Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Około stu samorzšdów w kraju korzysta z systemu eSesja

System informatyczny eSesja usprawnia prace rad różnych szczebli samorzšdu, skraca czas trwania ich sesji i pozwala oszczędzać wydatki na papier, na którym drukowano materiały dla radnych. Z eSesji korzysta obecnie około stu samorzšdów w Polsce.
Jak podała PAP spółka MW CONCEPT, która jest producentem i twórcš eSesji, system ten – służšcy do zarzšdzania pracami rady miasta - użytkujš obecnie m.in. rady miast we Wrocławiu, Opolu, Chorzowie, Zabrzu, Nysie czy Strzegomiu, a także rady powiatów poznańskiego czy w Wodzisławiu Œlšskim oraz niektóre rady gmin. Program eSesja w Radzie Miejskiej we Wrocławiu został wdrożony w grudniu 2014 r. Dyrektor biura wrocławskiej rady Marcin Szeloch pytany, jakie sš korzyœci płynšce z użytkowania eSesji wskazał, że można do nich zaliczyć przede wszystkim wyeliminowanie prawie w stu procentach papierowych kopii materiałów przekazywanych radnym. „Radni chwalš sobie także łatwy dostęp do dokumentów niezbędnych im do pracy w radzie" – podał PAP. I dodał: „Uproszczeniu uległ także proces zwoływania posiedzeń komisji. Program daje np. możliwoœć szybkiego przesyłania wiadomoœci sms do radnych, co znaczšco ułatwia komunikację". Szeloch wyjaœnił, że podczas dwóch poprzednich kadencji wrocławscy radni korzystali z systemu "Biblioteka Rady Miejskiej" napisanego przez informatyków UM we Wrocławiu. Ponieważ jednak - jak dodał - nie spełniał on wymagań zarówno radnych, jak i biura rady, zdecydowano się na nowe oprogramowanie. Szeloch zaznaczył, że wybór eSesji poprzedzony był prezentacjami alternatywnych programów. O jej ostatecznym wyborze, jak wyjaœnił, zdecydowały „względy praktyczne". „Program okazał się mieć bardzo przyjazny, intuicyjny interfejs i został dobrze oceniony przez kilkoro radnych, którzy go testowali" - relacjonował.
Przewodniczšcy opolskiej Rady Miasta Marcin Ociepa poinformował PAP, że eSesja w Opolu wykorzystywana jest od marca 2014 r. Za jej pomocš dostarczane sš radnym wszelkie niezbędne do prac rady czy jej komisji informacje i materiały. Program wykorzystywany jest także podczas sesji – z jego pomocš można m.in. głosować, œledzić postęp prac rady czy zgłaszać chęć zabrania głosu podczas dyskusji. Zdaniem Ociepy największe korzyœci płynšce z użytkowania eSesji to oszczędnoœci na papierze, na którym drukowano wczeœniej wszelkie materiały, np. projekty uchwał czy informacje zbiorcze o interpelacjach. Według Ociepy oszczędnoœci te sięgajš nawet ok. 30 tys. zł rocznie. Obecnie dzięki eSesji radni majš dostęp do materiałów elektronicznych, a odczytujš je na zakupionych przez opolska radę miasta w 2012 r. tabletach. Wœród korzyœci płynšcych z użytkowania eSesji Ociepa podał także usprawnienie pracy radnych, usprawnienie prowadzenia sesji i większš transparentnoœć tego procesu, a także wyraŸne skrócenie czasu trwania sesji dzięki skróceniu czasu liczenia głosów. „Kiedyœ głosy radnych liczono na podstawie podniesionych ršk. Teraz zlicza je system. Sceptycy mówili wtedy: co to jest policzyć 25 głosów, bo tylu mamy radnych w opolskiej radzie. Okazało się jednak, że elektroniczne liczenie wyraŸnie skróciło czas trwania sesji" – przekonywał w rozmowie z PAP przewodniczšcy RM Opola. Od czasu użytkowania eSesji w Opolu, dzięki temu że wyniki głosowania zapisywane sš przez system imiennie, można też sprawdzać, jak przy której uchwale głosował konkretny radny. Zapis o imiennym głosowaniu wprowadzono też do statutu rady miasta. „Wczeœniej po sesji znana była tylko liczba głosów "za" czy "przeciw" danej uchwale. Chyba że ktoœ był na sesji i widział, jak głosował który radny. Obecnie oddawane imiennie głosy sš archiwizowane, więc każdy mieszkaniec miasta może sprawdzić, jak głosował jego radny" – wyjaœnił Ociepa. Dodał, że system eSesja jest prosty i „intuicyjny" w obsłudze. Radzš sobie z nim dobrze także przedstawiciele starszego pokolenia samorzšdowców. Zanim został wdrożony, opolscy radni testowali też inne urzšdzenia – piloty do głosowania. Pytany o wady systemu przewodniczšcy opolskiej RM stwierdził, że incydentalnie zdarza się, iż głos lub zgłoszenie któregoœ z radnych nie zostanie odnotowane, gdy np. zerwie się połšczenie z internetem. Zaznaczył jednak, że na bieżšco tego typu problemy pomaga rozwišzywać informatyk, zawsze obecny na sesji. Szeloch także uznał, że program „działa zasadniczo poprawnie". „Niewielkie awarie sš sprawnie usuwane przez wykonawcę" – dodał i wyjaœnił, że zgłoszone dotšd przez RM Wrocławia zastrzeżenia dotyczyły poprawy interfejsu dla pracowników obsługujšcych program, tak aby wyeliminować możliwoœć popełnienia błędów przy przesyłaniu dokumentów do BIP. Dyrektor sprzedaży MW CONCEPT Piotr Winter wyjaœnił PAP, że system informatyczny eSesja powstał w 2010 roku, a pierwsze samorzšdy korzystajš z niego od roku 2011. „Jako pierwsze na wdrożenie zdecydowały się gminy powiatu Poznańskiego – Kórnik oraz Swarzędz, a jednym z pierwszych dużych klientów było miasto Chorzów" - wymienił. Dodał, że obecnie z systemu korzysta ok. 100 samorzšdów z całej Polski. Pytany o funkcjonalnoœci systemu odpowiedział, że zależy to od modułów, na zakup których decyduje się dany klient. Podstawowymi modułami sš moduł biura rady, radnego, przewodniczšcego, moduł głosowania czy dyskusji. Ale oferowany jest też np. moduł nagrywania, który pozwala rejestrować przebieg posiedzenia czy moduł sms, który służy do wysyłania krótkich informacji tekstowych. Winter wyjaœnił PAP, że wszyscy użytkownicy eSesji korzystajš z podstawowego modułu systemu - biura rady. Ok. 90 proc. użytkowników, którzy zakupili też tablety dla radnych, korzysta z modułu dla radnych, dzięki któremu właœnie możliwe jest wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów. „Pozostałe moduły, takie jak głosowania i dyskusja, sš wykorzystywane przez ok. 75 proc. użytkowników. Często rezygnujš z nich klienci, którzy majš już system do głosowania, jak i małe gminy, którym zależy przede wszystkim na ograniczeniu kosztów zwišzanych z wydrukiem i dystrybucjš materiałów sesyjnych" – dodał Winter. Najmniej użytkowników - poniżej połowy - korzysta z modułu interpelacje oraz zapytania. Winter zaznaczył, że system eSesja działa na dowolnym urzšdzeniu majšcym dostęp do internetu - tablecie, laptopie, komputerze stacjonarnym czy smartfonie.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL