Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Rozliczanie opłat za przedszkole w gminie po zmianie przepisów

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Od 1 stycznia 2018 r., pobierane od rodziców kwoty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu stanowiš nieopodatkowane należnoœci budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

Zgodnie z ustawš o finansowaniu zadań oœwiatowych, która obowišzuje od nowego roku, opłaty za przedszkole stanowiš nieopodatkowane należnoœci budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15). Do tej pory traktowane były jako należnoœci cywilnoprawne. Jak stwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl >patrz ramka – od 1 stycznia 2018 r. nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, okreœlajšcych wysokoœć i zasady wnoszenia opłat".

Oznacza to, iż dla celów podatku VAT - od 1 stycznia 2018 r. – opłaty te muszš być traktowane jako niepodlegajšce podatkowi VAT. Tym samym nie muszš być –od tej daty – wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od podatku VAT.

Do 1 stycznia 2018r., czyli przed wprowadzeniem w życie nowej ustawy o finansowaniu zadań oœwiatowych, pobierane od rodziców dzieci opłaty za przedszkole, były traktowane według przepisów, jako należnoœci cywilnoprawne. W zwišzku z tym dyrektorzy przedszkoli publicznych zawierali umowy cywilnoprawne z rodzicami okreœlajšce wysokoœć i zasady wnoszenia opłat. W takiej sytuacji minister finansów uważał, że opłaty te powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 24 w zwišzku art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Swojego stanowiska w sprawie tych opłat, ale pobieranych już po 1 stycznia 2018 r., czyli po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o finansowaniu zadań oœwiatowych, minister finansów jeszcze nie przedstawił.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 11 lutego 2015r. (I SA/Po 1041/14) utrzymanym w mocy przez wyrok NSA z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1317/15), stwierdził – odmiennie niż minister finansów – że opłaty te, także przed 1 stycznia 2018r., należało traktować jako należnoœci publicznoprawne, a nie cywilnoprawne. I tym samym nie deklarować w deklaracji VAT-7w poz. 10.

W wyrokach tych sšd uznał, iż: stosunek prawny między przedszkolem publicznym nawišzany z rodzicami, powstaje w oparciu o administracyjnoprawnš metodę regulacji, która na plan dalszy spycha cywilnoprawny charakter zawieranych porozumień. Opłaty pobierane za nauczanie i pobyt dzieci w przedszkolu w swym charakterze zbliżone sš do daniny publicznej, a strony analizowanego tu stosunku prawnego nie majš pełnej swobody w ustaleniu jej wysokoœci (wysokoœć opłaty za pobyt i œwiadczenia ustalana jest w drodze stosownej uchwały rady gminy). Pobierane opłaty majš charakter symboliczny, nieekwiwalentny i œciœle regulowany przez przepisy prawa administracyjnego, co odróżnia je od cen.

Wniosek

Od 1 stycznia 2018 r. – dla celów podatku VAT, opłaty pobierane od rodziców dzieci za przedszkole (za pobyt i wyżywienie) muszš być traktowane jako niepodlegajšce VAT. Tym samym opłaty te nie muszš być – od tej daty – wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od VAT.

Elżbieta Rogala, niezależny ekspert i wykładowca VAT

podstawa prawna: Ustawa z 27 paŸdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oœwiatowych (DzU z 2017 r., poz. 2203)

Z komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Ustalenie wysokoœci opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, okreœlajšcych wysokoœć i zasady wnoszenia opłat. Natomiast wysokoœć opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzšcym przedszkole.

Przepis art. 52 ust. 15 ustawy z 27 paŸdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oœwiatowych (DzU poz. 2203) został wprowadzony w celu doprecyzowania charakteru prawnego opłat z tytułu wychowania przedszkolnego – a tym samym – rozstrzygnięcia kognicji sšdów i organów właœciwych w tego rodzaju sprawach. W poprzednim stanie prawnym, w piœmiennictwie występowały co najmniej dwa poglšdy wskazujšce na istotę tych opłat. Zgodnie z pierwszym z nich, opłaty za przedszkola miały charakter „ceny", tj. quasi-umownego wynagrodzenia za usługę. Natomiast drugi, konkurencyjny poglšd, skłaniał się ku kwalifikacji opłat za wychowanie przedszkolne jako swoistej daniny publicznej.

Kolejne zmiany stanu prawnego na przestrzeni ostatnich kilku lat doprowadziły do dezaktualizacji stanowiska aprobujšcego prywatnoprawnš kwalifikację roszczeń o należne i nieuiszczone opłaty za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę. W konsekwencji, jeszcze przed wprowadzeniem wymienionego na wstępie przepisu uznano, że opłaty te nie sš cenš, lecz szczególnš należnoœciš publicznoprawnš.

Obowišzek ponoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokoœci okreœlonej we wspomnianej wczeœniej uchwale rady gminy (która ustala stawkę godzinowš za korzystanie z wychowania przedszkolnego) wynika wprost z przepisów o charakterze powszechnie obowišzujšcym i aktualizuje się z chwilš rozpoczęcia korzystania z tego œwiadczenia. Natomiast dyrektor przedszkola, w drodze czynnoœci materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należnoœci wynikajšcej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesišcu z wychowania przedszkolnego.

W zwišzku z jednoznacznym rozstrzygnięciem w ustawie o publicznoprawnym, a nie cywilnoprawnym, charakterze przedmiotowych opłat, tym bardziej nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, okreœlajšcych wysokoœć i zasady wnoszenia opłat.

Dochodzenie należnoœci budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL