Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Podatek od nieruchomości - koniec fikcji

123RF
Choć samorzšdy nie muszš już płacić podatku od nieruchomoœci, które sš ich własnoœciš, wcišż majš problemy.

Do końca 2015 r. gminy musiały płacić samym sobie podatek, gdy nieruchomoœci stanowiły ich własnoœć. To oznaczało fikcję. Gmina obracała pieniędzmi, których nie miała. Dodatkowo wpływało to, najczęœciej ujemnie, na wysokoœć subwencji wyrównawczej.

Zmiana, która niewiele zmieniła

Jeœli rada gminy nie zwolniła jej z tego podatku, następowało sztuczne zawyżenie dochodów i wydatków.

– Taka operacja jest szczególnie niekorzystna, gdy trzeba zaplanować zapłatę wirtualnego podatku od nieruchomoœci i pomniejszyć w ten sposób œrodki na inne zadania własne gminy – wskazuje Wojciech Długoborski, zastępca burmistrza miasta Chojna.

Samorzšdy wielokrotnie poruszały ten temat na forum Komisji Wspólnej Rzšdu i Samorzšdu Terytorialnego, sugerujšc zmianę przepisów. Stanowisko to poparła Krajowa Rada RIO, która w sprawozdaniu z wykonania budżetów samorzšdów za 2013 r. zaapelowała o zniesienie tego obowišzku podatkowego dla gmin.

W końcu ustawodawca zareagował i od 1 stycznia 2016 r. zwolnił z obowišzku opłacania podatku od nieruchomoœci „grunty i budynki lub ich częœci stanowišce własnoœć gminy, z wyjštkiem zajętych na działalnoœć gospodarczš lub będšcych w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów".

Zmiana przepisów wywołała jednak niezadowolenie. Nie doœć, że zawiera wyjštki od zwolnienia, nie zawsze zrozumiałe, to jeszcze nie rozwišzuje problemu.

– Przypomnijmy, że dane wykazane w sprawozdaniu budżetowym, w tym wysokoœć wszystkich dochodów podatkowych, sš podstawš naliczenia częœci podstawowej subwencji wyrównawczej dla gmin – mówi burmistrz Długoborski.

Wydawałoby się, że zwolnienie z opodatkowania samego siebie powinno służyć przedstawieniu rzeczywistej sytuacji. Tymczasem gminy twierdzš, że mimo zwolnienia muszš wykazywać w sprawozdawczoœci budżetowej jego potencjalne skutki, ponieważ składanie deklaracji podatkowej pozostaje ich obowišzkiem.

Potrzebna nowelizacja

Zastrzeżenia budzi też zapis dotyczšcy nieruchomoœci będšcych w posiadaniu innych niż gmina jednostek finansów publicznych. Chodzi tu o nieruchomoœci Skarbu Państwa, których użytkownikami wieczystymi sš gminy i w zwišzku z tym wcišż muszš same sobie opłacać podatek. Nie wiadomo też, jak traktować komunalne nieruchomoœci przejęte w użytkowanie przez inny podmiot, np. Zakład Gospodarki Komunalnej. Najczęœciej bowiem te zakłady podpisujš umowę najmu z lokatorami i obcišżajš ich podatkiem od nieruchomoœci. Czy słusznie, skoro nikt nie zdjšł tego obowišzku z gminy?

– Problem dotyczy nie tylko najemców mieszkań komunalnych, ale również dróg wewnętrznych. Wydaje mi się, że potrzebna jest kolejna nowelizacja ustawy, która zniesie podatek również od nieruchomoœci zarzšdzanych przez inne podmioty, a będšcych własnoœciš gminy – dodaje Marek Madej, burmistrz gminy Wysoka.

Paweł Grzybowski - prawnik w Kancelarii Prawnej Ziemski i Partnerzy

Ustawodawca, zwalniajšc z opodatkowania majštek gminny, potwierdził, że gmina ma status podatnika. Niewštpliwie wyeliminowany został w ten sposób problem niejednolitej praktyki opodatkowania majštku gminnego, ponieważ dotychczas tylko niektóre gminy wykazywały z tego tytułu dochody, a to miało negatywny skutek dla obliczenia subwencji ogólnej. Sukces wydaje się jednak połowiczny, gdyż wprowadzone zwolnienie nie do końca rozwišzuje problem dotyczšcy obowišzku płacenia podatku przez gminy samym sobie. Regulacja ma w dużej mierze ograniczony charakter, przez co jedynie częœciowo spełnia swš zakładanš funkcję. Wystarczy wskazać na językowš konstrukcję zwolnienia, która w okreœlonych przypadkach nie współgra z celem, jaki przyœwiecał ustawodawcy, np. gmina nadal będzie podatnikiem jako użytkownik wieczysty gruntów i budynków Skarbu Państwa. Z pewnoœciš byłoby lepiej, gdyby Ministerstwo Finansów wsłuchało się w głos œrodowiska samorzšdowego i posłużyło się, jak w podatku rolnym, generalnš konstrukcjš wyłšczenia gmin z obowišzku podatkowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL