Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Podatkowe konsekwencje zwrotu kwot dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu

Fotolia.com
Gmina, działajšc jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynnoœci zwišzanych z obcišżaniem innych gmin kwotami stanowišcymi pokrycie kosztów dotacji, nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług - uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) w interpretacji z 7 listopada 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.512.2017. 1.MP) rozstrzygnšł kwestię dotyczšcš wpływu na rozliczenia VAT sytuacji obcišżenia gmin oœciennych kwotami stanowišcymi pokrycie kosztów dotacji.

Interpretacja została wydana na wniosek gminy, na terenie której funkcjonujš zarówno przedszkola publiczne jak i niepubliczne. Gmina ze swojego budżetu wypłaca przedszkolom dotacje, które przypadajš na każdego ucznia. Sš to różne kwoty, w zależnoœci od tego, czy wypłaca się je na rzecz ucznia niepełnosprawnego, czy też nie. Dodatkowym kryterium jest także rodzaj przedszkola, do którego uczęszcza uczeń.

W sytuacji, gdy dziecko do lat pięciu (bez orzeczenia niepełnosprawnoœci) uczęszcza do przedszkola na terenie gminy, która je dotuje, jednoczeœnie nie będšc jej mieszkańcem, pokrycie kosztów dotacji spoczywa na gminie, której mieszkańcem jest ten uczeń. W konsekwencji, zgodnie z wymogiem ustawowym, gmina (wnioskodawca) obcišża na podstawie przepisów ustawy o systemie oœwiaty sšsiednie gminy kwotami pokrywajšcymi koszty dotacji udzielonej przedszkolom na podstawie tej samej ustawy.

W zwišzku z powyższym, gmina zadała wiele pytań, które majš na celu wyjaœnienie wštpliwoœci zwišzanych z rozliczaniem VAT. Po pierwsze, czy obcišżenie gmin oœciennych kwotami stanowišcymi pokrycie kosztów dotacji jest odpłatnym œwiadczeniem usług (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT) a kwota ta jest obrotem (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT) i można tu skorzystać ze zwolnienia od podatku. Czy też jest to czynnoœć, do której nie stosuje się przepisów ustawy o VAT, a zatem kwoty z tego tytułu nie stanowiš obrotu? Po drugie, jak należy udokumentować czynnoœci obcišżania oœciennych gmin w/w kwotami dotacji: fakturš VAT, rachunkiem czy notš księgowš. Po trzecie, czy koszty, o których mowa, powinny być wykazane w ewidencji sprzedaży i deklaracji VAT-7.

Zdaniem wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, obcišżenie gmin oœciennych kwotami stanowišcymi koszty dotacji nie podlega - przepisom ustawy o podatku VAT. W nawišzaniu do pytania drugiego, gmina stoi na stanowisku, iż wystawienie noty obcišżeniowej (księgowej) jest właœciwym sposobem dokumentowania czynnoœci obcišżania oœciennych gmin. W ostatnim pytaniu, gmina stwierdziła, że obcišżenie gmin oœciennych kwotami stanowišcymi pokrycie kosztów dotacji w zwišzku z wykonywaniem zadań publicznych nie stanowi obrotu i nie podlegajš ujęciu w ewidencji.

Dyrektor KIS w pełni podzielił stanowisko gminy i uznał je za prawidłowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ w zasadzie powtórzył argumentację gminy, posiłkujšc się przy tym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwoœci UE w sprawie C-276/14. Reasumujšc, Dyrektor KIS stwierdził, że wnioskodawca działajšc jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynnoœci zwišzanych z obcišżaniem innych gmin kwotami stanowišcymi pokrycie kosztów dotacji nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Dodatkowo, wnioskodawca nie jest zobowišzany do wystawiania faktur jak i rachunków na rzecz innych gmin. Zastosowane czynnoœci może udokumentować notš księgowš, która nie jest jednak objęta regulacjš przepisów dotyczšcych podatku VAT. Jednoczeœnie, w zwišzku ze stanowiskiem przyjętym w odniesieniu do pytania nr 1, gmina nie ma obowišzku wykazywania zarówno w ewidencji oraz deklaracji VAT-7 opisanych kwot stanowišcych pokrycie kosztów dotacji.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko organu podatkowego przedstawione w omawianej interpretacji jest moim zdaniem słuszne. Trudno byłoby uznać za podatnika w rozumieniu przepisów VAT gminę, która otrzymuje od innych gmin zwrot kwot dotacji dotyczšcych pobytu w przedszkolach dzieci, mieszkajšcych w innej gminie, w której nie ma takich przedszkoli, lub nie ma miejsc w przedszkolach. Gmina otrzymujšca dotację z pewnoœciš nie œwiadczy w tym przypadku żadnych usług, z którymi dotacja byłaby zwišzana. Gmina działa więc w charakterze organu władzy publicznej, realizujšc zadania własne z zakresu edukacji publicznej. Oczywistš konsekwencjš jest brak obowišzku wystawiania faktur z tytułu otrzymanych przez gminę kwot odpowiadajšcym dotacji, jak również ujmowania tych kwot w ewidencji VAT oraz deklaracji VAT-7.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL