Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Columbus idzie na GPW, ale nie po pienišdze

Bloomberg
Notowana na NewConnect spółka Columbus Energy złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego korektę prospektu. Nadal zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu akcjami na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartoœciowych. Jednak debiutowi nie będzie towarzyszyła oferta publiczna.

Spółka oczekuje, że zmiana miejsca notowań zwiększy zainteresowanie inwestorów spółkš. Jednoczeœnie tłumaczy, że przełożenie emisji ma zwišzek ze zmianš w sposobie finansowania sprzedawanych instalacji fotowoltaicznych w ramach abonamentu. - Spółka wdrożyła model pełnego finansowania klientów bezpoœrednio z finansowania zewnętrznego. Model ten pozwala na utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu przychodów bez potrzeby angażowania œrodków własnych jak odbywało się to wczeœniej - komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Zarzšd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu uchylenie podjętej uchwały w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej na GPW.

Przypomnijmy, że pierwotnie Columbus informował o ofercie wartej 10 mln zł. Potem jednak wskazywał na trzykrotnie wyższe potrzeby emisyjne.

W ostatnim wywiadzie dla „Parkietu" Zieliński sygnalizował jednak trzy możliwe scenariusze. W jednym z nich z ofertš na GPW spółka miała się wstrzymać.

Columbus Energy osišgnšł w 2017 r. skonsolidowane przychody na poziomie 30,66 mln zł i miał 2,59 mln zł zysku na działalnoœci operacyjnej.

Tylko w ubiegłym roku spółka przeprowadziła cztery emisje obligacji, pozyskujšc z nich łšcznie ponad 11 mln zł. Œrodki te przeznaczono na realizację montaży instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie serie wyemitowanych obligacji zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL