 2016 r. przez bank). Idea ma też obligacje GetBacku warte 8 mln zł i należnoœci handlowe na 6 mln zł. Należnoœci od windykatora stanowiš tylko 0,06 proc. skonsolidowanej sumy bilansowej banku.

Wyniki finansowe Idea Banku na razie sš pod presjš dekonsolidacji od jesieni ubiegłego roku spółki Idea Getin Leasing (teraz to jednostka stowarzyszona i jej wpływ na rezultaty grupy jest już znacznie mniejszy). Idea Bank w I kwartale miała 14,6 mln zł (rok temu, jeszcze gdy Idea Leasing był konsolidowany, zysk wyniósł 51 mln zł). Zysk bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG wyniósł 21,2 mln zł, czyli był o 15 proc. większy niż w IV kw. 2017 r. Suma bilansowa grupy wyniosła na koniec marca 23,8 mld zł. Portfel kredytowy przekroczył 16,5 mld zł, czyli urósł o 1 proc. wobec poprzedniego kwartału.

Z wypowiedzi prezesa wynika, że dochody grupy nie będš wyraŸnie rosły, ale za to koszty działania majš być nie większe niż w 2017 roku. Niepokojšcy może wydawać się kolejny wzrost odpisów, kosztów ryzyka kredytowego i udział kredytów nieregularnych, ale zarzšd zapewnia, że fundamentalnie portfel jest zdrowy.

Bank nie będzie rósł już tak szybko jak w poprzednich latach. – W założeniach nowej strategii przyjęliœmy wiosnš, że bank będzie rósł wolniej, ale bezpieczniej. Zmieniliœmy już modele scoringowe dla kredytów operacyjnych, kończymy teraz także w kredytach inwestycyjnych, co wpływa na bieżšcš sprzedaż, ale było to konieczne. Przyznaję też, że widzimy presję konkurencyjnš w naszym segmencie, duże banki sš na nim bardziej aktywne i starajš się zrefinansować naszych klientów. Portfel w kolejnych okresach będzie rósł w umiarkowanym tempie. Wczeœniej wskazywaliœmy, że w najbliższych trzech latach aktywa mogš rosnšć œrednio około 2 mld zł rocznie, w tym raczej będzie to bliżej 1 mld zł niż 2 mld zł – wskazuje Bury.

więcej w  „Parkiecie"

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL